344/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.08.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 9 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal
výnos z 3. augusta 2010 č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave.
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 6/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.