33/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 bod 1 znie:
„1a.
fluorid sulfurylu
(oxid difluorid siričitý)
 
ES č.: 220-281-5
CAS č.: 2699-79-8
 
> 994 g/kg 31. decembra 2010 31. decembra 2018 8 Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať na konzerváciu dreva len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) budú zabezpečené primerané opatrenia na zmiernenie možného rizika pre prevádzkovateľov a ostatné prítomné osoby,
(3) bude zabezpečené monitorovanie koncentrácie fluoridu sulfurylu v troposférickom vzduchu,
(4) držitelia rozhodnutia o autorizácii posielajú správy z monitorovania podľa odseku 3 priamo Európskej komisii každý piaty rok počínajúc
1. januárom 2009.
1b.   994 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2021 18 Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) počas fumigácie a vetrania ošetrených budov alebo iných uzavretých priestorov budú zabezpečené primerané opatrenia na ochranu pracovníkov vykonávajúcich fumigáciu a ostatných prítomných osôb,
(3) na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov musí byť uvedené, že pred fumigáciou uzavretého priestoru sa musia odstrániť všetky potraviny,
(4) bude zabezpečené monitorovanie fluoridu surfurylu v troposférickom vzduchu,
(5) držitelia rozhodnutia o autorizácii posielajú správy z monitorovania podľa odseku 4 priamo Európskej komisii každý piaty rok najneskôr päť rokov po autorizácii. Medza detekcie analytickej metódy je najmenej 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng fluoridu surfurylu/m3 troposférického vzduchu).“.
2.
V prílohe č. 1 bod 12 znie:
„12. „chlórofacinón
 
2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión
 
EC č.: 223-003-0
CAS č.: 3691-35-8
978 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2016 14 Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha účinná látka chlórofacinón porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. predtým, ako sa obnoví jej za­radenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg s výnimkou sledovacieho prášku a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky určené na použitie ako sledovací prášok sa uvádzajú na trh len na použitie osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie,
(3) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“.
3.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 15, 17 až 25, 27 a 28, ktoré znejú:
„15. alfachloralóza
(R)-1,2-O-(2,2,2-trichlóretyli­dén)--D-glukofuranóza
EC č.: 240-016-7
CAS č.: 15879-93-3
 
825 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2021 14 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Výrobok sa nemôže autorizovať na vonkajšie používanie, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.
            Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 40 g/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a farbivo,
(3) autorizujú sa len výrobky na použitie v bezpečných obaloch na návnady chránené proti poškodeniu.
17. bromadiolón
3-[3-(4’-bróm[1,1’-bifenyl]-4- yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón
EC č.: 249-205-9
CAS č.: 28772-56-7
969 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2016 14 Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky bromadiolón ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch nepresahuje 50 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) výrobky sa nemôžu používať ako sledovací prášok.
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
18. tiakloprid
(Z)-3-(6-chlór-3-pyridylmetyl)-1,3-tiazolidín-2-ylidénkyan­amid
EC č.: nie je k dispozícii
CAS č.: nie je k dispozícii
 
975 g/kg nie je
k dispozícii
31. decembra 2019 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými ­pro­striedkami, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni ­používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
            (2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu,
(3) výrobky nemôžu byť autorizované na účely ošetrovania drevených stavieb na miestach v blízkosti vodného zdroja, kde nie je možné zabrániť priamym únikom do vodného prostredia, alebo na účely ošetrovania dreva, ktoré je v kontakte s povrchovou vodou, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa podmienky podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenia rizika.
19. indoxakarb
(enantiometrická reakčná zmes S : R 75 : 25)
Reakčná zmes metylyester (S)-7-chlóro-3-[metoxykarbo­nyl-(4-trifluórometoxy-fenyl)-karbamoyl]-2,5-dihydro-indeno [1,2-e][1,3,4]oxadiazín-4a(3H) -karboxylovej kyseliny (Táto položka zahŕňa reakčnú zmes enatiomérov S a R v pomere 75 : 25.)
EC č.: nie je k dispozícii
CAS č.:
S-enantiomér: 173584-44-6 a 
R-enantiomér: 185608-75-7
 
796 g/kg nedostupné 31. decembra 2019 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) Náležité minimalizovanie rizika potenciálnej expozície človeka, necieľových druhov a vodného prostredia. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov schválených výrobkov musí byť uvedené, že
a) výrobky nemôžu byť uvedené na miesta prístupné deťom a spoločenským zvieratám,
b) výrobky sa musia umiestňovať mimo zvodov odpadovej vody,
c) nepoužité výrobky sa musia podľa návodu výrobcu ­zne­škodniť a nemôžu sa vypúšťať do kanalizácie.
(2) Na neprofesionálne použitie sa autorizujú len výrobky upravené na priame použitie.
20. fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín
fosfid hlinitý
EC č.: 244-088-0
CAS č.: 20859-73-8
830 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 14 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Výrobok nebude autorizovaný na používanie v uzavretých priestoroch, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007Z. z.,
v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponovaný používateľ, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Opatrenia zahŕňajú aj používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície používateľa na prijateľnú úroveň,
(3) vzhľadom na riziká, ktorým sú exponované pozemné necieľové organizmy, musia sa uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Opatrenia zahŕňajú aj neošetrovanie oblastí, v ktorých sa nachádzajú iné hrabavé cicavce.
21. fenpropimorf
cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetyl­morfolín
EC č.: 266-719-9
CAS č.: 67564-91-4
930 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
            (2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitia alebo likvidáciu.
 
22. kyselina trihydrogenboritá
kyselina trihydrogenboritá
EC č.: 233-139-2
CAS č.: 10043-35-3
990 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
23. oxid boritý
oxid boritý
EC č.: 215-125-8
CAS č.: 1303-86-2
975 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
            Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.

24. tetraboritan sodný
tetraboritan sodný
EC č.: 215-540-4
CAS č. (bezvodý): 1330-43-4
CAS č. (pentahydrát): 12267-73-1
CAS č. (dekahydrát): 1303-96-4
990 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
            (2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.

25. tetrahydrát oktaboritanu disodného
tetrahydrát oktaboritanu disodného
EC č.: 234-541-0
CAS č.: 12280-03-4
975 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 8 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
27. dusík
dusík
EC č.: 231-783-9
CAS č.: 7727-37-9
 
999 g/kg 31. augusta 2013 31. augusta 2021 18 Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) ak je to potrebné, v záujme minimalizácie rizika sa musí dodržať bezpečnosť pri práci a bezpečné pracovné postupy vrátane vybavenia jednotlivca ochrannými ­pro­striedkami. 
28. kumatetralyl
kumatetralyl
EC č.: 227-424-0
CAS č.: 5836-29-3
980 g/kg 30. júna 2013 30. júna 2016 14 Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha účinná látka kumatetralyl porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 375 mg/kg s výnimkou sledovacieho prášku a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“.

4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi č. 14 až 27, ktoré znejú:
„14. Smernica Komisie 2009/84/ES z 28. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid-difluorid siričitý ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
15. Smernica Komisie 2009/85/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kumatetralyl ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009).
16. Smernica Komisie 2009/86/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fenpropimorf ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009).
17. Smernica Komisie 2009/87/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť indoxakarb ako aktívnu látku do prílohy I k tejto smernici (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009).
18. Smernica Komisie 2009/88/ES z 30. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiakloprid ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2009).
19. Smernica Komisie 2009/89/ES z 30. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť dusík ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2009).
20. Smernica Komisie 2009/91/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetraboritan sodný ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).
21. Smernica Komisie 2009/92/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť bromadiolón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).
22. Smernica Komisie 2009/93/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť alfachloralózu ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).
23. Smernica Komisie 2009/94/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu trihydrogenboritú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).
24. Smernica Komisie 2009/95/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid hlinitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).
25. Smernica Komisie 2009/96/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetrahydrát oktaboritanu disodného ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).
26. Smernica Komisie 2009/98/ES zo 4. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid boritý ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 203, 5. 8. 2009).
27. Smernica Komisie 2009/99/ES zo 4. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť chlórofacinón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 203, 5. 8. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 19. februára 2010 okrem bodu 1b bodu 1, bodov 12, 15, 17, 21 a 28 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011, bodov 20, 22 až 25 a 27 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.
Robert Fico v. r.