329/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. júla 2010 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 až 2013 z 28. mája 2010 uzatvorená medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.
2. Dodatok č. 1 z 3. júna 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2009 až 2010 z 25. júna 2009 uzatvorenej medzi Zväzom autobusovej dopravy
a
Odborovým zväzom KOVO.