339/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010 do 14.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
z 9. júla 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa slová „15. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „15. júna 2011“.
2.
V § 10 ods. 2 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „30. júna 2011“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.
Juraj Miškov v. r.