364/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. augusta 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a práva Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na vykonávanie, účasť alebo spoluprácu pri vyšetrovaní námorných nešťastí pri tejto preprave“.
2.
V § 2 písm. l) sa slová „podstatne zainteresovaným členským štátom“ nahrádzajú slovami „členským štátom s podstatným záujmom“.
3.
V § 2 sa vypúšťajú písmená m) a n).
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno m).
4.
V § 3 písm. a) sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
5.
V § 4 písm. b) sa slová „podstatne zainteresovaný členský štát“ nahrádzajú slovami „členský štát s podstatným záujmom“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 11“.
6.
§ 11 sa vypúšťa.
7.
Slová „námorné nešťastie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť“ v príslušnom tvare.
8.
§ 12 znie:
㤠12
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
9.
Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
10.
Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
Iveta Radičová v. r.