Predpis bol zrušený predpisom 231/2013 Z. z.

357/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2010 do 31.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje
a)
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),
b)
rozsah ďalších údajov oznamovaných obvodnému úradu životného prostredia o stacionárnom zdroji, o jeho emisiách a o dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót,
c)
požiadavky na náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení“) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
§ 2
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji
(1)
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji (ďalej len „evidencia“) je súhrn
a)
vybraných údajov o stacionárnom zdroji, jeho prevádzkovateľovi, o dokumentoch a o sledovaných
1.
technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „parameter“),
2.
technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „opatrenie“),
3.
podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja ustanovených osobitnými predpismi a súhlasmi, rozhodnutiami alebo inými povoleniami orgánov štátnej správy, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia,
b)
údajov o nebezpečných stavoch počas prevádzky stacionárneho zdroja.
(2)
Evidencia sa podľa obsahu a druhu údajov člení na
a)
stálu evidenciu,
b)
ročnú evidenciu,
c)
priebežnú evidenciu.
(3)
Evidencia podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona o veľkom zdroji a o strednom zdroji obsahuje údaje najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1. Evidencia podľa § 16 ods. 1 písm. d) a odseku 2 zákona o malom zdroji obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1 v primeranom rozsahu.
(4)
Priebežná evidencia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja obsahuje najmä záznamy o skutočných hodnotách parametrov a o opatreniach počas jeho prevádzky a s ňou súvisiacich nevýrobných stavoch. Rozsah priebežnej evidencie je vymedzený v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona.
(5)
V ročnej evidencii sa uvádzajú údaje o výrobe alebo inej produkcii stacionárneho zdroja a údaje o spotrebe palív, energií a surovín z účtovných dokladov, faktúr alebo z iných dokumentov podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Údaje o zložení a kvalite palív a surovín sú údaje z analytických certifikátov, protokolov a z iných obdobných dokladov.
(7)
O dodržaní určených emisných limitov a o plnení určených technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania sa v závislosti od spôsobu ich zisťovania uvádzajú údaje
a)
z protokolov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a o množstve vypúšťaných znečisťujúcich látok,
b)
zo správ o diskontinuálnom meraní vyhotovených oprávnenou osobou,
c)
zo správ o meraní, zo správ o kontrole, z analytických certifikátov alebo iných obdobných písomných dokladov o hodnote technickej požiadavky alebo všeobecnej podmienky prevádzkovania podľa jej významu, ak má charakter parametra; uvedené sa neuplatňuje, ak ide o plynné palivá distribuované cez verejnú rozvodnú sieť,
d)
z interných záznamov o prevádzkovej kontrole, ak ide o technickú požiadavku alebo všeobecnú podmienku prevádzkovania, ktorá je opatrením.
§ 3
Evidencia nebezpečných stavov počas prevádzky stacionárneho zdroja
(1)
Porucha stacionárneho zdroja (ďalej len „porucha“) je nežiaduci a časovo obmedzený nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúci kvalitu ovzdušia, počas ktorého je potrebné podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona zosúladiť parametre stacionárneho zdroja s parametrami určenými dokumentáciou v určenom termíne a určeným spôsobom.
(2)
Havária stacionárneho zdroja (ďalej len „havária“) je nežiaduci nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ktorý je príčinou bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia a na ktorej odstránenie je potrebné podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti bezodkladne obmedziť alebo zastaviť, alebo použiť na to určené mimoriadne protihavarijné opatrenia. Osobitným druhom havárie je závažná priemyselná havária,2) ktorá je príčinou vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia.
(3)
Nebezpečné stavy stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúce kvalitu ovzdušia, ktoré sa vymedzujú ako porucha alebo havária, sa uvádzajú v súbore parametrov a opatrení podľa prílohy č. 2 bodu 4.2 písm. b) a bodu 6.
(4)
Závažné priemyselné havárie sa uvádzajú v súbore parametrov a opatrení podľa havarijného plánu.3) Havarijný plán alebo jeho vybrané časti týkajúce sa ochrany ovzdušia sú dokumentom informačného systému podľa § 4 ods. 5.
(5)
Poruchy počas prevádzky stacionárneho zdroja sa zaznamenávajú v priebežnej evidencii.
(6)
Ak nastane havária, ktorá nie je závažnou priemyselnou haváriou, predkladá sa bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona písomná informácia o havárii s údajmi v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 časti D.
(7)
V evidencii sa vedú údaje o havárii v rozsahu podľa prílohy č. 1 časti E.
§ 4
Národný emisný informačný systém
(1)
Národný emisný informačný systém (ďalej len „informačný systém“) je databázou vybraných údajov z evidencie a archívom dokumentov o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, ktorý slúži ako zdroj údajov na
a)
evidenciu prevádzky veľkých zdrojov a stredných zdrojov na účely výkonu štátnej správy,
b)
inventúru emisií,
c)
nahlasovanie vybraných údajov na štatistické účely,4)
d)
poskytovanie správ v súlade s právne záväznými predpismi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi, ku ktorým Slovenská republika pristúpila,
e)
hodnotenie kvality ovzdušia modelovaním,
f)
hodnotenie vplyvu stacionárneho zdroja pri imisno-prenosovom posudzovaní.
(2)
Správcom centrálnej databázy informačného systému je podľa § 23 písm. h) zákona Slovenský hydrometeorologický ústav.
(3)
Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja predkladá príslušnému obvodnému úradu životného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona súhrn vybraných údajov z evidencie v rozsahu zverejnenom na webovom sídle poverenej organizácie. Predkladanie iných oznámení napríklad o prekročení určených emisných limitov a haváriách tým nie je dotknuté.
(4)
Obvodné úrady životného prostredia spracúvajú podľa § 26 ods. 3 písm. g) zákona súhrnné ročné vyhodnotenie evidencie o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch v informačnom systéme.
(5)
Archív dokumentov informačného systému sa vedie v elektronickej forme. Na tento účel prevádzkovateľ predkladá schválený súbor parametrov a opatrení, program znižovania emisií a údaje o havárii v elektronickej forme.
§ 5
Súbor parametrov a opatrení
(1)
Súbor parametrov a opatrení podľa § 15 ods. 2 zákona obsahuje požiadavky na ochranu ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja, v ktorom sú vymedzené
a)
parametre ako hodnoty alebo intervaly vybraných fyzikálnych veličín a chemických veličín a iných obdobných technologických ukazovateľov, ktoré špecifikujú prevádzkový stav technológie, určujú normu výrobno-technologického alebo iného obdobného režimu, pri ktorej dodržaní je zabezpečená ochrana ovzdušia podľa podmienok a požiadaviek, ktoré ustanovuje zákon, jeho vykonávacie predpisy, alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia,
b)
opatrenia ako činnosti určené na riadenie, kontrolu a udržiavanie prevádzky stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia v súlade s určenými parametrami, podmienkami a požiadavkami, ktoré ustanovuje zákon a jeho vykonávacie predpisy alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
(2)
Náležitosti súboru parametrov a opatrení sú uvedené v prílohe č. 2. Určenie iných parametrov a opatrení a zabezpečenie ochrany ovzdušia tým nie je dotknuté. Vzor vybraných častí súboru parametrov a opatrení v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Ak ide o zmenu začlenenia malého zdroja alebo stredného zdroja na veľký zdroj, súbor parametrov a opatrení sa predloží na schválenie do jedného roka od dátumu zmeny jeho začlenenia.
§ 6
Uchovávanie údajov z evidencie
(1)
Stála evidencia sa uchováva najmenej päť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.
(2)
Správy z merania podľa § 2 ods. 7 sa uchovávajú do vykonania ďalšieho merania, najmenej päť rokov. Dlhšia lehota uchovávania informačných podkladov určená osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.1)
(3)
Údaje z priebežnej evidencie sa uchovávajú najmenej päť rokov. Orgánom ochrany ovzdušia sa poskytujú na vyžiadanie. Vyžiadanie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na zistenie stavu ochrany ovzdušia, tým nie je dotknuté.
(4)
Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 357/2010 Z. z.
ÚDAJE VEDENÉ V EVIDENCII
A. Stála evidencia
Stála evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o
1. identifikačných údajoch o prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja,
2. stacionárnom zdroji a jeho prevádzke,
3. vydaných súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach stacionárneho zdroja, časti zdroja vrátane identifikácie ich zmien a obnovených povolení,
4. kategorizácii zdroja, začlenení stacionárneho zdroja,
5. skladbe stacionárneho zdroja, častiach zdroja, technologických zariadeniach, energetických zariadeniach,
6. špecifických údajoch charakterizujúcich vybrané stacionárne zdroje, ako sú: energetické zariadenia, spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, distribučné sklady benzínu a čerpacie stanice pohonných látok,
7. palivách, surovinách, výrobkoch,
8. režime prevádzky,
9. požiadavkách na stacionárny zdroj z hľadiska ochrany ovzdušia,
10. zariadeniach na znižovanie emisií,
11. miestach vypúšťania emisií,
12. vypúšťaných znečisťujúcich látkach,
13. zisťovaní, podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, ak sú ustanovené ako číselná hodnota.
B. Ročná evidencia
Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o
1. prevádzke stacionárneho zdroja v uplynulom roku,
2. počte prevádzkových hodín za rok,
3. spotrebe palív a ich výhrevnosti a akostných znakoch,
4. spálených odpadoch a ich druhoch,
5. spotrebe surovín za rok,
6. spotrebe organických rozpúšťadiel za rok a ich bilancii,
7. ročnej produkcii pri vybraných stacionárnych zdrojoch,
8. množstve vyrobenej energie za rok,
9. množstve vypustených znečisťujúcich látok a jeho zisťovaní,
10. množstve vzťažnej veličiny a hodnote mernej veličiny, ak sa množstvo emisií zisťuje výpočtom,
11. množstve pridelených a odovzdaných kvót znečisťujúcich látok za rok,
12. poplatkoch za emisie,
13. prevádzke a výpadkoch zariadenia na znižovanie emisií, dosiahnutej účinnosti znižovania,
14. dodržaní emisných limitov, emisných kvót, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzky a podmienok prevádzkovania určených súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným povolením,
15. uplatňovaní výnimiek, ak boli pre stacionárny zdroj povolené,
16. prekročení emisného limitu,
17. nedodržaní technickej požiadavky a všeobecnej podmienky prevádzkovania,
18. plnení opatrení na nápravu, ak boli uložené,
19. zisťovaní, podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, ak sú ustanovené ako číselná hodnota, termínoch a lehotách vykonávania diskontinuálneho merania, o funkčných skúškach automatizovaného meracieho systému, ak je inštalovaný,
20. špecifických údajoch sledovaných pri vybraných stacionárnych zdrojoch, ako sú: energetické zariadenia, spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, distribučné sklady benzínu a čerpacie stanice pohonných látok a iné stacionárne zdroje.
C. Priebežná evidencia
Priebežná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o
1. sledovaných aktuálnych parametroch prevádzky, opatreniach a ďalších údajoch podľa dokumentácie, súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach,
2. množstve a kvalite palív, surovín, výrobkoch, vyrobenej energii a iných súvisiacich činnostiach podľa zavedenej evidencie – čase výroby, výrobných šaržiach, dodávkach alebo iných zavedených kritériách,
3. prekročeniach emisných limitov,
4. ďalších údajoch o stacionárnom zdroji, jeho častiach a zariadeniach, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie zákona,
5. ďalších údajoch o stacionárnom zdroji, jeho častiach a zariadeniach, o súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach, o výrobe a spotrebe palív, surovín a energií,
6. plnení opatrení na nápravu, ak boli vydané,
7. nebezpečných stavoch stacionárneho zdroja – poruchách a haváriách.
D. Informácia o havárii
Informácia o havárii obsahuje
1. údaje identifikujúce prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,
2. názov stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia,
3. stručný opis havárie,
4. rozsah havárie, v akom je známy.
Forma a rozsah informovania verejnosti musia zodpovedať druhu, vážnosti a rozsahu ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia a možnostiam povinnej osoby.
E. Údaje o havárii
Údaje o havárii obsahujú
1. údaje identifikujúce prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,
2. názov stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia,
3. identifikáciu havárie,
4. čas vzniku a dobu trvania havárie do jej odstránenia,
5. spôsob a opatrenia na odstránenie havárie,
6. druh a množstvo znečisťujúcich látok, ktoré boli počas havárie vypustené do ovzdušia,
7. zhodnotenie stavu použitých protihavarijných systémov a zariadení,
8. príčinu alebo iný dôvod vzniku havárie,
9. prijaté opatrenia na predchádzanie obdobným haváriám,
10. priezvisko, meno, funkciu a podpis zamestnanca zodpovedného za prevádzku a dátum a miesto vyhotovenia informácie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 357/2010 Z. z.
NÁLEŽITOSTI SÚBORU PARAMETROV A OPATRENÍ
1. Základné údaje o stacionárnom zdroji a prevádzkovateľovi zdroja
1.1 Názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa zdroja a číslo telefónu, faxu a adresa elektronickej pošty, ak ich má.
1.2 Identifikačné údaje vnútornej organizačnej jednotky, ktorá prevádzkuje stacionárny zdroj, ak je zdroj členený.
1.3 Identifikačné číslo súboru ako záväzného interného dokumentu.
1.4 Úplný názov súboru, ktorý obsahuje najmä označenie súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja, platný názov stacionárneho zdroja alebo jeho časti, jeho identifikačné číslo, ak podľa dokumentácie existuje, a umiestnenie stacionárneho zdroja alebo jeho časti.
1.5 Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá súbor vypracovala.
1.6 Meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej ako štatutárny orgán prevádzkovateľa zdroja.
1.7 Počet strán súboru a počet príloh.
1.8 Počet vyhotovení súboru a číslo vyhotovenia.
1.9 Miesto a dátum vydania – podpísania súboru.
2.0 Podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.
2.1 Obsah súboru a zoznam skratiek, ktoré môžu byť v závislosti od rozsahu súboru uvedené za titulnou stranou.
2. Opis stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
2.1 Opis stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
2.1.1 Identifikačné údaje stacionárneho zdroja, technologického celku a zariadenia, najmä názov, evidenčné číslo, identifikačné objektové alebo iné obdobné číslo podľa dokumentácie.
2.1.2 Umiestnenie stacionárneho zdroja, najmä obec, ulica, popisné číslo, ak ho zdroj má, alebo označenie katastrálneho územia.
2.1.3 Kategorizácia stacionárneho zdroja ako trojčíslie a názov kategórie.
2.1.4 Menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita technológie, zariadenia a výkonové alebo kapacitné úrovne v jednotke podľa kategórie, ak je v kategorizácii určená.
2.1.5 Členenie stacionárneho zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia.
2.1.6 Vymedzenie stacionárneho zdroja, názov a identifikačné označenie jeho častí a ich evidenčné čísla alebo objektové čísla v členení podľa častí alebo zariadení, najmä pre ktoré sú určené špecifické emisné limity.
2.1.7 Dátum uvedenia stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadenia do prevádzky podľa súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia.
2.1.8 Výrobky a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov, ak ide o nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečnú chemickú zmes.
2.1.9 Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika.
Jeden alebo ako viac bežných, projektovaných spôsobov, druhov výroby alebo prevádzky, ktoré sú z hľadiska druhu a množstva emisií znečisťujúcich látok špecifické, najmä ak ide o možnosť výroby viacerých druhov výrobkov, spaľovania viacerých druhov palív, odpadov, používania viacerých druhov surovín a možnosť viacerých charakteristických výrobných kapacít alebo prevádzkových výkonov.
2.1.10 Zoznam surovín, palív, spaľovaných odpadov a iných obdobných materiálov a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov5) dodávanej pre látku alebo zmes v súlade s osobitným predpisom, v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.11 Stručný opis princípu technológie, najmä princíp činnosti hlavného výrobného uzla zariadenia, častí zdroja znečisťovania, hlavné a vedľajšie fyzikálno-chemické reakcie v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.12 Základná bloková alebo rámcová technologická schéma v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov, ak sú rôzne.
2.1.13 Stručná materiálová alebo energetická bilancia pre menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.14 Zoznam všetkých znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do ovzdušia počas ustálenej prevádzky, v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov a v členení podľa miest ich vypúšťania do ovzdušia.
2.1.15 Zoznam ďalších znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať pri prechodových stavoch a ďalších stavoch na základe rozboru zloženia surovín, fyzikálno-mechanických a fyzikálno-chemických hlavných a vedľajších procesov a reakcií v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.
2.1.16 Charakteristické parametre odpadových plynov, najmä objemový prietok pri prevádzkových a pri štandardných podmienkach, objemový podiel hlavných zložiek a hmotnostný podiel znečisťujúcich látok v členení podľa miest vypúšťania odpadových plynov do ovzdušia pri menovitej kapacite, pri výrobno-prevádzkovom režime ustálenej prevádzky, pri ktorom sú predpokladané emisné hodnoty najvyššie.
2.1.17 Zoznam a stručný opis výrobno-technologických zariadení so zameraním najmä na tie časti zdroja znečisťovania, ktoré majú vplyv na tvorbu, obmedzovanie, odlučovanie vypúšťaných znečisťujúcich látok vrátane skladovacích a iných obdobných nádrží, skladov a obdobných častí zdroja.
2.1.18 Zoznam prechodových stavov s osobitným uvedením stavov, počas ktorých by v porovnaní s obvyklými prevádzkovými stavmi mohli vzniknúť iné znečisťujúce látky alebo významne vyššie množstvo emisií bežne vznikajúcich znečisťujúcich látok, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia nad prípustnú úroveň, najmä nábehy chemických technológií a reaktorov po dlhodobom odstavení a iné obdobné špecifické čistiace alebo obnovovacie činnosti.
2.1.19 Zoznam znečisťujúcich látok, ktoré môžu vzniknúť počas osobitných prechodových stavov a údaje o najvyššej očakávanej koncentrácii, hmotnostnom toku, stavových parametroch odpadových plynov.
2.1.20 Údaje o vypúšťaní odpadových plynov a fugitívnych emisií, stručný opis spôsobu odvádzania znečisťujúcich látok, umiestnenie, základné parametre miest odvádzania emisií do ovzdušia, emisie znečisťujúcich látok v členení podľa jednotlivých miest vypúšťania a podľa výrobno-prevádzkových režimov, hmotnostný tok znečisťujúcich látok, objemový prietok a teplota odvádzaných plynov.
2.1.21 Druh prevádzky, ročný fond pracovného času a časové údaje o vypúšťaní emisií, najmä zmennosť alebo iný bežný denný, týždenný rytmus, sezónnosť podľa účelu zdroja, občasný zdroj alebo prenosný zdroj.
2.1.22 Zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, projektovej dokumentácie, prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu prevádzky stacionárneho zdroja vrátane technických noriem, iných obdobných technických špecifikácií a ich platného vydania, ak sú v dokumentoch uvádzané, a zoznam pracovných inštrukcií, ktoré do ďalších podrobností dokumentujú spôsob, postupy, podmienky a požiadavky ochrany ovzdušia.
2.2 Vymedzenie pojmov
2.2.1 Hlavné výrobno-prevádzkové režimy sa na účely súboru a ochrany ovzdušia vymedzujú ako jeden alebo ako viac bežných, projektovaných spôsobov, druhov výroby alebo prevádzky, ktoré sú z hľadiska druhu a množstva emisií znečisťujúcich látok špecifické, najmä ak ide o možnosť výroby viacerých druhov výrobkov, spaľovania viacerých druhov palív, odpadov, používania viacerých druhov surovín a možnosť viacerých charakteristických výrobných kapacít alebo prevádzkových výkonov.
2.2.2 Emisné charakteristiky hlavných výrobno-prevádzkových režimov sa vymedzujú podľa podrobností o členení technológií na účely voľby výrobno-prevádzkového režimu a podmienok merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu.6)
2.2.3 Ustálená prevádzka sa vymedzuje ako stav hlavného výrobno-prevádzkového režimu, počas ktorého sa jeho hlavné charakteristiky obsluhou vedome nemenia a príslušné technicko-prevádzkové parametre zariadení a technológie sú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami na prevádzku.
2.2.4 Prechodové stavy sa vymedzujú ako
a) časovo obmedzené výrobno-prevádzkové režimy stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia, počas ktorých sa technológia alebo zariadenia uvádzajú do prevádzky, mení sa výrobno-prevádzkový režim, palivá, suroviny, výrobky, počas bežnej prevádzky sa zosúlaďujú technicko-prevádzkové parametre s dokumentáciou a s určenými podmienkami prevádzky, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami, alebo ako
b) nevýrobné stavy, počas ktorých sa vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou, obnovou alebo s opravami technicko-prevádzkových zariadení, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami.
3. Určené emisné limity a podmienky prevádzkovania
3.1 Zoznam a identifikačné údaje všetkých súhlasov, rozhodnutí a povolení na prevádzku stacionárneho zdroja, v ktorých sú určené emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, a ďalšie podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.
3.2 Určené emisné limity v členení podľa
a) častí zdroja alebo zariadení,
b) miest merania alebo iného zodpovedajúceho zisťovania údajov o ich dodržaní,
c) výrobno-prevádzkových režimov, najmä palív, surovín, výrobkov, ak sa uplatňujú rôzne emisné limity.
3.3 Zoznam prechodových stavov s vymedzením nevyhnutných časov, počas ktorých vzhľadom na danosti príslušného technologického procesu alebo činnosti nemožno dodržať určené emisné limity.
3.4 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov.
3.5 Ustanovené všeobecné podmienky prevádzkovania v rovnakom členení ako emisné limity.
3.6 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní ustanovených všeobecných podmienok prevádzkovania.
3.7 Technické požiadavky ustanovené predpismi v rovnakom členení ako emisné limity.
3.8 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní ustanovených technických požiadaviek.
3.9 Podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením v rovnakom členení ako emisné limity.
3.10 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených podmienok prevádzkovania.
3.11 Podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o dodržaní emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania určených súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.
3.12 Zisťovanie množstva emisií:
a) postup výpočtu v členení podľa výrobno-prevádzkových režimov a znečisťujúcich látok, ak sú rôzne,
b) spôsoby merania alebo zisťovania hodnôt veličín vo vzťahoch podľa písmena a),
c) zabezpečenie požadovanej reprezentatívnosti a presnosti hodnôt veličín podľa písmena a),
d) podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o hodnotách veličín podľa písmena a).
4. Technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia
4.1 Ako parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú hodnoty fyzikálno-chemických veličín a iné obdobné technologické parametre surovín, palív, technológie a rozhodujúcich strojno-technologických zariadení, ktoré
a) vplývajú na kvantitatívno-kvalitatívne zloženie odpadových plynov pri prevádzke konkrétnej technológie, jej časti a zariadení,
b) vymedzujú v platnej dokumentácii povolený prevádzkový stav technológie – určujú normy technologického režimu, v rámci ktorých sa stacionárny zdroj prevádzkuje v súlade s dokumentáciou,
c) sa vyjadrujú číselnou hodnotou a príslušnou jednotkou alebo iným spôsobom, najmä ak ide o látkové zloženie, teplotu, tlak, tlakovú stratu, pH, váženie, dávkovanie, prietoky, prúdové zaťaženia, percento otvorenia potrubných armatúr, dvojparametrické veličiny typu otvorené – zatvorené,
d) sa sledujú, riadia a ich hodnoty sa zaznamenávajú, najmä vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola, kontinuálne meranie zapisovacími prístrojmi a iné merania s periodickou frekvenciou záznamov alebo ručných zápisov.
4.2 Parametre počas obvyklej prevádzky jednotlivých základných výrobno-prevádzkových režimov sa uvedú v členení:
a) limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú režimy ustálenej prevádzky,
b) limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú poruchy a termíny ich odstránenia,
c) kontrola a evidencia parametrov podľa písmen a) a b).
4.3 Parametre počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.
4.4 Aktuálne parametre sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých parametrov, ak sú uverejnené vo vestníku ministerstva.
5. Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia
5.1 Ako opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú činnosti na riadenie a udržiavanie technológie, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie stacionárneho zdroja v súlade s platnou dokumentáciou, najmä povinnosti pracovníkov obsluhy a ich nadriadených, údržba, riadenie a kontrola technológie kontinuálne meranými a zapisovanými parametrami a podmienky na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením, ktoré neustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vo veciach ochrany ovzdušia.
Opatrenia sa uvedú v členení:
a) riadenie a kontrola technológie pracovníkmi obsluhy a ich nadriadenými,
b) termíny a podmienky údržby, opráv, výmeny médií,
c) určené nekvantifikované všeobecné podmienky prevádzkovania a ich kontrola,
d) určené nekvantifikované technické požiadavky a ich kontrola,
e) určené nekvantifikované podmienky prevádzkovania a ich kontrola.
5.2 Opatrenia počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.
5.3 Aktuálne opatrenia sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých opatrení, ak ich uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.
6. Havárie a vážne a bezprostredné ohrozenia a zhoršenia kvality ovzdušia
6.1 Opis technológie z hľadiska možnosti vzniku havárií a rizík závažných priemyselných havárií, ktorých dôsledkom môže byť vážne a bezprostredné ohrozenie alebo zhoršenie kvality ovzdušia.
6.2 Údaje o najbližšej vzdialenosti od miesta vzniku havárie, v ktorej sa nachádza
a) verejný priestor s možnosťou pobytu osôb bez vedomia prevádzkovateľa zdroja,
b) prvý trvalo obývaný objekt.
6.3 Znečisťujúce látky a ich vlastnosti:
a) zoznam znečisťujúcich látok a ich číselné označenie podľa číselníka chemických látok CAS, ak je známe, a číslo EINECS alebo ELINCS, ak je známe,
b) fyzikálno-chemické vlastnosti látok,
c) nebezpečné vlastnosti látok a ich kritické koncentrácie z hľadiska ohrozenia zdravia a smrtiaceho účinku, ak sú známe,
d) zásady osobnej ochrany a prvej pomoci.
6.4 Vymedzenie možných havárií, ak nejde o závažné priemyselné havárie, najmä
a) zoznam možných udalostí – nezvládnutých porúch alebo iných udalostí nezavinených prevádzkovateľom, najmä výpadkov elektrického napájania, ktorých dôsledkom môže byť havária,
b) zoznam a limitné hodnoty parametrov, ktorých nedodržanie vymedzuje možné havárie,
c) limitné časové termíny uplatnenia mimoriadnych protihavarijných postupov a opatrení,
d) znečisťujúce látky a ich predpokladaný hmotnostný tok, najvyššia hmotnosť a čas trvania úniku do odstránenia príčiny havárie,
e) vyhodnotenie oblasti ohrozenia.7)
6.5 Vymedzenie možných závažných priemyselných havárií, ak ide o vybrané stacionárne zdroje, najmä
a) základné identifikačné údaje dokumentov o hodnotení rizika a iných obdobných dokumentov, v ktorých sú vymedzenia možných závažných priemyselných havárií uvedené,
b) zoznam možných udalostí v členení podľa dokumentov uvedených v písmene a),
c) údaje o znečisťujúcich látkach, možných koncentráciách a hmotnostných tokoch, najvyšších množstvách a čase trvania úniku podľa dokumentov uvedených v písmene a) v členení podľa možných udalostí,
d) vyhodnotenie oblasti ohrozenia.7)
7. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov vážneho zhoršenia kvality ovzdušia
7.1 Protihavarijné zariadenia a systémy:
a) zoznam a opis častí technológie a zariadení, ktoré sú určené na predchádzanie haváriám alebo na zmierňovanie ich priebehu, najmä systém havarijného odstavenia prevádzky, systém havarijného odlučovania, systém vytvárania protiplynových vodných clôn, systém havarijného zaplnenia reakčného systému vodou alebo inou inertnou látkou, systém zálohových energetických agregátov, systém aktivovania havarijného odlučovacieho systému unikajúcich znečisťujúcich látok,
b) technicko-prevádzkové parametre protihavarijných systémov a zariadení,
c) technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie kontroly a na udržiavanie protihavarijných systémov a zariadení,
d) zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, najmä prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu kontroly a udržiavania protihavarijných systémov a zariadení.
7.2 Ako opatrenia na predchádzanie haváriám, ak nejde o závažné priemyselné havárie, sa uvedú:
a) zoznam opatrení, ktorými sa poruchové hodnoty parametrov podľa bodu 6 zosúladia s bežnými hodnotami parametrov v určenom čase s použitím prostriedkov riadenia technológie alebo zariadení,
b) zoznam mimoriadnych protihavarijných opatrení na bezodkladné riešenie nezvládnutej poruchy podľa písmena a), najmä mimoriadne blokačné alebo regulačné opatrenia – zastavenie alebo obmedzenie prevádzky, použitie protihavarijných systémov alebo zariadení; osobitným opatrením môže byť aj využitie najvyššej možnej kapacity, ak ide o havarijné spotrebovanie suroviny alebo polotovaru, vrátane možnosti obmedzenia prevádzky odlučovacích systémov, ak zhoršenie kvality ovzdušia bude menšie, ako by bolo pri nevykonaní príslušného opatrenia,
c) zoznam a konkrétny spôsob bezodkladného vyrozumenia zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí sú zodpovední za riadenie protihavarijných opatrení,
d) identifikačné údaje prevádzkových dokumentov, v ktorých je úplný opis postupov protihavarijných opatrení podľa písmen a) a b), ak sú vyhotovené osobitne.
7.3 V časti súboru o opatreniach na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov vo vzťahu k ochrane ovzdušia, ktoré sú závažnou priemyselnou haváriou a ohrozením obyvateľstva, sa uvedú identifikačné údaje dokumentov, ktoré sú uvedené v bode 6, najmä havarijného plánu a plánu ochrany obyvateľstva, ak sa vzťahujú na príslušný stacionárny zdroj alebo sú súčasťou havarijného plánu podniku.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 357/2010 Z. z.
Vzor vybraných častí súboru parametrov a opatrení
2. Súhrnný prehľad parametrov odpadových plynov
Tab. č. Súhrnný prehľad parametrov odpadových plynov,
 znečisťujúcich látok (ZL), emisných hodnôt (EH)
 a emisných limitov (EL)
Prevádzkovateľ: (úplné identifikačné údaje)
Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia: (úplný názov)
STPPaTOO: (evidenčné číslo a dátum vydania)
1 Miesto / spôsob vypúšťania: (komín, výduch, odvetranie, hydraul. uzáver, plocha ...)  komín, H = 26,5 m, F = 650 mm Napojené technologické časti
(zariadenia, kotly)
- granulátory, navažovanie surovín, mlyny, I., II. a III. skupina triedenia
 
  Identifikačné označenie poz. č. 570
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 Parameter - zoznam ZL obj. priet. teplota vlhkosť hustota základné zloženie [obj. %] TZL  SO2 NOx(2) CO S C Cd As F-(tuhé) Cu Pb Zn
  [jednotka] [mn3/h ] [oC] [g/mn3] [kg/mn3] N2 O2 CO2 [mg/mnref. obj. kyslíka - ak je určený 3] [g/h]a [kg/h]b [emis. stupeň %][emis. faktor]d [tmav. dymu]e
3 Špecifikácia ustálenej prevádzky a) menovitý výkon napr. NPK 8-8-24, 40 t/h (kotolne: K1 15 MW VOŤ, K2 35 MW ZPN ... - štandardný, obvyklý, najbežnejší prevádzkový stav)
  (výkon, výrobok, palivo ...iné) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Emisný limit  - - - - - - - 75 500 500 - - 0,5a 5a 5 25a 25a 25a
  Parameter - emisné hodnoty ZL 54 000 40 54 1,2356 ≈ 78 ≈ 21 ≈ 0,05 80 28 259 - - < 0,4 a < 3 a ≈ 3 < 13 a < 3 a < 19a
    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Pokračovanie zoznamu ZL F(HF) NH3 Cl-(HCl)                              
  Emisný limit - pokračovanie 5 30 30                              
  Emisné hodnoty - pokračovanie ≈ 0,3 24 ≈ 1,2                              
4 Špecifikácia ustálenej prevádzky b) najvyššie EH napr. NPK 10 -10 -10, 42 t/h (kotolne: K1 15 MW VOŤ, K2 35 MW VOŤ .. - max. výkon podľa dokumentácie a najnevýhodnejšie palivá)
  (výkon, výrobok, palivo ...iné) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Parameter - emisné hodnoty 56 000 40 54 1,2356 ≈ 78 ≈ 21 ≈ 0,05 109 28 370 - - neuvedené hodnoty ako pri NPK 8-8-24
    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Emisné hodnoty - pokračovanie   36                                
5 Špecifikácia prechodového stavu c) najvyššie EH napr. NPK 10 -10 -10, 42 t/h, nábeh výroby ≈ 30 min., po SO a GO max 60 min.
  (výkon, výrobok, palivo ...iné) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Parameter - emisné hodnoty 56 000 40               780     neuvedené hodnoty ako pri NPK 8-8-24
    19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Emisné hodnoty - pokračovanie   180                                
3. Zoznam parametrov a opatrení
Zoznam technicko-prevádzkových parametrov
a vybraných technicko-organizačných opatrení
 Prevádzkovateľ: (úplné identifikačné údaje)
 Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia: (úplný názov) 
 STPPaTOO: (evidenčné číslo a dátum vydania)
 
Por. č.
 
TPP - veličina
 
Jednotka
 
Ustálený stav
 
Poruchový stav
Lehota odstránenia
[min.]
Havarijný stav TOO:
Riadenie - kontrola
zápis / záznam
 
Riadi / kontroluje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Výkon - hlavný uzol granulátor poz. č. 488 t/h 30 až 46 - 15 - zmena výk.
30 - nábeh BO
60 - nábeh GO
- kontinuálne - zápis
obvod DICQ 157
obsluha hlavného velínu
                 
Teplota v granulátore poz. č. 488 oC  ≥ 90
£ 120
< 90
121 až 136
15 > 136 kontinuálne - zápis
obvod TIC 189
obsluha hlavného velínu
                 
Prietok pracej kvapaliny na práčku poz. č. 569 dm3/h  ≥ 1600
< 2100
1400 až 1600 5 < 1400 kontinuálne
záznam 1 x 2 hod.
obvod QI 569
obsluha absorpčného systému
Hmotnostný podiel nerozpustných látok v pracej kvapaline (bazén poz. č. 692) g/dm3 £ 160
 
> 160 15 - periodicky
v 2. a 6. hodine zmeny
(2 x 8 hod.)
obsluha absorpčného systému /
laboratórium medzioperačnej kontroly
                 
4. Zoznam vybraných opatrení
Zoznam vybraných technicko-organizačných opatrení
na ochranu ovzdušia (výmeny médií, udržiavania a opráv,
plnenia všeobecnýchpodmienok prevádzkovania) 
Prevádzkovateľ: (úplné identifikačné údaje)
Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia: (úplný názov)
STPPaTOO: (evidenčné číslo a dátum vydania)
 
Por. č.
 
Zariadenie - činnosť
 
TOO
 
 
Lehota
BO (bežná oprava) SO (stredná oprava) GO
(generálna oprava)
Záznam / pracovný predpis  
Vykonáva / kontroluje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Textilné filtre poz. 659 až 663 kontrola funkčnosti filtrov 1 x 2 h       záznam o kontrole/
PI 07..2 Obsluha textilných filtrov
obsluha filtrov /
hlavný majster
2 výmena textílie pri nefunkčnosti do 15 minút   1 x rok   ročný plán údržby /
záznam o oprave zariadenia
závod údržby /
vedúci prevádzky
3 údržba - oprava   1 x 10 dní 1 x 0,5 roka 1 x 2 roky ročný plán údržby /
záznam o oprave zariadenia
závod údržby /
vedúci prevádzky
4 Biologický filter stanice na povrchovú úpravu poz. č. 793 kontrola funkčnosti 1 x 8 h       záznam o kontrole/
PI 07..3 Obsluha stanice PÚ
obsluha stanice PÚ/
majster
5 výmena adsorpčnej náplne     1 x rok   ročný plán údržby /
záznam o výmene náplne
závod údržby /
vedúci prevádzky
6 údržba - oprava - - 1 x rok - ročný plán údržby /
záznam o oprave zariadenia
 
               
  Havarijná vodná clona
a absorpčná veža železničnej
funkčná skúška 1 x 8 h
(v 1. hodine)
      záznam o funkčnej skúške /
PI 07.1 Obsluha čpavkovej stanice
obsluha čpavkovej stanice /
majster
  čpavkovej kobky údržba - oprava pri nefunkčnosti do 30 minút 1 x 7 dní 1 x mesiac 1 x rok ročný plán údržby /
záznam o oprave zariadenia
závod údržby /
vedúci prevádzky
 
 
             
  Zálohové čerpadlá pracieho systému poz. č. 569b, 570b funkčná skúška 1 x 8 h
(v 1. hodine)
      záznam o funkčnej skúške /
PI 07.4 Obsl. absorpčného systému
obsluha absorpčného systému /
zmenový majster
  údržba - oprava pri nefunkčnosti do 1 hodiny 1 x 7 dní 1 x mesiac 1 x rok ročný plán údržby /
záznam o oprave zariadenia
závod údržby /
vedúci prevádzky
 
 
             
  Presypové a dopravné miesta prašných materiálov kontrola funkčnosti 1 x 4 h       záznam o kontrole /
PI 07.5 Obsluha pásov
a odsávaní
obsluha pásov a odsávaní /
zmenový majster
  (zakapotovanie - odprašovanie) údržba - oprava pri nefunkčnosti do 1 hodiny 1 x 7 dní 1 x mesiac 1 x rok ročný plán údržby /
záznam o oprave zariadenia
závod údržby /
vedúci prevádzky
                 
5. Zoznam prípadov možných únikov znečisťujúcich látok pri haváriách a vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia (ohrození verejnosti)
Zoznam prípadov možných únikov znečisťujúcich látok pri vážnom a bezprostrednom ohrození
alebo zhoršení kvality ovzdušia 
(ohrození verejnosti)
Prevádzkovateľ: (úplné identifikačné údaje)
Stacionárny zdroj znečisťovania: (úplný názov)
STPPaTOO: (evidenčné číslo a dátum vydania)
  Por. č.   Vymedzenie havárie stacionárneho zdroja - ohrozenia Znečisťujúca látka Max. množstvo uniknutej ZL [kg] Trvanie úniku [min.] Pásmo1) okamžitého nebezpečenstva pre život a zdravie nechránených osôb [m/m] Pásmo1) najvyššieho prípustného expozičného limitu hraničného [m/m] Počet ohrozených obyvateľov [m] TOO na odstránenie stavu (predpis na odstránenie následkov)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
1)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
5)
Článok 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
6)
Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
7)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.
1)
Pásmo – dĺžka a šírka stopy účinkov.