359/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

359
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010
o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje
a)
zoznam farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel určených na povrchovú úpravu vozidiel a objektov, ako sú stavby, konštrukcie, budovy, ich príslušenstvo a armatúry (ďalej len „regulovaný výrobok“),
b)
hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín,
c)
označovanie obalov regulovaných výrobkov,
d)
požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
(2)
Zoznam regulovaných výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
organickou zlúčeninou zlúčenina, ktorá obsahuje v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo niekoľko atómov nasledujúcich prvkov: vodík, kyslík, síra, fosfor, kremík, dusík alebo halogén okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,
b)
prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má počiatočnú teplotu varu najviac 250 oC pri štandardnom tlaku 101,3 kPa,
c)
obsahom prchavých organických zlúčenín množstvo prchavých organických zlúčenín v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na použitie, vyjadrené v g/l; do obsahu prchavých organických zlúčenín v náterovej látke sa nezapočítava množstvo prchavej organickej zlúčeniny, ktoré pri sušení chemicky reaguje a tým sa stáva súčasťou nanesenej vrstvy,
d)
organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa samostatne alebo v kombinácii s ostatnými činidlami na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, regulovaných výrobkov alebo odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na úpravu povrchového napätia, ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, ako disperzné médium, ako zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok,
e)
látkou chemický prvok alebo zlúčeniny prvkov, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo ktoré sa priemyselne vyrábajú, v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
f)
náterovou látkou zmes, vrátane všetkých organických rozpúšťadiel alebo prípravkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá potrebné na jeho použitie, ktorá sa používa na vytvorenie filmu s dekoratívnym efektom, ochranným efektom alebo s iným funkčným efektom na povrchu,
g)
filmom súvislá vrstva, ktorá vzniká nanesením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev na povrch podkladu,
h)
vodou riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje vodou,
i)
rozpúšťadlom riediteľnou náterovou látkou náterová látka, ktorej viskozita sa upravuje organickým rozpúšťadlom,
j)
uvedením na trh poskytnutie regulovaných výrobkov iným osobám za úhradu alebo bez úhrady; za uvedenie na trh sa považuje aj dovoz.
§ 3
(1)
Regulovaný výrobok možno uviesť na trh, len ak neprekračuje hraničnú hodnotu pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín uvedenú v prílohe č. 2, v súlade s odsekom 4 a § 4.
(2)
Obal regulovaného výrobku musí byť označený etiketou, na ktorej sa uvedie
a)
kategória a podkategória regulovaného výrobku podľa prílohe č. 1,
b)
hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v g/l a
c)
najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
(3)
Na regulovaný výrobok, do ktorého sa pridávajú rozpúšťadlá alebo iné zložky s obsahom rozpúšťadiel, aby bol pripravený na použitie, platia hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
(4)
Na regulované výrobky určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach alebo v zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá podľa § 14 ods. 7 písm. b) zákona a kde emisie prchavých organických zlúčenín sú obmedzované podľa osobitného predpisu, sa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 nevzťahujú.
(5)
Obsah prchavých organických zlúčenín v regulovaných výrobkoch sa zisťuje analytickými metódami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Regulovaný výrobok vyrobený do 31. decembra 2009 v súlade s požiadavkami podľa doterajších predpisov, ktorý prekračuje hraničnú hodnotu pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín podľa prílohe č. 2, môže byť na trhu do 31. decembra 2010.
§ 5
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 359/2010 Z. z.
ZOZNAM REGULOVANÝCH VÝROBKOV
Kategória A
Náterové látky – farby a laky na povrchovú úpravu objektov, ako sú stavby, konštrukcie, budovy, ich príslušenstvo a armatúry na dekoratívne účely, funkčné účely a ochranné účely, okrem aerosólov.
Podkategórie
a) Náterové látky interiérové matné sú náterové látky na nanášanie na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku ≤ 25@60o.
b) Náterové látky interiérové lesklé sú náterové látky na nanášanie na vnútorné steny a stropy so stupňom lesku > 25@60o.
c) Náterové látky exteriérové na povrchovú úpravu minerálnych materiálov sú náterové látky na vonkajšie steny postavené z muriva, tehly alebo na omietky.
d) Farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov s dekoratívnym účinkom alebo ochranným účinkom sú krycie náterové látky na dekoráciu alebo ochranu, ktoré vytvárajú nepriehľadný film. Táto podkategória zahŕňa aj podkladové farby.
e) Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo sú transparentné alebo čiastočne transparentné nátery s dekoratívnym účinkom alebo ochranným účinkom na drevo, kov alebo plast. Táto podkategória zahŕňa tiež lazúrovacie laky na drevo zodpovedajúce technickej norme,1) ktoré tvoria krycí film a sú určené na dekoráciu a ochranu dreva proti poveternostným vplyvom.
f) Moridlá pre ultratenkú vrstvu na drevo sú moridlá na drevo podľa technickej normy2) s priemernou hrúbkou vrstvy menšou ako 5 µm, ak sú zisťované metódou 5A podľa technickej normy.3)
g) Základné náterové látky sú náterové látky na steny, stropy alebo drevo s izolačnými vlastnosťami alebo ochrannými vlastnosťami.
h) Penetračné a spevňujúce náterové látky sú náterové látky na penetráciu a spevnenie podkladu na zabezpečenie hydrofóbnych vlastností alebo náterové látky na ochranu dreva proti biologickej korózii, napríklad proti drevokazným hubám.
i) Špeciálne jednozložkové náterové látky sú náterové látky, ktoré slúžia na zabezpečenie osobitných požiadaviek, ako sú základné nátery a vrchné nátery na plasty, základné nátery na železné podklady, reaktívne základné nátery na podklady z tzv. reaktívnych kovov, akými sú zinok a hliník, antikorózne nátery, nátery podláh vrátane drevených a betónových, antigraffiti, protipožiarne nátery a nátery na zabezpečenie hygienických noriem v potravinárskom odvetví a v zdravotníctve.
j) Špeciálne dvojzložkové náterové látky sú náterové látky určené na rovnaké použitie ako jednozložkové náterové látky, ale pred ich aplikáciou sa pridáva druhá zložka, napríklad terciálne amíny.
k) Viacfarebné náterové látky sú náterové látky, ktoré vytvárajú dvojfarebný efekt alebo viacfarebný efekt priamo pri prvom nanesení.
l) Náterové látky s dekoratívnym efektom sú náterové látky, ktoré slúžia na vytváranie špeciálnych estetických efektov na podkladoch vopred upravených určeným spôsobom alebo ošetrených základným náterom, ktorý sa následne počas sušenia upravuje rôznymi špeciálnymi pomôckami.
Kategória B
Regulované výrobky používané pri opravách a prestriekavaní vozidiel alebo ich častí pri ich údržbe, oprave alebo na účely dekorácie mimo výrobného procesu
Podkategórie
a) Výrobky na prípravné a čistiace operácie sú výrobky určené na mechanické odstraňovanie alebo chemické odstraňovanie starých náterov a hrdze alebo na prípravu podkladu pre nový náter
1. Prípravné prostriedky
Prostriedky na čistenie zariadení, napríklad striekacích pištolí, odstraňovanie náterov, prípravky na odmasťovanie, vrátane antistatických prostriedkov na plasty a prípravky na odstraňovanie silikónu.
2. Prostriedky na čistenie povrchu
Prostriedky na odstránenie povrchového znečistenia pred aplikáciou náterovej látky.
b) Tmely a plniče sú látky viskóznej konzistencie určené na vyplnenie nerovností povrchu pred nanesením vyrovnávacieho náteru.
c) Základné náterové látky sú náterové látky, ktoré sa nanášajú na čistý kovový povrch alebo jestvujúci náter na účel protikoróznej ochrany pred aplikáciou vyrovnávacieho náteru.
1. Vyrovnávacie náterové látky / plniče
Náterové látky, ktoré sa nanášajú bezprostredne pred nanesením vrchného náteru na zlepšenie koróznej odolnosti, zlepšenie priľnavosti vrchného náteru a na vytvorenie rovnomerného povrchu vyplnením drobných nerovností.
2. Základné náterové látky na kov
Náterové látky, ktoré slúžia ako základný náter na zlepšenie priľnavosti, ako tesniace náterové látky, náterové látky na vyrovnanie povrchu, plastické podkladové náterové látky, náterové látky na mokrý povrch a ako nebrúsiteľné tmely a tmely nanášané striekaním.
3. Reaktívne základné náterové látky
Náterové látky s podielom najmenej 0,5 % hmotnosti kyseliny fosforečnej, ktoré sa nanášajú na čistý kovový povrch a zabezpečujú protikoróznu ochranu a zlepšenie priľnavosti; podkladové náterové látky použiteľné ako zvárateľné podkladové nátery; moridlá na galvanizované kovové plochy a zinkové plochy.
d) Vrchné náterové látky sú pigmentované náterové látky, ktoré sú nanášané v jednej vrstve alebo vo viacerých vrstvách na zabezpečenie lesku a dlhodobej odolnosti; patria sem aj základné náterové látky a vrchné náterové látky.
1. Podkladové náterové látky
Pigmentované náterové látky, ktoré zabezpečujú farebnosť a optický efekt, ale nie lesk a odolnosť celého náterového systému.
2. Laky
Laky sú transparentné náterové látky, ktoré v rámci celého náterového systému zabezpečia lesk a odolnosť.
e) Špeciálne vrchné náterové látky
Náterové látky určené na konečnú povrchovú úpravu so špeciálnymi požiadavkami, napríklad metalizovaný vzhľad alebo perleťový vzhľad, ako jednovrstvové vysoko kvalitné farebné nátery a transparentné nátery (odolné proti mechanickému poškodeniu, fluorované nátery), reflexné nátery, štruktúrované nátery, napríklad tepané nátery, protišmykové nátery, tesniace hmoty, izolačné nátery podvozkov, ochranné laky proti nárazom kameňov, vnútorné nátery a aerosóly.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 359/2010 Z. z.
HRANIČNÉ HODNOTY PRE NAJVYŠŠÍ OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN
Kategória A
Náterové látky používané na povrchovú úpravu objektov, ako sú stavby, konštrukcie, budovy, ich príslušenstvo a armatúry na dekoratívne účely, funkčné účely a ochranné účely, okrem aerosólov
Podkategória výrobku Druh Hraničné hodnoty
pre najvyšší obsah
prchavých organických
zlúčenín1)[g/l]
a Náterové látky interiérové matné
(Lesk ≤ 25@60 o)
VR 30
OR 30
b Náterové látky interiérové lesklé
(Lesk > 25@60 o)
VR 100
OR 100
c Farby exteriérové na povrchovú úpravu minerálnych materiálov VR 40
OR 430
d Farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov VR 130
OR 300
e Laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo VR 130
OR 400
f Moridlá pre ultratenkú vrstvu VR 130
OR 700
g Základné náterové látky VR 30
OR 350
h Penetračné a spevňujúce náterové látky VR 30
OR 750
i Špeciálne jednozložkové náterové látky VR 140
OR 500
j Špeciálne dvojzložkové náterové látky VR 140
OR 500
k Viacfarebné náterové látky VR 100
OR 100
l Náterové látky s dekoratívnym efektom VR 200
OR 200
1) Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v regulovanom výrobku v stave pripravenom na použitie.
VR – vodou riediteľná náterová látka
OR – náterová látka riediteľná organickým rozpúšťadlom
Kategória B
Regulované výrobky používané pri opravách a prestriekavaní vozidiel
Podkategória výrobku Náterová látka Hraničné hodnoty
pre najvyšší obsah
prchavých organických
zlúčenín1) [g/l]
a Výrobky na prípravné
a čistiace operácie
Prípravné prostriedky 850
Prostriedky na čistenie povrchu 200
b Tmely a plniče Všetky typy 250
c Základné náterové látky Vyrovnávacie náterové látky / plniče a základné náterové látky na kov 540
Reaktívne základné náterové látky 780
d Vrchné náterové látky Všetky typy 420
e Špeciálne
vrchné náterové látky
Všetky typy 840
 1) Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v regulovanom výrobku v stave pripravenom na použitie. Obsah vody s výnimkou regulovaných výrobkov podkategórie a) treba odčítať.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 359/2010 Z. z.
ANALYTICKÉ METÓDY NA STANOVENIE OBSAHU PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN V NÁTEROVÝCH LÁTKACH
Veličina Jednotka Analýza
Obsah prchavých organických zlúčenín g/l Podľa technickej normy4)
Obsah prchavých organických zlúčenín v náterových látkach s obsahom reaktívnych riedidiel g/l Podľa technickej normy5)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 359/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 08) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
1)
STN EN 927-1 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Klasifikácia a výber.
2)
STN EN 927-1 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Klasifikácia a výber.
3)
STN EN ISO 2808 Náterové látky. Stanovenie hrúbky náteru. Metóda 5A.
4)
STN EN ISO 11890-2 (673029): 2006.
5)
ASTMD 2369: 2003.