326/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti.
Dohoda nadobudne platnosť 29. júla 2010 v súlade s článkom 21 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.