335/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 28. júla 2010
o ustanovení súm rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 7 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 7 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „164,22 eura“ nahrádza sumou „164,40 eura“.
§ 2
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 7 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 2 zákona sa suma „256 eur“ nahrádza sumou „256,30 eura“.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Jozef Mihál v. r.