340/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 5. augusta 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
informačnom systéme environmentálnych záťaží.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa za slovami „geologických činiteľov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré ovplyvňujú životné prostredie“.
3.
V § 2 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „geologickými činiteľmi sú vlastnosti zložiek geologického prostredia, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú životné prostredie a možnosti využitia územia.“.
4.
§ 7 až 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Geologický prieskum životného prostredia
(1)
Geologickým prieskumom životného prostredia sa
a)
zisťujú a overujú geologické činitele, sleduje rovnováha medzi využívaním a ochranou životného prostredia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. a) a b),
b)
zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, po potvrdení prítomnosti znečistenia sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká znečistenia s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e),
c)
zisťujú a overujú pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, po potvrdení prítomnosti environmentálnej záťaže sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie environmentálnej záťaže,
d)
zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch,
e)
navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.
(2)
Pri skúmaní životného prostredia sa zisťujú a overujú geologické, geochemické, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery s prihliadnutím na zistené geologické činitele a stupeň znečistenia geologického prostredia a navrhujú sa optimálne postupy na zmiernenie alebo zamedzenie ich negatívnych vplyvov na toto prostredie.
(3)
Pri rozdelení geologického prieskumu životného prostredia na etapy sa
a)
v orientačnom prieskume hodnotia geologické, geochemické, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery a
1.
zisťujú geologické činitele ovplyvňujúce životné prostredie,
2.
identifikuje, overuje a potvrdzuje prítomnosť znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo prítomnosť pravdepodobnej environmentálnej záťaže alebo prítomnosť environmentálnej záťaže,
3.
predbežne hodnotí riziko vplyvu znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo vplyvu pravdepodobnej environmentálnej záťaže alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
4.
zisťujú vhodné horninové štruktúry alebo overujú podzemné priestory vhodné pre úložiská rádioaktívnych a iných odpadov,
5.
navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
b)
v podrobnom prieskume
1.
overujú zistené geologické činitele, podrobne skúma ich vplyv na životné prostredie,
2.
overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž, zisťuje miera, rozsah, šírenie, vývoj a zmeny znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže a identifikácia a charakteristika všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
3.
hodnotia riziká vplyvu znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
4.
spracúvajú geologické podklady na optimálne postupy na odstránenie, zníženie alebo obmedzenie negatívnych vplyvov znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
5.
spracúvajú geologické podklady na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov,
6.
navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
c)
v doplnkovom prieskume
1.
sledujú a spresňujú vplyvy geologických činiteľov na životné prostredie pri rôznych činnostiach v území,
2.
sledujú a spresňujú vplyvy znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie,
3.
získavajú nové informácie o znečistení spôsobenom činnosťou človeka alebo o environmentálnej záťaži, ktoré nebolo možné predvídať na základe údajov z podrobného prieskumu.
§ 8
Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia slúži
a)
na objektívne poznanie určených charakteristík životného prostredia a na hodnotenie ich zmien v sledovanom priestore a v čase,
b)
na sledovanie vývoja geodynamických javov a ich parametrov po skončení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. a) a b),
c)
na sledovanie vývoja znečistenia po skončení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo po skončení sanácie environmentálnej záťaže,
d)
na sledovanie a vyhodnocovanie vplyvu stavieb a ľudskej činnosti na geologické prostredie alebo vplyvu geologického prostredia na stavby, ľudské činnosti a ostatné zložky životného prostredia.
§ 9
Sanácia geologického prostredia
Sanácia geologického prostredia je
a)
zamedzenie vzniku geodynamických javov,
b)
odstránenie príčin a následkov geodynamických javov,
c)
odstránenie príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka,
d)
obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
e)
odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.“.
5.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Sanácia environmentálnej záťaže
Sanácia environmentálnej záťaže je
a)
odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže,
b)
obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
c)
odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.“.
6.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V prípravnej štúdii sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže sa
a)
na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia hodnotí a posudzuje uskutočniteľnosť sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže,
b)
analyzujú a navrhujú rôzne metodické a technické postupy sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže,
c)
posudzujú riziká jednotlivých riešení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže,
d)
posudzuje ekonomická efektívnosť jednotlivých riešení sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže.“.
7.
V § 16 ods. 1 druhá veta znie:
„Súčasťou projektu financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov je odôvodnenie geologickej úlohy a rozpočet geologickej úlohy.“.
8.
V § 17 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
určenie spôsobu nakladania s odpadmi vzniknutými pri vykonávaní geologických prác,“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).“.
9.
§ 20 sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
„c)
geologický prieskum životného prostredia, ktorým sa zisťuje a overuje pravdepodobná environmentálna záťaž,
1.
údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku pravdepodobnej environmentálnej záťaže,
2.
identifikácia a charakteristika pravdepodobného zdroja úniku znečisťujúcich látok,
3.
identifikácia a charakteristika predpokladaných znečisťujúcich látok,
4.
údaje o charaktere horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a pásme nasýtenia,
d)
geologický prieskum životného prostredia, ktorým sa zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž,
1.
údaje o činnosti, ktorá viedla ku vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálnej záťaže,
2.
identifikácia zdroja úniku znečisťujúcich látok,
3.
údaje o rozsahu a stupni znečistenia životného prostredia,
4.
údaje o smere šírenia znečisťujúcich látok,
5.
charakteristika zistených znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
6.
údaje o charaktere horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a pásme nasýtenia,
e)
sanáciu geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanáciu environmentálnej záťaže,
1.
údaje o výsledkoch geologického prieskumu životného prostredia, ktorým sa zistilo znečistenie spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž,
2.
výsledky analýzy rizika znečisteného územia.“.
10.
§ 39 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Osobitné náležitosti záverečnej správy geologického prieskumu životného prostredia, pri ktorom sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž, sú
a)
analýza rizika znečisteného územia podľa prílohy č. 1 písm. E,
b)
údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi,
c)
návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov.
(5)
Osobitné náležitosti záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže sú
a)
údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi,
b)
aktualizácia analýzy rizika znečisteného územia,
c)
návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov.“.
11.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46a
Informačný systém environmentálnych záťaží
Informačný systém environmentálnych záťaží obsahuje
a)
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží,
b)
register dokumentov environmentálnych záťaží,
c)
register environmentálnych záťaži pozostávajúci z
1.
časti A obsahujúcej evidenciu pravdepodobných environmentálnych záťaží,
2.
časti B obsahujúcej evidenciu environmentálnych záťaží,
3.
časti C obsahujúcej evidenciu sanovaných a rekultivovaných lokalít.“.
12.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2010
Zmeny a doplnenia prílohy č. 1 nemajú vplyv na platnosť záverečnej správy, ktorá bola schválená podľa doterajších predpisov, ak obsahuje informácie o skutočnostiach potrebných na vypracovanie
a)
projektu na sanáciu geologického prostredia alebo sanáciu environmentálnej záťaže,
b)
projektu na monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.“.
13.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
A.
Základné údaje
1.
Základné údaje o geologickej úlohe a o skúmanom území
1.1
Údaje podľa § 16 ods. 3
1.2
Údaje o projekte a jeho zmenách, prípadne o určení prieskumného územia
2.
Charakteristika skúmaného územia a doterajšia geologická preskúmanosť
3.
Postup riešenia geologickej úlohy
3.1
Údaje o realizovaných geologických prácach a použitej metodike
4.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
4.1
Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľmi projektu
4.2
Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu
4.3
Ekonomický prínos riešenia vo vzťahu k odôvodneniu geologickej úlohy v projekte
5.
Závery a odporúčania
6.
Údaje o uložení geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na vyradenie, ako aj na zabezpečenie, údržbu a likvidáciu geologických diel a geologických objektov
7.
Zoznam použitej literatúry a osobitných prameňov
B.
Výpočet zásob ložiska nerastov
1.
Priestorová charakteristika ložiska
1.1
Začlenenie ložiska do geologického regiónu
1.2
Opis ložiska a jeho uloženie
1.3
Vnútorná stavba ložiska
1.4
Sprievodné nerasty
2.
Kvalitatívna a technologická charakteristika ložiska
2.1
Vymedzenie druhu nerastov a ich technologických typov
2.2
Kvalitatívna charakteristika nerastov a ich technologických typov a sprievodných surovín, hlavné a vedľajšie úžitkové a škodlivé zložky
2.3
Premenlivosť kvality nerastov
3.
Hydrogeologická charakteristika
3.1
Hydrogeologická charakteristika územia
3.2
Zavodnené vrstvy, vplyv tektoniky a skrasovatenia na hydrogeologické pomery ložiska a výskyty krasových vôd
3.3
Riešenie vzťahu zavodnenia ložiska k nadložiu a podložiu a k jeho okoliu
3.4
Chemické zloženie vôd, možné zdroje znečistenia
3.5
Výpočet prítokov vôd pri otvorení ložiska a jeho dobývaní, oblasť hydraulického vplyvu odvodnenia
4.
Spôsob spracovania a výsledkov výpočtu zásob
4.1
Metodika výpočtu, základné parametre vo vzťahu k podmienkam využiteľnosti zásob
4.2
Výsledky kontrolných skúšok
4.3
Zásady geometrizácie, extrapolácie a zaradenia zásob do kategórií
4.4
Tabuľka výpočtov, celkové výsledky výpočtu a porovnanie s predchádzajúcim výpočtom
4.5
Odborný odhad prognóznych zásob
5.
Evidenčný list prognóznych zdrojov nerastov, náležitosti záverečnej správy podľa § 39 ods. 1
6.
Pasport zásob výhradného ložiska, náležitosti podľa § 39 ods. 2
7.
Podmienky využívania zásob a hodnotenie vzťahu k životnému prostrediu
8.
Návrh na optimálne využitie ložiska a jeho hospodársky význam
C.
Výpočet množstiev vôd
1.
Hydrogeologická charakteristika skúmaného územia
2.
Metodika výpočtu množstiev vôd
3.
Podklady a údaje na výpočet množstiev podzemnej vody1)
3.1
Údaje klimatologické, hydrologické a hydrogeologické
3.2
Hydraulické vlastnosti hornín, hydrogeologická funkcia hornín, fyzikálne a chemické vlastnosti vody
3.3
Údaje o obehu a režime podzemnej vody vo vzťahu k povrchovej vode
3.4
Súčasné odbery podzemnej vody
4.
Výpočet množstiev vôd
4.1
Vlastný výpočet množstiev vôd
4.2
Vyhodnotenie kvality vôd, možného znečistenia a návrh úpravy podzemnej vody
4.3
Kategorizácia a využiteľnosť množstiev podzemnej vody
5.
Podmienky ochrany a využívania podzemnej vody
5.1
Ochrana množstva a kvality vôd, návrh ochranných pásiem2)
5.2
Vplyv využívania zdroja podzemnej vody na životné prostredie
6.
Záver
D.
Prílohy k záverečnej správe a výpočtu zásob
1.
Situačná mapa skúmaného územia s označením čísla mapového listu
2.
Geologická mapa skúmaného územia
3.
Geologické mapy a rezy (vrátane mapy dokumentačných bodov)
4.
Mapy a rezy blokov dokumentujúce výpočet zásob ložiska nerastov
5.
Mapy prognóznych zdrojov nerastov
6.
Podmienky využiteľnosti zásob výhradných ložísk alebo množstiev vôd
7.
Súhrnná geologická dokumentácia vrtov, banských diel a pod., grafy meraní a čerpacích skúšok, údaje získané rozbormi vzoriek dokumentujúce textové časti A až C
8.
Návrh na schválenie zásob výhradného ložiska alebo množstiev vôd podľa § 39 ods. 3
Poznámka:
Jeden exemplár záverečnej správy sa odovzdáva organizácii poverenej ministerstvom výkonom štátnej geologickej služby. Ak ide o výpočet množstiev vôd, odovzdá sa rozhodnutie o schválení ich prírodných a využiteľných množstiev Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave, a ak ide o minerálne vody, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
E.
Analýza rizika znečisteného územia
1.
Doplňujúce údaje o skúmanom území
1.1
Ekologické charakteristiky skúmaného územia
1.2
Materiálová bilancia znečistených zemín a znečistených podzemných vôd
2.
Identifikácia rizika
2.1
Identifikácia nebezpečenstva
2.2
Charakteristika znečisťujúcich látok a ďalších rizikových faktorov3)
2.3
Situačný model lokality
3.
Hodnotenie environmentálnych rizík
3.1
Vzťah dávka – účinok na životné prostredie
3.2
Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika
3.3
Výpočet rizika šírenia znečistenia
3.4
Zhrnutie environmentálneho rizika
4.
Hodnotenie zdravotných rizík
4.1
Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie
4.2
Hodnotenie expozície
4.3
Výpočet zdravotných rizík
4.4
Zhrnutie zdravotných rizík
5.
Závery analýzy rizika
6.
Stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže*
7.
Návrh a zhodnotenie variantov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže vrátane odhadu finančných nákladov a návrh nápravných opatrení*
8.
Zoznam použitej literatúry
Poznámka:
Kapitoly označené „*“ sa spracujú vtedy, ak je to účelné.
F.
Prílohy k záverečnej správe z geologického prieskumu životného prostredia, pri ktorom sa zistilo a overilo znečistenie územia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž
1.
Údaje podľa prílohy č. 1 písm. D bodov 1, 2, 3, 7
2.
Kópia katastrálnej mapy s vymedzením znečisteného územia na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom a výpis z listu vlastníctva
3.
Mapa hydroizohýps maximálnych a minimálnych stavov hladín podzemných vôd
4.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme prevzdušnenia
5.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme nasýtenia
6.
Mapa znečistenia podzemných vôd
7.
Výsledky geodetického zamerania geologických diel a stavebných objektov
G.
PRÍLOHY K ZÁVEREČNEJ SPRÁVE ZO SANÁCIE GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA PODĽA § 9 PÍSM. c) AŽ e) ALEBO SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE
1.
Údaje podľa prílohy č. 1 písm. D bodov 1, 2, 3, 7
2.
Kópia katastrálnej mapy s presným vyznačením znečisteného územia a výpis z listu vlastníctva
3.
Mapa hydroizohýps maximálnych a minimálnych stavov hladín podzemných vôd
4.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme prevzdušnenia – pred začatím sanácie
5.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme prevzdušnenia – po ukončení sanácie
6.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme nasýtenia – pred začatím sanácie
7.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme nasýtenia – po ukončení sanácie
8.
Mapa znečistenia podzemných vôd – pred začatím sanácie
9.
Mapa znečistenia podzemných vôd – po ukončení sanácie
10.
Výsledky geodetického zamerania geologických diel a stavebných objektov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Zsolt Simon v. r.
1)
Rozsah uvedených podkladov a údajov môže byť podľa potreby v konkrétnom prípade rozšírený.
2)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 41 zákona č. 364/2004 Z. z., § 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5a zákona č. 261/ 2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.