352/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
rozhodnutie z 25. augusta 2010, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.
Rozhodnutím sa zo zoznamu relevantných trhov vypúšťa definícia veľkoobchodného trhu č. 11 – trh prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.
Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.