Predpis bol zrušený predpisom 228/2014 Z. z.

362/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2010 do 31.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
a)
kvalitu
1.
tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,1)
2.
kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) až c) (ďalej len „vykurovací olej“), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),
3.
kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l) (ďalej len „motorové palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov2) alebo v spaľovacích motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „mobilný zdroj“),
b)
vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré je podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ zdroja“) a obvodnému úradu životného prostredia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ťažkým vykurovacím olejom
1.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 69 colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo iné ako plynový olej, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,
b)
vykurovacím plynovým olejom
1.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré zodpovedá definícii minerálneho oleja podľa podpoložiek 2710 19 25 a 2710 19 29 colného sadzobníka, alebo
2.
kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)
c)
regenerovaným vykurovacím olejom, ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložkou 2710 19 61 colného sadzobníka, vykurovací olej vyrobený regeneráciou alebo prepracovaním akéhokoľvek minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, ako je opotrebovaný olej zo spaľovacích motorov a prevodový olej, ale aj minerálny, polosyntetický alebo syntetický mazací priemyselný olej,
d)
automobilovým benzínom minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 a 2710 11 59 colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,
e)
motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložku 2710 19 41 colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,
f)
motorovým plynovým olejom kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 41 až 2710 19 45 colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov
1.
necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5)
2.
poľnohospodárskych a lesných traktorov,6)
3.
rekreačných plavidiel,7)
g)
lodným palivom kvapalné ropné palivo, uvedené v písmenách h) a i), určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch
1.
námorných plavidiel vrátane pomocných spaľovacích motorov používaných na ich palube podľa technickej normy,8)
2.
plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5) alebo
3.
rekreačných plavidiel,7)
ak sa tieto plavidlá nachádzajú na mori,
h)
lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty definovanej v technickej norme8) pre triedy DMB a DMC,
i)
lodným plynovým olejom lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty definovanej v technickej norme8) pre triedy DMX a DMA,
j)
biopalivom kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu,
k)
skvapalneným ropným plynom (LPG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,
l)
stlačeným zemným plynom (CNG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka,
m)
uvedením na trh dodávanie alebo sprístupnenie palív za úhradu alebo bez úhrady; nepatrí sem dodávanie ani sprístupňovanie lodných palív na vývoz v nákladných cisternách lodí.
Požiadavky na kvalitu palív
§ 3
Tuhé fosílne palivá
Tuhé fosílne palivo, ktoré je určené na spaľovanie v zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, sa nesmie uviesť na trh, ak obsahuje viac síry v pôvodnom palive vztiahnutej na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) ako
a)
1,1 g/MJ v hnedom uhlí,
b)
0,78 g/MJ v čiernom uhlí,
c)
0,6 g/MJ v briketách,
d)
0,35 g/MJ v kokse.
§ 4
Vykurovacie oleje
(1)
Ťažký vykurovací olej sa nesmie uviesť na trh, ak obsahuje viac síry ako 1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 2.
(2)
Vykurovací plynový olej sa nesmie uviesť na trh, ak obsahuje viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.
(3)
Regenerovaný vykurovací olej možno uviesť na trh, ak
a)
pri jeho spaľovaní nevznikajú väčšie emisie znečisťujúcich látok a nevznikajú ani emisie ďalších znečisťujúcich látok ako pri spaľovaní vykurovacieho plynového oleja,
b)
je vyrobený z odpadového oleja, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky aspoň podľa technickej normy, ktorou sa špecifikujú technické požiadavky na odpadové oleje určené na výrobu vykurovacích olejov na báze odpadových olejov,9)
c)
spĺňa kvalitatívne požiadavky aspoň podľa technickej normy, ktorou sa špecifikujú technické požiadavky a skúšobné metódy na ropné výrobky – vykurovacie oleje na báze odpadových olejov.10)
§ 5
Motorové palivá
(1)
Automobilový benzín možno uviesť na trh, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1, 3 a 5.
(2)
Motorovú naftu možno uviesť na trh, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1, 3 a 6.
(3)
Lodné palivo určené pre plavidlo nachádzajúce sa na mori sa nesmie uviesť na trh, ak obsahuje viac síry ako 0,1 % hmotnosti.
(4)
Motorový plynový olej sa nesmie uviesť na trh, ak obsahuje viac síry ako
a)
1 000 mg/kg do 31. decembra 2010,
b)
10 mg/kg od 1. januára 2011.
(5)
Motorové palivo sa nesmie uviesť na trh, ak obsahuje viac kovovej prísady trikarbonyl-(metylcyklopentadienyl) mangánia (MMT), vyjadrenej ako mangán, ako
a)
6 mg /l od 1. januára 2011,
b)
2 mg /l od 1. januára 2014.
(6)
Skvapalnený ropný plyn (LPG) možno uviesť na trh, ak spĺňa požiadavky aspoň podľa technickej normy.11)
(7)
Stlačený zemný plyn (CNG) možno uviesť na trh, ak spĺňa požiadavky aspoň podľa technickej normy.12)
§ 6
Výnimky
(1)
Požiadavky na obsah síry podľa § 4 a 5 sa nevzťahujú na palivá
a)
určené na výskum a testovanie,
b)
určené na spracovanie pred ich konečným spálením,
c)
určené na spracovanie v rafinérskom a inom priemysle,
d)
určené na spaľovanie vo vybraných stacionárnych zdrojoch podľa odseku 2,
e)
skladované a vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv,
f)
používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí alebo používané na odstránenie poškodenia lode alebo jej zariadení, ak sa po vzniku škody vykonajú opatrenia na vylúčenie alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa čo najskôr prijmú opatrenia na odstránenie škody; to neplatí, ak sa škoda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti.
(2)
Ťažký vykurovací olej môže mať obsah síry viac ako 1 %, najviac však 3 % hmotnosti, ak je určený na spaľovanie v technologických
a)
celkoch obsahujúcich zariadenia na spaľovanie palív, ktoré sú vybavené zariadením na odsírovanie spalín a ktoré spĺňajú emisné limity pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,13)
b)
zariadeniach stacionárnych zdrojov, ktoré spĺňajú emisné limity pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu;14) emisné hodnoty oxidu siričitého z technologického zariadenia po prepočte na štandardné stavové podmienky, suché spaliny a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu nesmú prekročiť hodnotu 1 700 mg/m3,
c)
zariadeniach rafinérií, ktoré spĺňajú emisné limity pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu14) a priemerné mesačné emisie oxidu siričitého zo všetkých zariadení rafinérie, okrem zariadení uvedených v písmene a) bez ohľadu na druh paliva alebo kombináciu palív, neprekročia hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suché spaliny a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu.
(3)
Požiadavky na kvalitu palív podľa § 5 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na automobilový benzín a motorovú naftu vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv.
(4)
Uviesť na trh alebo použiť pre vlastnú spotrebu možno aj automobilový benzín s oktánovým číslom najmenej 91 stanoveným výskumnou metódou a s oktánovým číslom najmenej 81 stanoveným motorovou metódou, ak spĺňa ostané požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
(5)
Motorová nafta môže mať vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako je požiadavka uvedená v prílohe č. 2, ak príslušné zmesové palivo
a)
nemá vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako možno v danom vznetovom motore spaľovať podľa dokumentácie jeho výrobcu, a objedná si ho prevádzkovateľ zdroja,
b)
sa používa v uzavretých vozových parkoch mobilných zdrojov cestných strojov, necestných strojov a traktorov alebo v zariadeniach stacionárnych zdrojov,
c)
spĺňa kvalitatívne požiadavky aspoň podľa technickej normy, ktorou sa špecifikujú technické požiadavky na zmesové palivo pre vznetové motory s vyšším obsahom metylesterov mastných kyselín, alebo podľa prílohy č. 2,14) alebo ak nie je dohodnuté medzi dodávateľom zmesového paliva a prevádzkovateľom zdroja inak; plnenie emisných limitov podľa zákona, ak ide o stacionárne zdroje a plnenie emisných limitov motorových vozidiel podľa osobitných predpisov, ak ide o mobilné zdroje,15) tým nie je dotknuté.
§ 7
Monitorovanie a preukazovanie kvality paliva
(1)
Kvalita palív sa monitoruje odberom reprezentatívnych vzoriek, ich analýzou a oznamovaním údajov o ich kvalite. Kvalita paliva musí byť zistená a preukázaná pre každú dodávku paliva.
(2)
Reprezentatívne vzorky paliva sa odoberajú v potrebnom množstve podľa technickej normy.16)
(3)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé fosílne palivá, zisťuje údaje o ich výhrevnosti, o obsahu vody, popola a síry v palive a údaje o mernej sírnatosti.
(4)
Obsah síry vo vykurovacích olejoch, v motorovom plynovom oleji a lodných palivách sa stanovuje podľa technických noriem.17) Ak sa obsah síry stanoví inou ako referenčnou metódou a o jej obsahu vzniknú pochybnosti, platí výsledok zistený arbitrážnou metódou podľa technickej normy.18)
(5)
Výsledky stanovení obsahu síry v palivách podľa odsekov 3 a 4 sa štatisticky vyhodnocujú podľa technickej normy.19)
(6)
Kvalitatívne parametre automobilového benzínu sa zisťujú podľa technickej normy.20)
(7)
Kvalitatívne parametre motorovej nafty sa zisťujú podľa technickej normy.21)
(8)
Kvalitatívne parametre skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zisťujú podľa technickej normy.11)
(9)
Kvalitatívne parametre stlačeného zemného plynu (CNG) sa zisťujú podľa technickej normy.12)
(10)
Reprezentatívne vzorky paliva odoberá, kvalitatívne parametre palív podľa § 3, 4, 5 a § 7 ods. 2 až 9 analyticky zisťuje a výsledky zistení dokumentuje v protokole o skúške, certifikáte alebo inom zodpovedajúcom dokumente príslušné akreditované pracovisko.22)
§ 8
Prevádzková evidencia a poskytovanie údajov
(1)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé fosílne palivá, vedie evidenciu vyrobených, dovezených alebo predaných tuhých fosílnych palív v rozsahu podľa prílohy č. 3 a údajov o ich kvalite podľa § 7 ods. 3; tieto údaje na požiadanie poskytuje obvodnému úradu životného prostredia.
(2)
Podnikateľ, ktorý predáva tuhé fosílne palivá priamo prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
a)
vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 3 a predkladá ju za príslušný kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roka obvodnému úradu životného prostredia v členení podľa okresov a sídiel jednotlivých predajných miest,
b)
osvedčuje na požiadanie kupujúcemu kvalitu paliva protokolom o skúške, certifikátom o skúške alebo iným zodpovedajúcim dokumentom podľa § 7 ods. 10.
(3)
Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža vykurovacie oleje, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 3 a na požiadanie ju poskytuje obvodnému úradu životného prostredia.
(4)
Podnikateľ, ktorý predáva vykurovacie oleje priamo prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 3 a predkladá ju za príslušný kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia podľa sídla predajného miesta. Osobitne vedie evidenciu o množstve a kvalite ťažkého vykurovacieho oleja dodaného pre zariadenia uvedené v § 6 ods. 2 a regenerovaného vykurovacieho oleja.
(5)
Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža motorové palivá, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 3 a na požiadanie ju poskytuje obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Podnikateľ, ktorý predáva motorové palivá priamo spotrebiteľom, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 3 a predkladá ju za príslušný kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia podľa sídla predajného miesta.
(7)
Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu do 10 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „E10“ „Obsahuje od 5 % do 10 % biopaliva“. Uvedené označenie musí byť vytvorené tak, aby sa zaistilo, že bude ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane alebo v jeho blízkosti tak, aby sa zaistila jeho dobrá viditeľnosť.
(8)
Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín viac ako 7 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje viac ako 7 % biopaliva“. Uvedené označenie musí byť vytvorené tak, aby sa zaistilo, že bude ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane alebo v jeho blízkosti tak, aby sa zaistila jeho dobrá viditeľnosť.
(9)
Podnikateľ, ktorý predáva palivá určené na pohon spaľovacích motorov s obsahom kovových prísad, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu kovových prísad jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení na uvedie text: „Obsahuje kovové prísady“. Uvedené označenie musí byť vytvorené tak, aby sa zaistilo, že bude ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane alebo v jeho blízkosti tak, aby sa zaistila jeho dobrá viditeľnosť.
(10)
Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn naftový, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov23) údaje o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní; tieto údaje zverejňuje na internete a na požiadanie ich poskytuje spotrebiteľovi.
§ 9
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Automobilový benzín s obsahom kyslíka do 2,7 % hmotnosti a s obsahom etanolu do 5 % objemu musí byť uvádzaný na trh najmenej do 31. decembra 2013.
(2)
Požiadavka na akreditovanie odberu vzoriek podľa § 7 ods. 10 sa uplatňuje od 1. januára 2015.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010 okrem § 8 ods. 7 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 362/2010 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU
Parametera) Jednotka Limityb) Skúšobná metóda
Najmenej Najviac
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou   95   technická norma24)
Oktánové číslo motorovou metódou   85   technická norma25)
Tlak pár pre letné obdobiec) kPa   60,0 technická norma26)
Destilácia:
– odparené percento do 100 °C % objemu 46,0   technická norma3)
– odparené percento do 150 °C 75,0    
Obsah uhľovodíkových skupín:
– olefíny % objemu   18,0 technická norma27)
– aromáty   35,0 technická norma27)
– benzén   1,0 technická norma28)
Obsah kyslíka % hmotnosti   3,7 technická norma29)
Obsah kyslíkatých zlúčenín:
– metanol % objemu   3,0 technická norma29)
– etanol (môžu sa pridať stabilizátory)   10,0
– izo-propylalkohol   12,0
– terc-butylalkohol   15,0
– izo-butylalkohol   15,0
– étery obsahujúce päť a viac atómov
 uhlíka v molekule
  22,0
Iné kyslíkaté zlúčeninyd) % objemu   15,0 technická norma30)
Obsah síry mg/kg   10,0 technická norma30)
Obsah olova g/l   0,005 technická norma31)
Poznámky:
a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.20)
b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.19) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.19)
c) Letné obdobie začína najneskôr 1. mája a končí najskôr 30. septembra.
d) Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa technickej normy.20)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 362/2010 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY
Parametera) Jednotka Limityb) Skúšobná metóda
Najmenej Najviac
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo   51,0   technická norma32)
Hustota pri 15 °C kg/m3   845,0 technická norma33)
Destilácia – 95 % získanej pri °C   360,0 technická norma3)
Polycyklické aromatické uhľovodíky % hmotnosti   8,0 technická norma34)
Obsah síry mg/kg   10,0 technická norma30)
Obsah metylesterov mastných kyselín %   7,0c) technická norma35)
Poznámky:
a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.21)
b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.19) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.19)
c) Metylestery mastných kyselín musia spĺňať technickú normu.36)
Príloha č. 3 k vyhláške č. 362/2010 Z. z.
EVIDENCIA TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV
1. Množstvo tuhých fosílnych palív
Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej  
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej  
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej  
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej  
2. Množstvo vykurovacích olejov
Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 %  
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Regenerovaný vykurovací olej  
3. Množstvo motorových palív
Druh motorového paliva Množstvo
(l alebo t/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 91 s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95 s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším s obsahom síry
10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej  
Skvapalnený ropný plyn (LPG)  
Stlačený zemný plyn (CNG)  
Motorový plynový olej s obsahom síry 1 000 mg/kg a menej  
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej  
Príloha č. 4 k vyhláške č. 362/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23; Ú. v. ES L 350, 28. 12. 1998) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 287, 14. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2. Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 121, 11. 5. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
3)
STN EN ISO 3405 Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku (65 6124).
4)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.
6)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lestných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z.
7)
§ 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 86/2006 Z. z.
8)
Tabuľka 1 STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá (65 6502).
9)
STN 65 6690 Odpadové oleje.
10)
STN 65 6691 Ropné výrobky. Vykurovacie oleje na báze odpadových olejov. Technické požiadavky a skúšobné metódy.
11)
STN EN 589 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6503).
12)
STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (38 6177).
14)
Napríklad STN P 65 6535 Motorové palivá. Zmesové palivo pre vznetové motory s obsahom 30 % objemu metylesterov mastných kyselín (FAME). Požiadavky a skúšobné metódy.
15)
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (65 6005), STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov (65 6006), STN EN ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (65 6486), STN EN 14274 Motorové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) (65 6193), STN EN 14275 Motorové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek na čerpacích staniciach a z výdajných stojanov pohonných látok (65 6194), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (38 5519).
17)
STN EN ISO 8754 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Energo-disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6114).
STN EN 24260 Ropné výrobky a uhľovodíky. Stanovenie obsahu síry. Metóda spaľovania podľa Wickbolda (65 6077).
STN EN ISO 14596 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6115).
18)
STN EN ISO 20846 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (65 6111).
19)
STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam (65 6004).
20)
STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).
21)
STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).
22)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253).
23)
Príloha I časť 10 k rozhodnutiu Európskej komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a podávaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ (Ú. v. EÚ L 229, 31. 8. 2007).
24)
STN EN ISO 5164 Ropné výrobky. Stanovenie oktánového čísla výskumnou metódou (65 6161).
25)
STN EN ISO 5163 Ropné výrobky. Stanovenie oktánového čísla motorových a leteckých palív. Motorová metóda (65 6197).
26)
STN EN 13016-1 Kvapalné ropné výrobky. Tlak pár. Časť 1: Určovanie tlaku pár pri nasýtení vzduchom (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých pár (DVPE) (65 6083).
27)
STN EN ISO 22854 Kvapalné ropné výrobky. Určovanie uhľovodíkového skupinového zloženia a kyslíkatých derivátov v automobilových benzínoch. Multidimenzionálna plynová chromatografia (65 6512), STN EN 15553 Ropné výrobky a príbuzné látky. Určovanie skupín uhľovodíkov. Adsorpčná metóda s fluorescenčným indikátorom ((65 6513).
28)
STN EN 12177 Kvapalné ropné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie obsahu benzénu plynovou chromatografiou (65 6190).
29)
STN EN 1601 Kvapalné ropné výrobky. Bezolovnatý benzín. Stanovenie organických kyslíkatých látok a stanovenie celkového obsahu organicky viazaného kyslíka plynovou chromatografiou (O-FID) (65 6508).
30)
STN EN ISO 20846 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (65 6111), STN EN ISO 20884 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6113).
31)
STN EN 237 Kvapalné ropné výrobky. Automobilový benzín. Určovanie nízkeho obsahu olova atómovou absorpčnou spektrometriou (65 6156).
32)
STN EN ISO 5165 Ropné výrobky. Stanovenie vznietivosti motorových náft. Stanovenie cetánového čísla motorovou metódou (65 6196).
33)
STN EN ISO 3675 Ropa a kvapalné výrobky. Laboratórne stanovenie hustoty. Metóda stanovenia hustomerom (65 6009), STN EN ISO 12185 Ropa a ropné výrobky. Stanovenie hustoty. Metóda oscilačnej U-trubice (65 6012).
34)
STN EN 12916 Ropné výrobky. Určovanie typov aromatických uhľovodíkov v stredných destilátoch. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s refraktometrickým detektorom (65 6261).
35)
STN EN 14078 Kvapalné ropné výrobky. Určovanie metylesterov mastných kyselín (FAME) v stredných destilátoch. Metóda infračervenej spektrometrie (65 6532).
36)
STN EN 14214 Automobilové palivá. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6531).