325/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
z 9. júla 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 219/2007 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Členovia komisie na začiatku rokovania komisie, pred otvorením obálok s návrhmi do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru alebo do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu, zvolia predsedu komisie a zapisovateľa z členov komisie. Zapisovateľ zaznamená celý priebeh rokovania komisie tak, aby mohla byť vyhotovená správa o priebehu a výsledkoch výberového konania.
(2)
Pred otvorením obálok členovia komisie overia neporušenosť obálok. Zapisovateľ komisie otvorí všetky obálky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o rokovaní komisie. Členovia komisie sa oboznámia s predloženými návrhmi, súvisiacou dokumentáciou a na základe stanoviska zapisovateľa komisie, ktorý posúdi úplnosť dokumentácie, overia platnosť dokladov a pravdivosť informácií obsiahnutých v návrhoch.
(3)
Otvorené obálky s návrhmi označí predseda komisie rímskymi číslicami v poradí, v akom boli otvorené. S týmto označením sa návrhy evidujú počas celého výberového konania.
§ 2
(1)
Každý člen komisie vyhodnocuje návrhy podľa kritérií stanovených v oznámení o začatí výberového konania. Každý člen komisie hodnotí návrhy podľa kritérií uvedených v oznámení podľa prvej vety na samostatnom liste (ďalej len „hodnotiaci list“) tak, že určí poradie jednotlivých návrhov, podpíše a odovzdá hodnotiaci list predsedovi komisie.
(2)
Pri určovaní poradia jednotlivých návrhov člen komisie uvedie na jednom stupni poradia len jeden návrh. Vzor hodnotiaceho listu je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Komisia označí poradie návrhov podľa hodnotiacich listov členov komisie na súhrnnom hodnotiacom liste, urobí súčet umiestnení a určí poradie jednotlivých návrhov.
(4)
Určenie poradia jednotlivých návrhov sa zaznamená v súhrnnom hodnotiacom liste, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Určené poradie na súhrnnom hodnotiacom liste podpisuje každý člen komisie. Pri odmietnutí podpisu súhrnného hodnotiaceho listu člen komisie písomne uvedie dôvody odmietnutia.
(5)
Hodnotiace listy členov komisie vloží predseda komisie za účasti členov komisie do osobitnej obálky s označením „Neotvárať!“, ktorú zalepí a označí odtlačkom úradnej pečiatky obvodného banského úradu. Obálku podpisuje predseda komisie a zapisovateľ komisie, ktorý zabezpečí jej úschovu.
(6)
Súhrnný hodnotiaci list je prílohou správy o výsledkoch výberového konania.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2010.
Juraj Miškov v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2010 Z. z.
OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V...
Hodnotiaci list člena komisie
Výberové konanie o určenie dobývacieho priestoru alebo o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu (názov dobývacieho priestoru)........................................................................................................................................
podľa § 24 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Člen komisie: meno, priezvisko, titul, zástupca organizácie
Hodnotenie návrhov: (uvedené v poradí, v akom boli otvárané)
......................................................
......................................................
Poradie návrhov:
Umiestnennie Označenie návrhu
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Hodnotenie bolo vykonané podľa týchto kritérií hodnotenia návrhov:
........................................................
........................................................
V .................... (miesto, dátum) ...........................................
Podpis člena komisie
Poznámky člena komisie z priebehu hodnotenia: (sú prílohou hodnotiaceho listu)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2010 Z. z.
OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V...
Súhrnný hodnotiaci list
Výberové konanie o určenie dobývacieho priestoru alebo o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu (názov dobývacieho priestoru)........................................................................................................................................
podľa § 24 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Súhrnné hodnotenie:
Označenie návrhu Umiestnenie návrhu určené členmi komisie Súčet hodnotení na 1. mieste Súčet umiestnení
A B C D E
               
               
               
               
               
Záver: Na prvom mieste sa umiestnil návrh s označením ......
Umiestnenie na druhom až ............ mieste je toto:
Umiestnenie Označenie návrhu
V ...................... (miesto, dátum)
Meno, priezvisko Podpis člena komisie
.................................................................... ....................................................
.................................................................... ....................................................
.................................................................... ....................................................
.................................................................... ....................................................
.................................................................... ....................................................