327/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. júla 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou.
2.
V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme I. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ bode 1 sa za slovo „okrem“ vkladá slovo „jeho“ a vypúšťajú sa slová „komunálneho odpadu“.
3.
V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme I. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ sa vypúšťajú body 6 a 9.
Doterajšie body 7 a 8 sa označujú ako body 6 a 7.
4.
V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme I. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ siedmy bod znie:
„7. budovať studne a iné vodné zdroje v kvartérnych sedimentoch, povoľovať odber a odoberať z nich podzemné vody bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje vypracovaného oprávnenou osobou.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).“.
5.
V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme II. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ piaty bod znie:
„5. budovať železničné dráhy, pozemné komunikácie a súvisiace objekty bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu okrem miestnych komunikácií a účelových komunikácií,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 4b a 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme II. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ sa vypúšťa siedmy bod.
Doterajšie body 8 a 9 sa označujú ako body 7 a 8.
7.
V prílohe č. 5 časti „V ochrannom pásme II. stupňa v Turčianskych Tepliciach sa zakazuje“ bode 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „bez kladného posúdenia vplyvu na prírodné liečivé zdroje vypracovaného oprávnenou osobou3)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Ivan Uhliarik v. r.