348/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. augusta 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 znie:
„Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
P. č. Názov
výrobku
Kategória podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 966/2009 Druh a veľkosť balenia Množstvo na žiaka a deň Podpora z národných zdrojov s DPH v eurách Najvyššia úhrada platená žiakom s DPH v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT )
I kartón 1 l 250 ml 0,1279 0,07
2. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT )
I kartón 1 l 250 ml 0,1279 0,06
3. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko 1 l 250 ml 0,1279 0,06
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,1279 0,05
5. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I vrecko 1 l 250 ml 0,1279 0,04
6. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT)
I kartón 250 ml 250 ml 0,1112 0,28
7. polotučné mlieko ochutené
s vitamínmi
I téglik 200 ml 200 ml 0,1112 0,28
8. zakysané mlieko neochutené 1 % I téglik 250 g 250 g 0,0540 0,25
9. zakysané mlieko neochutené 3,5 % I téglik 250 g 250 g 0,0540 0,30
10. zakysané plnotučné mlieko I téglik 200 ml 200 ml 0,0445 0,15
11. acidofilné mlieko 3,6 % I téglik 230 ml 230 ml 0,1023 0,29
12. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 ml 250 ml 0,1112 0,28
13. smotanový jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,0729 0,25
14. jogurt biely I téglik 150 ml 150 ml 0,0834 0,19
15. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,0810 0,26
16. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,0675 0,17
17. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,0540 0,15
18. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou I téglik 200 g 200 g 0,0864 0,22
19. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou biely I téglik 120 g 120 g 0,0482 0,28
20. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutený II téglik 120 g 120 g 0,0504 0,31
21. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0608 0,19
22. jogurt ochutený II téglik 145g 145 g 0,0705 0,37
23. jogurt ochutený
so zníženým
obsahom tuku
II téglik 150 g 150 g 0,0729 0,24
24. smotanový jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,0705 0,27
25. smotanový jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,0729 0,32
26. smotanový jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0608 0,24
27. smotanový jogurt ochutený II téglik 150 ml 150 ml 0,0751 0,27
28. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,0801 0,26
29. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,0875 0,27“.
3.
Názov prílohy č. 5 znie:
„ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
4.
Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Iveta Radičová v. r.