366/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 26. augusta 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v časti I písm. D trinásty bod znie:
„13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka“.
2.
V prílohe č. 1 v časti III písm. A v desiatom bode písmeno d) znie:
„d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo“.
3.
V prílohe č. 1 v časti III písm. A sa desiaty bod dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka“.
4.
V prílohe č. 1 v časti III písm. A sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:
„12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,
b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,
c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,
d) učiteľstvo odborných predmetov alebo
e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium“.
Doterajší dvanásty bod až šestnásty bod sa označujú ako trinásty bod až sedemnásty bod.
5.
V prílohe č. 1 v časti III sa písmeno A dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:
„18. len na vyučovanie predmetu informatická výchova aj vzdelanie uvedené v časti V písm. A v tridsiatom treťom bode, alebo do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia, ak týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac sedem hodín, a vykonanie maturitnej skúšky z predmetov informatika alebo z príbuzného predmetu“.
6.
V prílohe č. 1 v časti V písm. A v osemnástom bode písmeno d) znie:
„d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo“.
7.
V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v sedemnástom bode písmeno d) znie:
„d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo“.
8.
V prílohe č. 1 v časti VIII písm. A päťdesiaty piaty bod znie:
„55. len na vyučovanie predmetu potraviny a výživa – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v potravinárskych študijných odboroch a v študijných odboroch zameraných na výživu ľudu“.
9.
V prílohe č. 1 v časti X sa písmeno A dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika“.
10.
V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno B dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. len v cirkevných centrách voľného času a cirkevných školských strediskách záujmovej činnosti, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe Misijná práca s deťmi a mládežou“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.
Eugen Jurzyca v. r.