342/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

342
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. augusta 2010,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 bode „IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou“ sa za riadok so slovami „prírodná liečivá voda chloridovo-sodná – pre indikáciu IV/1“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3“.
2.
V prílohe č. 3 sa za bod „VII., XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva“ vkladá nový bod, ktorý znie:

„ VII. Choroby
pohybového
ústrojenstva
prírodná liečivá voda uhličitá
s minimálnym obsahom CO2 v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l
.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
v z. Ján Porubský v. r.