334/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. júla 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z. a vyhlášky č. 584/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
zdravotníckeho pracovníka vo vojenskom zdravotníctve ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „vojenské zdravotníctvo“) v zdravotníckych povolaniach lekár a zdravotnícky záchranár,
c)
zdravotníckeho záchranára v ambulancii Hasičského záchranného zboru a zdravotníckeho záchranára v ambulancii Horskej záchrannej služby,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).
2.
Slová „rádiologický asistent“ sa v celom texte vyhlášky a vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „rádiologický technik“ v príslušnom tvare.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Príloha č. 2a 2. časť vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 741/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 287/2005 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 3, III. časť výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL (oznámenie č. 338/2010 Z. z.).
5.
V § 2 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností,1a) vykonáva v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 1.
(3)
Lekár vo vojenskom zdravotníctve vykonáva činnosti uvedené v odseku 1.“.
6.
§ 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
㤠3
Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe
(1)
Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby samostatne
a)
odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
b)
sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických prostriedkov,
c)
vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu v rozsahu získaného vzdelania,
d)
vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
e)
vykonáva vyčistenie dýchacích ciest, zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest a vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu,
f)
používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor,
g)
zaisťuje periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho a podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového prístupu,
h)
podáva kyslíkovú liečbu inhaláciou,
i)
odvádza prekotný pôrod, vykonáva prvé ošetrenie novorodenca, ošetruje rodičku,
j)
ošetruje pneumotorax neinvazívnym spôsobom,
k)
zavádza žalúdočné sondy,
l)
zavádza močový katéter u žien,
m)
odoberá biologický materiál v prípade potreby,
n)
odoberá kapilárnu krv na diagnostické účely,
o)
polohuje a imobilizuje osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzuje v rámci svojich možností,
p)
znehybňuje poranené časti tela osoby,
q)
ohrieva alebo chladí osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami,
r)
ošetruje amputát vhodný na replantáciu,
s)
zabezpečuje transport osoby,
t)
nepretržite sleduje a zabezpečuje uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním,
u)
ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie,
v)
zaisťuje bezpečnosť zásahu,
w)
zaisťuje bezpečnosť pristávacej plochy a navigáciu ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,
x)
zabezpečuje starostlivosť o telo mŕtvej osoby.
(2)
Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odseku 1 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 samostatne podávať
a)
aj iné kryštaloidné roztoky, ako je roztok uvedený v odseku 1 písm. g),
b)
40 % roztok glukózy intravenózne pri diagnostikovanej hypoglykémii,
c)
adrenalín intravenózne, intraoseálne alebo endotracheálne pri zastavení krvného obehu.
(3)
Zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť3) získanou podľa predpisov platných do 30. júna 2010 v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 1 a 2 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 a po konzultácii postupu s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby samostatne podávať
a)
nitráty perorálne,
b)
kyselinu acetylosalicylovú perorálne,
c)
clopidogrel perorálne,
d)
neopiátové analgetiká perorálne, intramuskulárne alebo frakcionovane intravenózne,
e)
adrenalín pri anafylaktickom šoku.
(4)
Zdravotnícky záchranár s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 1 až 3 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 a po konzultácii postupu podľa odseku 3 samostatne podávať
a)
liečbu pri kardiopulmonálnej resuscitácii,
b)
analgetiká,
c)
furosemid,
d)
diazepam,
e)
magnesium sulfuricum,
f)
metylprednizolon,
g)
antidotá,
h)
antiemetiká,
i)
antihistaminiká,
j)
heparíny,
k)
pri medziklinickom transporte osoby liečbu podľa ordinácie lekára, ktorý transport indikoval.
(5)
Na samostatné vykonávanie odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 2 až 4 sa vyžaduje písomné poverenie odborného zástupcu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Poverenie sa vydáva najviac na päť rokov podľa vzoru uvedeného v prílohe.
(6)
Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odseku 1 zdravotnícky záchranár ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spolupracuje s lekárom podľa § 2 ods. 1 pri
a)
kardiopulmonálnej resuscitácii, intubácii a riadenom dýchaní, defibrilácii a podávaní liekov,
b)
aplikácii všetkých druhov liekov stanoveným spôsobom,
c)
prekotnom pôrode, ošetrení rodičky a novorodenca po pôrode,
d)
katetrizácii močového mechúra u detí a mužov,
e)
malých chirurgických zákrokoch,
f)
podávaní transfúzie a krvných derivátov,
g)
zavádzaní pažerákovej kompresívnej sondy.
(7)
Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie a člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky okrem činností uvedených v odsekoch 1 a 6
a)
riadi motorové vozidlo rýchlej lekárskej pomoci alebo motorové vozidlo rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
b)
udržuje rádiovú a telefónnu komunikáciu s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a všetkými zložkami integrovaného záchranného systému a spolupracuje pri navigácii v teréne,
c)
vyslobodzuje osoby v havarijných situáciách v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,
d)
podieľa sa na transporte osoby z miesta udalosti do vozidla dostupnými spôsobmi a prostriedkami.
(8)
Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 1 a 7 a na základe písomného poverenia hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ním povereného lekára vo vojenskom zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 2 až 4.
(9)
Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského záchranného zboru vykonáva samostatne činnosti podľa odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii Hasičského záchranného zboru alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 2 až 4.
(10)
Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby vykonáva samostatne činnosti podľa odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii Horskej záchrannej služby alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 2 až 4.
§ 4
Rozsah praxe sestry v ambulancii záchrannej zdravotnej služby
(1)
Odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 1 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe samostatne vykonávať aj sestra v ambulancii záchrannej zdravotnej služby.2)
(2)
Odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci samostatne vykonávať aj sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť získanou podľa predpisov platných do 30. júna 2010 alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, ktorá vykonávala pracovné činnosti v záchrannej zdravotnej službe do 31. augusta 2010 na základe písomného poverenia podľa § 3 ods. 5, pričom postup konzultuje s lekárom podľa § 3 ods. 3.
(3)
Odborné pracovné činnosti podľa § 3 ods. 2 až 4 môže v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci samostatne vykonávať aj sestra s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa alebo s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť podľa predpisov platných do 30. júna 2010 alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, ktorá vykonávala pracovné činnosti v záchrannej zdravotnej službe do 31. augusta 2010 na základe písomného poverenia podľa § 3 ods. 5, pričom postup konzultuje s lekárom podľa § 3 ods. 3.
(4)
Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v § 3 ods. 1 sestra ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spolupracuje s lekárom podľa § 3 ods. 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 76 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.“.
7.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 321/2005 Z. z.
Vzor
POVERENIE PRE ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA ALEBO SESTRU
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Ivan Uhliarik v. r.