330/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

330
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. marca 2010 bola v Jakarte podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a služobných pasov.
Dohoda nadobudne platnosť 31. júla 2010 v súlade s článkom 10 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.