34/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. januára 2010
o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1a N11) (ďalej len „vozidlo“) a na nové alebo opätovne využité diely týchto vozidiel a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidiel vzťahujúcom sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť dielov a materiálov, z ktorých sa skladajú.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
vozidlá na špeciálne účely,1)
b)
vozidlá kategórie N1 vyrábané vo viacerých stupňoch, ak základné vozidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
c)
vozidlá vyrábané v malých sériách.2)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
dielom časť alebo zmontované časti, ktoré sú súčasťou vozidla v čase výroby, akými sú aj komponenty a samostatné technické jednotky uvedené v osobitnom predpise,3)
b)
vozidlom po dobe životnosti vozidlo, ktoré je odpadom podľa osobitného predpisu,4)
c)
referenčným vozidlom verzia vozidla, ktorú určí typový schvaľovací úrad5) ako najproblematickejšiu po konzultácii s výrobcom a v súlade s kritériami na opätovné využitie, recyklovanie a zužitkovanie uvedenými v § 3,
d)
vozidlom vyrábaným vo viacerých stupňoch vozidlo, ktoré je výsledkom viacstupňového výrobného a schvaľovacieho procesu podľa osobitného predpisu,6)
e)
viacstupňovou výrobou postup, v ktorom sa vozidlo vyrába vo viacerých stupňoch pridávaním dielov k základnému vozidlu alebo zmenou týchto dielov,
f)
opätovným využitím akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa diely vozidla po dobe životnosti opätovne použijú na rovnaký účel, na ktorý boli vyrobené,
g)
recykláciou opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodný alebo nový účel okrem energetického zužitkovania,
h)
energetickým zužitkovaním spätné získavanie energií využitím spáliteľného odpadu ako prostriedku na výrobu energie prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho, ale so získaním tepla,
i)
zužitkovaním možnosť opätovného využitia dielov a materiálov z vozidiel po dobe životnosti spôsobom podľa osobitného predpisu,7)
j)
opätovnou využiteľnosťou možnosť opätovného využitia dielov získaných z vozidla po dobe životnosti,
k)
recyklovateľnosťou možnosť recyklovať diely alebo materiály získané z vozidla po dobe životnosti,
l)
zužitkovateľnosťou možnosť zužitkovať diely alebo materiály získané z vozidla po dobe životnosti,
m)
mierou recyklovateľnosti vozidla (Rcyc) percentuálny podiel hmotnosti nového vozidla, ktorý možno opätovne využiť a recyklovať,
n)
mierou zužitkovateľnosti vozidla (Rcov) percentuálny podiel hmotnosti nového vozidla, ktorý možno opätovne využiť a zužitkovať,
o)
stratégiou rozsiahly plán pozostávajúci z koordinovaných akcií a technických opatrení, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na demontáž, drvenie alebo podobné procesy, recykláciu a zužitkovanie materiálov, ktorými sa má zabezpečiť dosiahnutie cieľovej miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti v určitej vývojovej fáze vozidla,
p)
hmotnosťou pohotovostná hmotnosť vozidla uvedená v bode 2.6 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v platnom znení,8)
q)
príslušným orgánom technická služba kategórie C,9) ktorá uskutočňuje predbežné hodnotenie výrobcu a vydáva osvedčenia o zhode podľa tohto nariadenia vlády.
§ 3
(1)
Vozidlo sa musí vyrábať tak, aby miera využiteľnosti alebo recyklovateľnosti dielov a materiálov bola minimálne 85 % jeho hmotnosti a miera využiteľnosti alebo zužitkovateľnosti minimálne 95 % jeho hmotnosti podľa postupov uvedených v tomto nariadení vlády.
(2)
Na účely typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla musí výrobca predložiť typovému schvaľovaciemu úradu vyplnené tlačivo s rozpisom použitých materiálov podľa technickej normy.10) K tlačivu musí byť priložený zoznam rozoberateľných dielov označených výrobcom z hľadiska stupňa rozobrateľnosti a postup, ktorý výrobca odporúča na ich spracovanie.
(3)
Výrobca musí preukázať typovému schvaľovaciemu úradu, že referenčné vozidlá a každá ich verzia v rámci typu vozidla spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády použitím metódy výpočtu uvedenej v technickej norme.11)
(4)
Pri výbere referenčných vozidiel sa musí zohľadniť
a)
typ karosérie,
b)
dostupné úrovne vybavenia, akým je kožené čalúnenie, zabudovaná elektronika, klimatizácia, zliatinové kolesá a podobne,
c)
dostupná doplnková výbava, ktorá môže byť montovaná výrobcom.
(5)
Ak typový schvaľovací úrad spolu s výrobcom nevyberie najproblematickejšiu verziu typu vozidla vzhľadom na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, vyberie typový schvaľovací úrad jedno referenčné vozidlo,
a)
ak ide o vozidlá kategórie M1, pre každý typ karosérie podľa osobitného predpisu,12)
b)
ak ide o vozidlá kategórie N1, pre každý typ karosérie, napríklad dodávka (van), podvozok s kabínou, ľahký nákladný automobil (pick-up).
(6)
Na účely výpočtu miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti sa pneumatiky považujú za recyklovateľné.
(7)
Hmotnosti sa uvádzajú v kilogramoch zaokrúhľované na jedno desatinné miesto. Miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti sa vypočítavajú v percentách zaokrúhľované na jedno desatinné miesto tak, že na druhú číslicu za desatinnou čiarkou (stotina) do štyroch sa neprihliada a od piatich sa výsledok zaokrúhli nahor.
(8)
Na účely overenia výpočtov typový schvaľovací úrad potvrdí, že tlačivo podľa odseku 2 zodpovedá odporúčanej stratégii priloženej k osvedčeniu o zhode podľa § 5 ods. 1.
(9)
Výrobca musí na požiadanie typového schvaľovacieho úradu sprístupniť vozidlá a diely na účely kontroly materiálov a hmotnosti dielov.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla13) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť predkladá výrobca.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 70/156/EHS v znení smernice Komisie 2009/1/ES (ďalej len „smernica“).
(3)
Výrobca poskytne typovému schvaľovaciemu úradu podrobné technické informácie potrebné na vykonanie výpočtov a ich overenia podľa prílohy I smernice, ktoré sa týkajú povahy materiálov použitých pri výrobe vozidla a jeho dielov. Ak sú také informácie predmetom duševného vlastníctva alebo ak sú osobitným know-how výrobcu alebo jeho dodávateľov, musí výrobca alebo jeho dodávatelia poskytnúť dostatočné technické informácie, ktoré umožnia správne vykonanie výpočtov.
(4)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť sa udelí,13) ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla vzťahujúcom sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť sa vydá podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice.
(6)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla14) pre typ vozidla vzťahujúce sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť.
§ 5
(1)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť nemožno udeliť, ak výrobca nezaviedol dostatočné opatrenia a postupy na to, aby
a)
zhromaždil údaje v rámci celého dodávateľského reťazca, najmä o vlastnostiach a množstve všetkých materiálov použitých pri výrobe vozidla s cieľom vykonať výpočty, ktoré vyžaduje toto nariadenie vlády,
b)
mal k dispozícii všetky ostatné príslušné informácie o vozidle, ktoré sú potrebné na výpočty, napríklad objemu kvapalín,
c)
skontroloval informácie, ktoré dostáva od dodávateľov,
d)
spravoval rozpis materiálu,
e)
bol schopný vypočítať podľa technickej normy15) mieru recyklovateľnosti a mieru zužitkovateľnosti,
f)
označil diely vyrobené z polymérov a elastomérov podľa osobitného predpisu,16)
g)
overil, že ani jeden diel uvedený v § 6 nie je opätovne využitý pri výrobe nových vozidiel.
(2)
Výrobca na účely predbežného hodnotenia výrobcu
a)
poskytne príslušnému orgánu dokumentáciu, ktorá obsahuje relevantné informácie podľa odseku 1 s dôrazom na recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorá musí byť riadne zdokumentovaná,
b)
preukáže prostredníctvom zmlúv s dodávateľmi príslušnému orgánu, že materiály použité pri výrobe typu vozidla sú v súlade s osobitným predpisom,17)
c)
určí postupy
1.
oznamovania uplatniteľných požiadaviek svojim zamestnancom a všetkým svojim dodávateľom,
2.
monitorovania a zabezpečovania, aby dodávatelia konali v súlade s uplatniteľnými požiadavkami,
3.
zhromažďovania relevantných informácií v celom dodávateľskom reťazci,
4.
kontroly a overovania informácií od dodávateľov,
5.
konania výrobcu, ak informácie od dodávateľov naznačujú, že materiály pri výrobe typu vozidla nie sú v súlade s osobitným predpisom.17)
(3)
Na účely podľa odseku 2 písm. b) a c) výrobca používa systém zabezpečenia kvality, ktorý zodpovedá technickým normám,18) alebo so súhlasom príslušného orgánu iný normalizovaný systém zabezpečenia kvality.
(4)
Príslušný orgán overí dostatočné opatrenia a postupy podľa odseku 1 a v rámci predbežného hodnotenia výrobcu prijme opatrenia, aby materiály použité pri výrobe typu vozidla boli v súlade s osobitným predpisom.17)
(5)
Po vykonaní predbežného hodnotenia výrobcu vydá príslušný orgán osvedčenie o zhode v súlade s dodatkom k prílohe IV smernice, v ktorom určí dobu jeho platnosti.
(6)
Výrobca navrhne stratégiu na zabezpečenie rozobrateľnosti, opätovného využitia dielov, recyklácie a zužitkovania materiálov, ktorá musí zohľadňovať overené technológie, ktoré sú dostupné alebo sa v čase žiadosti o typové schválenie ES vozidla vyvíjajú.
(7)
Osvedčenie o zhode podľa odseku 5 musí obsahovať príslušnú dokumentáciu a popis stratégie, ktorú navrhol výrobca.
(8)
Osvedčenie o zhode podľa odseku 5 je platné najmenej dva roky. Počas doby platnosti osvedčenia o zhode sa môže vykonať nové overenie.
(9)
Výrobca je povinný oznámiť príslušnému orgánu každú dôležitú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť osvedčenia o zhode. Príslušný orgán po konzultácii s výrobcom rozhodne, či sú potrebné nové overenia.
(10)
Po uplynutí doby platnosti osvedčenia o zhode vydá príslušný orgán nové osvedčenie o zhode alebo predĺži platnosť doterajšieho osvedčenia o zhode o ďalšie dva roky. Ak bol príslušný orgán informovaný o dôležitých zmenách, musí vydať nové osvedčenie o zhode.
§ 6
Na účely výpočtu miery recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti sa uvedené diely nepovažujú za opätovne využiteľné a nesmú sa znova použiť pri výrobe vozidiel
a)
všetky airbagy vrátane vankúšov, ak sa airbag nachádza vnútri volantu, aj volant; pyrotechnické súpravy, elektronická riadiaca jednotka a snímače,
b)
automatické alebo neautomatické súpravy bezpečnostných pásov vrátane vedenia popruhu, pracky, navíjača, pyrotechnických súprav,
c)
sedadlá, v ktorých sú umiestnené kotvové úchytky bezpečnostných pásov alebo airbagy,
d)
zámky volantu,
e)
imobilizéry vrátane transponderov a elektronických riadiacich jednotiek,
f)
systémy dodatočnej úpravy emisií, napríklad katalyzátory a filtre na zachytávanie častíc,
g)
tlmiče výfuku.
§ 7
Nemožno zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 8
(1)
Od 1. januára 2012 sa zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC19) vystavené pre nové vozidlá, ktoré nespĺňajú technické požiadavky vzťahujúce sa na opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť podľa predpisov účinných do 3. februára 2010, strácajú platnosť dňom 15. júla 2010, pričom nemožno povoliť uvedenie týchto vozidiel na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách okrem prípadov podľa osobitného predpisu.20)
§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 10
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 4. februára 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 34/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2005) v znení smernice Komisie 2009/1/ES (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).
1)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.
2)
§ 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
7)
Príloha č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej repuliky č. 407/2009 Z. z.
10)
Príloha A normy STN ISO 22628 Cestné vozidlá. Recyklovateľnosť a opätovná využiteľnosť. Metóda výpočtu.
11)
Príloha B normy STN ISO 22628 Cestné vozidlá. Recyklovateľnosť a opätovná využiteľnosť. Metóda výpočtu.
15)
STN ISO 22628 Cestné vozidlá. Recyklovateľnosť a opätovná využiteľnosť. Metóda výpočtu.
16)
Rozhodnutie Komisie 2003/138/ES z 27. februára 2003, ktorým sa ustanovujú normy kódovania súčiastok a materiálov pre vozidlá podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ, L 53, 28. 2. 2003).
18)
STN EN ISO radu 9000 alebo STN EN ISO radu 14 000.