331/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 2000 bola v Ženeve prijatá Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1509 z 19. júna 2009 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 27. júna 2009. Ratifikačná listina bola uložená 20. októbra 2009 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody.
Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Priložené predpisy, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa uznania klasifikačných spoločností, nadobudli platnosť 28. februára 2009 v súlade s článkom 11 ods. 2.
Pre Slovenskú republiku nadobudlo plné znenie dohody platnosť 20. novembra 2009 v súlade s článkom 11.