368/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 27 ods. 14 písm. a), b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 31. augusta 2010 č. 14/2010, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia č. 5/2009.
Opatrením sa dopĺňa opatrenie z 31. augusta 2010 č. 14/2010, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia č. 5/2009.
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2010 okrem čl. I bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.