331/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 2000 bola v Ženeve prijatá Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1509 z 19. júna 2009 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 27. júna 2009. Ratifikačná listina bola uložená 20. októbra 2009 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody.
Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Priložené predpisy, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa uznania klasifikačných spoločností, nadobudli platnosť 28. februára 2009 v súlade s článkom 11 ods. 2.
Pre Slovenskú republiku nadobudlo plné znenie dohody platnosť 20. novembra 2009 v súlade s článkom 11.