337/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 28. júla 2010
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 3 ods. 4 zákona sa suma „344,25 eura“ nahrádza sumou „344,59 eura“,
b)
v § 4 ods. 3 zákona sa suma „862,33 eura“ nahrádza sumou „863,19 eura“,
c)
v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „129,17 eura“ nahrádza sumou „129,29 eura“,
d)
v § 6 ods. 4 zákona sa suma „164,22 eura“ nahrádza sumou „164,38 eura“,
e)
v § 6 ods. 5 zákona sa suma „116,81 eura“ nahrádza sumou „116,92 eura“,
f)
v § 7 ods. 4 zákona sa suma „67,68 eura“ nahrádza sumou „67,74 eura“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 325/2009 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Jozef Mihál v. r.