354/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2010 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o postupe vykonávania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007.
Protokol nadobudol platnosť 23. júla 2010 v súlade s ustanovením článku 19 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.