324/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2010 bolo v Ríme podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy.
Memorandum nadobudne platnosť jeden mesiac po dni podpisu, t. j. 22. júla 2010.
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.
K oznámeniu č. 324/2010 Z. z.
MEMORANDUM O POROZUMENÍ medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy
Vláda Slovenskej republiky a vláda Talianskej republiky,
uznávajúc, že Slovenská republika je sukcesorom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
súhlasili s procesom revízie dohôd uzatvorených medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Talianskou republikou s cieľom ďalšieho rozvoja kontaktov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou,
odkazujúc na konzultácie uskutočnené v Ríme medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky,
sa zhodli, že medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou ostávajú v platnosti nasledujúce zmluvné dokumenty:
– Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vysporiadaní otvorených finančných a majetkových otázok medzi oboma krajinami (Praha 27. júla 1966)
– Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci (Praha 25. marca 1968)
– Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky (Praha 18. mája 1971)
– Dohoda uzatvorená výmenou nót o zriadení kancelárie talianskeho národného ústavu pre zahraničný obchod (Praha 6. septembra 1972)
– Konzulárna zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou (Praha 10. októbra 1975)
– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane z príjmu a zabránení daňovému úniku (Praha 5. mája 1981)
– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Praha 6. decembra 1985)
– Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci (Rím 30. novembra 1990).
Toto Memorandum o porozumení nadobudne platnosť jeden mesiac po dni podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali toto Memorandum o porozumení.

Dané v Ríme 22. júna 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, talianskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Stanislav Vallo v. r.

Za vládu
Talianskej republiky:

Giorgio Marrapodi v. r.