369/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. augusta 2010,
ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 212 ods. 7 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z. z. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka (ďalej len „kritérium“) sú tieto:
a)
choroby,
b)
poškodenia na zdraví následkom úrazu (ďalej len „poškodenie na zdraví“),
c)
príbuzné zdravotné problémy.
(2)
Kritériá sa posudzujú so zreteľom na závažnosť poruchy zdravia, poruchy funkcie organizmu a na predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia.
§ 2
(1)
Kritériá sa uplatnia, ak občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, alebo colník (ďalej len „colník“) má chorobu, poškodenie na zdraví alebo príbuzný zdravotný problém.
(2)
Vplyv kritérií na účely tejto vyhlášky sa označuje ako A, C, D, A alebo C, C alebo D.
(3)
Choroby, poškodenia na zdraví a príbuzné zdravotné problémy, ich štatistické značky a označenie podľa odseku 2 sú uvedené v prílohe.
§ 3
(1)
Zdravotná klasifikácia A sa určí, ak je colník zdravý alebo ak vplyv kritérií je v prílohe označený ako A, A alebo C, pričom
a)
psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je štandardná,
b)
môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom,
c)
colník môže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom.
(2)
Zdravotná klasifikácia C sa určí, ak vplyv kritérií je v prílohe označený ako
a)
C,
b)
A alebo C, pričom psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je nadštandardná, nemôžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom alebo colník nemôže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom,
c)
C alebo D, pričom psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je štandardná a môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom a colník môže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom.
(3)
Zdravotná klasifikácia D sa určí, ak vplyv kritérií je označený v prílohe ako D, C alebo D, pričom psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je nadštandardná a nemôžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom alebo colník nemôže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom.
(4)
Psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je štandardná, ak sú obvyklé podmienky na služobnom mieste.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha k vyhláške č. 369/2010 Z. z.
CHOROBY, POŠKODENIA NA ZDRAVÍ A PRÍBUZNÉ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY, ICH ŠTATISTICKÉ ZNAČKY A OZNAČENIE ICH VPLYVU NA URČENIE ZDRAVOTNEJ KLASIFIKÁCIE
Štatistické
značky
choroby,
poškodenia
na
zdraví,
príbuzných
zdravotných
problémov
Choroby, poškodenia na zdraví a príbuzné zdravotné problémy Označenie
vplyvu
kritérií
I. Infekčné a parazitárne choroby  
A00-A09 Črevné infekčné choroby  
  a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov; zdĺhavé
 ochorenia vzdorujúce liečbe,
D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie po skončení liečby, A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov. A
A15-A19
okrem
A17-A18
Tuberkulóza  
  a) aktívna tuberkulóza pľúc s väčším rozpadom alebo s vylučovaním mykobaktérií;
 trvalé poruchy einnosti hrudných orgánov spôsobené tuberkulóznym
 ochorením; inaktívna tuberkulóza pľúc pri celkovom zlom stave alebo
 s príznakmi aktivity v posledných troch rokoch,
D
b) stavy po čiastočnej resekcii pľúc alebo po iných závažných operačných
 výkonoch na hrudníku pre tuberkulózu, pri dobrej funkcii
 kardiorespiračného ústrojenstva a pri dobrom celkovom stave,
C alebo D
c) inaktívna tuberkulóza pľúc nepatrného rozsahu, pri priaznivom celkovom
 stave, bez porúch funkcie, bez zrastov, bez príznakov aktivity, ak neboli nikdy
 zistené mykobaktérie ani rozpad a ochorenie bolo riadne liečené antituberkulotikami,
A alebo C
d) zhojený primárny komplex pri celkovo dobrom stave. A
A17-A18 Tuberkulóza – okrem pľúcnych foriem  
  a) aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami alebo vzdorujúce liečbe, alebo
 recidivujúce; stavy aj po dobre zhojenom zápale mozgových blán,
D
b) aktívne formy menšieho rozsahu; inaktívne formy podľa závažnosti následkov, C alebo D
c) formy najmenej tri roky klinicky zhojené, bez následných porúch funkcie. A
A20-A49 Bakteriálne zoonózy. Iné bakteriálne choroby  
  a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov,
 zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,
D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po skončení liečby, A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov. A
A50-A64 Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenosu  
  a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby, D
b) lues likvoropozitívny, bez známok progresie, neurologickej a psychiatrickej
 symptomatológie, do troch rokov po skončení liečby,
C alebo D
c) lues likvoropozitívny, bez známok progresie, neurologickej a psychiatrickej
 symptomatológie, po troch rokoch od skončenia liečby,
C
d) stavy vyliečené bez následkov. A alebo C
A65-A79 Iné spirochétové choroby a iné choroby vyvolané chlamýdiami. Riketsiózy  
  a) stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov,
 zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,
D
b) stavy s menej závažnými poruchami funkcie orgánov po skončení liečby, A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov. A
A80-A99 Vírusové infekcie centrálneho nervového systému. Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky prenášané článkonožcami  
B00-B09 Vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice  
  a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé
 ochorenia vzdorujúce liečbe,
D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po skončení liečby, A alebo C
c) vyliečené bez následkov. A
B15-B19 Vírusová hepatitída  
  a) stavy po preukázaných formách do dvoch rokov od začiatku ochorenia, C alebo D
b) pozitivita krvného séra na povrchový antigén vírusu hepatitídy typu B a vysoký
 titer protilátok proti ial?ím typom hepatitídy C, hepatitídy D a hepatitídy E,
C
c) ak sa nezistí po dvoch rokoch od začiatku ochorenia žiadna iná, ani funkčná
 porucha, ani infekciozita.
A
B20-B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)  
  a) manifestované ochorenie AIDS, D
b) nosičstvo HIV. C
B25-B83 Iné vírusové choroby. Mykózy. Protozoárne choroby. Helmintózy  
  a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov,
 zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe,
D
b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po skončení liečby, A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov. A
B85-B99 Zavšivenie, svrab a iné zamorenie. Neskoré následky infekčných a parazitárnych chorôb. Bakteriálne, vírusové a iné infekčné choroby  
  a) stavy so závažnými poruchami funkcie po skončení liečby, zdĺhavé ochorenia
 vzdorujúce lieebe, stavy s trvale postihnutými orgánmi po skoneení lieeby,
C alebo D
b) stavy vyliečené bez následkov. A
II. Nádory  
C00-C97
D00-D09
Zhubné nádory
Zhubné nádory in situ
 
  a) formy liečbou neovplyvniteľné, rozsiahle s metastázami, D
b) formy liečbou ovplyvniteľné do piatich rokov od začiatku liečby, C alebo D
c) formy liečbou ovplyvniteľné vrátane chirurgickej liečby, kde sa najmenej päť
 rokov nedostavili známky aktivity.
A alebo C
D10-D36 Nezhubné nádory  
  a) neoperovateľné formy s ťažkou poruchou orgánov, D
b) liečbou upravené formy s následnou poruchou orgánov, ktorá obmedzuje
 funkčnú schopnosť a sťažuje nosenie služobnej rovnošaty,
C alebo D
c) stavy vyliečené bez následkov. A
D37-D48 Nádory neurčitého alebo neznámeho správania  
  a) formy liečbou neovplyvniteľné, s metastázami alebo s ťažkou poruchou
 funkcie orgánov,
D
b) formy liečbou ovplyvniteľné vrátane chirurgickej liečby, kde sa najmenej päť
 rokov nedostavili známky aktivity.
A alebo C
III. Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov  
D50-D53 Nutričné anémie  
  a) ťažké formy znižujúce výkonnosť organizmu, po neúspešnej liečbe, C alebo D
b) ľahšie formy neznižujúce výkonnosť organizmu, liečbou ovplyvniteľné, A alebo C
c) stavy po úspešnej liečbe. A
D55-D77 Ostatné choroby krvi a krvotvorných orgánov  
  a) chronické formy ústavne dokázané liečbou neovplyvniteľné, D
b) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, C alebo D
c) stavy po prekonaných ochoreniach s nepatrnými známkami poruchy alebo
 bez nich, najskôr po troch rokoch po skončení liečby, podľa závažnosti ochorenia.
A alebo C
D80-D89
okrem D86
Určité poruchy imunitného mechanizmu  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, D
b) ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe. A alebo C
D86 Sarkoidóza  
  a) zdĺhavé progredujúce formy so sklerotizujúcimi zmenami v pľúcnom tkanive
 a funkčnými poruchami,
D
b) zdĺhavé stacionárne alebo pomaly progredujúce formy s ľahšou poruchou ventilácie, C alebo D
c) formy najmenej dva roky po úspešnej liečbe bez hrubších anatomických
 zmien a bez poruchy ventilácie.
A alebo C
IV. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok  
E00-E07 Choroby štítnej žľazy  
  a) zväčšenie štítnej žľazy s hyperfunkciou alebo hypofunkciou, liečbou
 neovplyvniteľné alebo s príznakmi tlaku na okolie a následnými
 komplikáciami,
D
b) stavy liečené bez poruchy funkcie, najmenej jeden rok po úspešnej liečbe, pri
 dobrej výkonnosti organizmu a po odbornom endokrinologickom vyšetrení;
 hypotyreózy liečbou priaznivo ovplyvniteľné, bez funkčných porúch ,
A alebo C
c) malé zväčšenie štítnej žľazy, bez tlaku na okolie a bez porúch funkcie,
 nevyžadujúce liečbu.
A
E10-E16 Diabetes mellitus. Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy  
  a) ťažké formy s častými dekompenzáciami a ťažkými komplikáciami
 a diabetes mellitus 1. typu,
C alebo D
b) formy kompenzované liečbou perorálnymi antidiabetikami a ostatné formy, C alebo D
c) porucha tolerancie glukózy a formy kompenzované diétou. A alebo C
E20-E35 Choroby ostatných endokrinných žliaz  
  a) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často dekompenzované, D
b) ostatné formy, podľa závažnosti porúch a celkového stavu. A alebo C
E40-E64 Choroby z podvýživy a iné nedostatky vo výžive  
  a) ťažké formy po neúspešnej liečbe so zmenami na orgánoch a ich funkcií
 a neskoré následky týchto ochorení závažného charakteru,
D
b) ľahké formy, pri dobrom celkovom stave, po skončení liečby, stavy vyliečené
 bez následkov.
A alebo C
 
E65-E68 Tučnota a iná nadmerná výživa  
  a) ťažkého stupňa – hodnota indexu telesnej hmotnosti – BMI nad 41,
 vzdorujúca pokusom o redukciu hmotnosti, so zníženou výkonnosťou
 organizmu a s trvale nevyhovujúcou úrovňou telesnej zdatnosti,
D
b) stredného stupňa – hodnota indexu telesnej hmotnosti – BMI 31 – 40,
 vzdorujúca pokusom o redukciu hmotnosti, ale s dobrou telesnou zdatnosťou
 a výkonnos?ou organizmu,
A alebo C
c) ľahkého stupňa – hodnota indexu telesnej hmotnosti – BMI 25 – 30, pri dobrej
 výkonnosti organizmu a pri dobrej telesnej zdatnosti.
A
E70-E90 Metabolické poruchy  
  a) formy liečbou neovplyvniteľné, D
b) stavy po úspešnej liečbe. A alebo C
V. Duševné poruchy a poruchy správania  
F00-F03 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických porúch D
F04-F07
F09
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických porúch  
  a) pri trvalých alebo dlhotrvajúcich poruchách duševnej činnosti alebo trvalých
 následkoch,
D
b) pri plnom návrate normálnej duševnej činnosti alebo pri zostatkových
 prejavoch v centrálnej nervovej sústave a v miernej poruche jej funkcie,
C alebo D
c) pri úplnej úprave duševného stavu po ústupe príznakov poruchy. C
F10-F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok  
  a) ťažký stupeň s ireverzibilnými psychickými a somatickými zmenami;
 etylizmus s pravidelnou stratou kontroly v pití, pri neúčinnosti ústavnej
 odvykacej liečby; osoby toxikomanicky závislé, vyžadujúce špecifickú liečbu;
 nadmerný, reaktívny, pravidelný pijan; opakované, spoločensky alebo
 zdravotne závažné dôsledky nadužívania; psychotické poruchy pri závislosti,
D
b) etylismus v I. a II. fáze podľa Jelínka bez pravidelnej straty kontroly v pití;
 stavy po začatí ambulantnej odvykacej liečby alebo po absolvovaní
 základnej ústavnej odvykacej liečby; stavy po liečbou ovplyvniteľnej recidíve
 po ústavnej liečbe pri trvajúcom výraznom celkovom zlepšení; stavy doteraz
 nevyžadujúce aktívnu ambulantnú alebo ústavnú odvykaciu liečbu, reagujúce
 na výchovné a poriadkové opatrenia; osoby bez psychickej závislosti od drogy,
C alebo D
c) po úspešnej liečbe, s preukázanou najmenej trojročnou abstinenciou od
 začatia základnej odvykacej liečby.
C
F20-F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi  
  Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi D
F30-F39 Afektívne poruchy  
  a) pri trvalých alebo dlhotrvajúcich poruchách duševnej činnosti alebo trvalých
 následkoch, pri plnom návrate normálnej du?evnej einnosti, ale so
 zostatkovými prejavmi v centrálnej nervovej sústave a pri poruche jej
 funkcie,
D
b) pri úplnej úprave duševného stavu po ústupe príznakov poruchy a bez liečby. A alebo C
F40-F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy  
  a) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce, s chronickým prechodom
 k trvalej zmene osobnosti,
D
b) ľahšie formy po úspešnej liečbe, len s miernymi poruchami vegetatívnej
 nervovej činnosti alebo funkčnými poruchami orgánov,
C alebo D
c) ľahké formy neznižujúce výkonnosť organizmu, C
d) stavy po prechodných situačných poruchách nevyžadujúcich liečbu
 a sledovanie.
A
F50-F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi  
  a) chronické formy vzdorujúce liečbe, C alebo D
b) ľahšie formy po úspešnej liečbe. A alebo C
F60-F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých  
  a) ťažké poruchy trvale narušujúce schopnosť spoločenskej adaptácie, aj ak nie
 sú spojené so zní?eným intelektom,
D
b) nezávažné poruchy, ktoré podstatne nenarušujú schopnosť spoločenskej
 adaptácie.
C alebo D
F70-F89
okrem F80
Mentálna retardácia
Poruchy psychického vývinu
 
  Mentálna retardácia vrátane mentálnej subnormy IQ 70 – 89 a poruchy psychického vývoja. D
F80 Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka  
  a) trvalé poruchy reči pri hovore ťažko zrozumiteľné, D
b) poruchy reči a výslovnosti ľahkého stupňa pri hovore zrozumiteľné. A alebo C
F90-F99 Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania  
  a) ťažké, pretrvávajúce formy liečbou neovplyvniteľné; nočné pomočovanie, D
b) ľahšie formy po úspešnej liečbe, neznižujúce výkonnosť organizmu; nočné
 pomočovanie – stav po úspešnej liečbe, najmenej desať rokov bez pomočovania.
A
VI. Choroby nervového systému  
G00-G09 Zápalové choroby centrálneho nervového systému  
  a) stavy s následnými závažnými poruchami duševnej alebo telesnej funkcie
 trvalého charakteru,
D
b) stavy do dvoch rokov po prekonanom ochorení, bez klinických prejavov
 a subjektívnych ťažkostí,
C alebo D
c) ľahké formy a následné stavy, pri dobrom celkovom stave a bez závažných
 porúch duševnej a telesnej sústavy,
A alebo C
d) stavy vyliečené bez následkov. A
G10-G37 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém. Extrapyramídové poruchy a poruchy pohybu. Iné degeneratívne choroby nervového systému a demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému  
  a) stavy s ťažkými poruchami funkcie, D
b) ľahšie a stredne ťažké formy závažných ochorení obmedzujúce funkciu orgánu, C alebo D
c) ľahšie formy trvalého charakteru, bez poruchy funkcie, neznižujúce výkon
 organizmu.
C alebo D
G40-G47 Epizodické a záchvatové poruchy okrem G-43 a G-44  
  a) s častými záchvatmi aj pri protizáchvatovej liečbe alebo s trvalými duševnými
 poruchami,
D
b) s ojedinelými záchvatmi najviac trikrát do roka, pri protizáchvatovej liečbe, D
c) epileptické záchvaty pred viac ako piatimi rokmi, pri opakovane negatívnom
 elektroencefalografe a bez nutnosti liečby,
A alebo C
d) epileptické záchvaty pred viac ako desiatimi rokmi, bez nutnosti liečby
 v posledných desiatich rokoch, pri opakovanom normálnom elektroencefalografe.
A
G43-G44 Migréna a iné syndrómy bolesti hlavy  
  a) stavy s častými záchvatmi, ktorých je viac ako 15 za mesiac, po neúspešnej
 liečbe, so znížením výkonnosti v priebehu záchvatu,
D
b) s ojedinelými záchvatmi, so znížením výkonnosti počas záchvatu, C alebo D
c) sprevádzaná alebo predchádzaná prechodnými fokálnymi neurologickými
 javmi,
A alebo C
d) sporadické záchvaty dobre reagujúce na bežnú liečbu a bez zníženia
 výkonnosti počas záchvatu.
A alebo C
G45-G46 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy, cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách  
  a) tranzitórna ischemická príhoda, D
b) opakované tranzitórne ischemické ataky, D
c) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách, s ťažkým
 ložiskovým nálezom a psychickými zmenami,
D
d) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách so stredne
 ťažkým a ľahkým ložiskovým nálezom a s psychickými zmenami,
D
e) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách so stredne
 ťažkým a ľahkým ložiskovým nálezom a bez psychických zmien,
C alebo D
f) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách s ľahkým
 neurologickým nálezom a bez psychických zmien, bez obmedzenia
 výkonnosti.
C alebo D
G47 Poruchy spánku  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, znižujúce výkonnosť organizmu, D
b) ľahšie formy, po úspešnej liečbe s psychickými poruchami, D
c) ľahšie formy bez psychických zmien neznižujúce výkonnosť organizmu. A alebo C
G50-G64 Poruchy nervov, nervových koreňov a spletí. Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému  
  a) zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, postupujúce alebo často recidivujúce;
 stavy po skončenom liečení s trvalými závažnými následkami,
D
b) s ľahkými poruchami funkcie, ale vzdorujúce liečeniu alebo často
 recidivujúce,
C alebo D
c) len s nepatrnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení
 liečby alebo zriedka recidivujúce,
A alebo C
d) stavy vyliečené bez následkov. A
G70-G99 Choroby nervovosvalovej platničky a svalu. Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy. Iné poruchy nervového systému  
  a) pomalé, liečbe vzdorujúce formy, progredujúce alebo často recidivujúce;
 stavy po skončenej liečbe s trvalými závažnými následkami,
D
b) s ľahkými poruchami funkcie, ale vzdorujúce liečbe alebo často
 recidivujúce,
C alebo D
c) len s nepatrnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení
 liečby alebo zriedka recidivujúce,
A alebo C
d) stavy vyliečené bez následkov. A
VII. Choroby oka a jeho adnexov  
H00-H48 Choroby oka a jeho adnexov  
  a) ťažké, zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, trvale poškodzujúce funkciu oka,
 postupujúca katarakta,
C alebo D
b) ľahké, zdĺhavé formy, čiastočne obmedzujúce funkciu oka, C
c) ľahké, ustálené formy bez obmedzenia funkcie oka, A alebo C
d) nepostupujúca katarakta. A alebo C
H49-H51 Poruchy očných svalov a binokulárnych pohybov  
  a) dvojité videnie pri pohľade vpred, D
b) dvojité videnie len pri krajnom pohľade do niektorej strany, C alebo D
c) škuľavosť aj bez dvojitého videnia. A alebo C
H52 Poruchy refrakcie a akomodácie  
  a) zraková ostrosť s korekciou do –10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. obojstranne do
 0,25; zraková ostrosť s korekciou do –10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. pre jedno
 oko do 0,50 a druhé oko do 0,10; zraková ostrosť s korekciou do –10,0 dpt.
 alebo +12,0 dpt. pre jedno oko 0,66 – 1,0 a druhé oko 0,16 – 0,25; zraková
 ostrosť s korekciou do –10 dpt. alebo +12,0 dpt. pre jedno oko 0,33 – 0,50
 a druhé oko 0,16 – 0,25, ak rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno
 a druhé oko presahuje 3,0 dpt; korekcia viac ako –10,0 dpt. alebo +12,0 dpt.,
b) zraková ostrosť s korekciou do –10,0 dpt. alebo +12dpt. pre jedno oko
 0,66 – 1,0 a druhé oko 0,16 – 0,25; zraková ostrosť s korekciou do –10,0 dpt.
 alebo +12dpt. pre jedno oko 0,33 – 0,50 a druhé oko 0,16 ? 0,25; zraková
 ostros? s korekciou do –10 dpt. alebo +12,0 dpt. obojstranne najmenej
 0,33, ak rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje
 3,0 dpt.,
c) zraková ostrosť s korekciou do –10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. obojstranne
 najmenej 0,33.
D


C alebo D

A
H53 Poruchy videnia  
  a) ak je dvojité videnie pri pohľade vpred, poruchy zorného poľa organického
 pôvodu rozsiahlejšie alebo centrálne, ak má základná choroba postupujúci
 ráz alebo ak nie je stabilizovaná, a to aj vtedy, ak sú len na jednom oku
 alebo sú spojené s hemeralopiou, väčšie hemianopické skotómy,
 hemianopsie, kvadrantová hemianopsia,
D
b) závažné poruchy farebného videnia, nerozoznanie základných farebných
 signálov červenej farby, zelenej farby, žltej farby a modrej farby,
c) ak je dvojité videnie len pri pohľade do strany,
D

C alebo D
d) liečbou ovplyvniteľné formy, len s miernymi poruchami postihnutých
 orgánov; koncentrické zúženie zorného poľa pri funkčných poruchách,
 nepatrné hemianopické skotómy,
C
e) menšie, sektorovité defekty zorného poľa, ak nie je zúžené pod 30 stupňov,
 malé ostrovkovité, hlavne periférne skotómy,
A alebo C
f) ľahšie poruchy farebného videnia, aj ak je čiastočne porušené trojfarebné
 videnie.
A alebo C
H54 Slepota a slabozrakosť  
  a) obidvoch očí alebo jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka pod 0,33
 po korekcii,
D
b) jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,33 – 1,0 po korekcii. C alebo D
H55-H59 Iné choroby oka a očných adnexov  
  a) ťažké, zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, trvale poškodzujúce funkciu oka, C alebo D
b) ľahké, zdĺhavé alebo ustálené formy, čiastočne obmedzujúce funkciu oka, C alebo D
c) ľahké, ustálené formy bez obmedzenia funkcie oka. A alebo C
VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku  
H60-H95
okrem
H81-H82
a H90-H91
Choroby ucha a hlávkového výbežku  
  a) chronický epitympanálny zápal stredného ucha s píšťalou v labyrinte; stavy
 po trepanácii spánkovej kosti alebo tympanoplastickej operácii
 s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu s výtokom, vzdorujúcou
 konzervatívnej liečbe, zápaly stredoušia vzdorujúce liečbe alebo často
 recidivujúce, s výtokom; stredoušné zápaly, mezotympanálne
 a epitympanálne, vzdorujúce konzervatívnej liečbe; stavy po trepanácii
 spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou
 otvorenou do zvukovodu, adhezívne katary tubotympanálne alebo
 tympanosklerotické, s perforáciou bubienka,
D
b) chronické, stredoušné, mezotympanálne a epitympanálne zápaly, občas
 recidivujúce; stavy po konzervatívne zhojenom stredoušnom zápale so
 suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou perforáciou bubienka;
 stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii,
 s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s kľudnou výstelkou,
C alebo D
c) stavy po konzervatívne zhojenom mezotympanálnom zápale alebo zhojenej
 tympanoplastickej operácii, s neporušeným vonkajším zvukovodom
 a s atrofickou jazvou bubienka, s fyziologickými hodnotami audiometrického
 vyšetrenia v pásme hovorovej reei,
A alebo C
d) chronický mezotympanálny katar simplexný, bez perforácie, s normálnym
 alebo s takmer normálnym celistvým bubienkom, s kalcifikáciami
 a s pevnou jazvou, s fyziologickými hodnotami audiometrického vyšetrenia
 v pásme hovorovej reči,
A alebo C
e) stavy po antromastoidektómii pri zhojenom otoskopickom náleze
 a audiograme s fyziologickými hodnotami,
A alebo C
f) stavy po konzervatívnej liečbe zhojené bez následkov. A
H81-H82 Poruchy vestibulárnej funkcie. Vertiginózne syndrómy pri chorobách zatriedených inde  
  a) ťažké formy s trvalými poruchami alebo častými záchvatmi po neúspešnej
 liečbe,
D
b) ľahké formy s občasnými záchvatmi, A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov. A
H90-H91 Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu. Strata sluchu iného typu  
  Prevodové poruchy:  
a) hluchota jedného ucha, pri nedočujnosti druhého ucha, pre šepot aspoň na
 dva metre,
C alebo D
b) zníženie ostrosti sluchu jedného ucha pre šepot aspoň na tri metre
 a druhého na 0,5 metra,
C
c) zníženie sluchovej ostrosti na lepšom uchu šesť metrov pre šepot, na
 horšom najmenej štyri metre.
A
  Vnútroušná strata sluchu:  
  d) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo vzdušnom vedení väčšie ako
 30 dB na frekvencii 2 000 Hz obojstranne,
C alebo D
e) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo vzdušnom vedení od 20 do
 30 dB na frekvencii 2 000 Hz jednostranne i obojstranne,
C
f) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo vzdušnom vedení do 20 dB na
 frekvencii 2 000 Hz jednostranne i obojstranne.
A
IX. Choroby obehovej sústavy  
I00-I02 Akútna reumatická horúčka  
  a) stavy s ťažkými trvalými funkčnými zmenami obehového ústrojenstva alebo
 centrálnej nervovej sústavy,
D
b) ústavne dokázaná, opakovaný atak reumatickej horúčky do piatich rokov od
 posledného ataku; stavy do troch rokov po prvom ataku reumatickej horúčky,
C alebo D
c) stavy po ústavne dokázanom prvom ataku reumatickej horúčky alebo
 choroby prekonanej pred viac ako tromi rokmi alebo stavy po opakovanom
 ataku reumatickej horúčky viac ako päť rokov od posledného ataku, ak nie
 sú zistiteľné žiadne chorobné následky alebo len nezávažné funkčné
 poruchy centrálnej nervovej sústavy bez postihnutia srdca,
A alebo C
d) stavy po prvom ataku prekonanom pred desiatimi rokmi, vyliečené bez
 následkov, bez postihnutia srdca, po odstránení fokusov.
A alebo C
I05-I09 Chronické reumatické choroby srdca  
  a) dekompenzované reumatické chlopňové chyby; stavy po operácii srdca
 a veľkých ciev, aj dobre kompenzované,
D
b) reumatické chlopňové chyby, aj kompenzované, C alebo D
c) stavy po reumatickom zápale srdcového svalu alebo perikardu, ústavne
 dokázané pred viac ako tromi rokmi, bez známok poruchy srdcového svalu,
 bez systolickej dysfunkcie ľavej komory, bez poruchy srdcovej činnosti, bez
 hemodynamicky závažných dysrytmií.
A alebo C
I10-I15 Hypertenzné choroby  
  Esenciálna hypertenzia  
a) štádium III, C alebo D
b) štádium II, C alebo D
c) štádium I. A alebo C
I20-I28 Ischemické choroby srdca. Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu  
  a) stavy so závažnými poruchami rytmu, príznaky obehového zlyhávania,
 opakovaný infarkt myokardu; stav po transmurálnom infarkte myokardu
 postihujúcom viac ako jednu srdcovú stenu; nestabilná forma anginy
 pectoris NYHA III – IV,
D
b) stav po infarkte myokardu alebo iných akútnych alebo subakútnych
 formách ischemickej choroby srdca; stabilná forma anginy pectoris NYHA
 I – II; stav po opakovanom infarkte myokardu s dobrou systolickou funkciou
 3avej komory; stav po infarkte myokardu postihujúcom viac ako jednu
 stenu, s dobrou systolickou funkciou 3avej komory,
C alebo D
c) ostatné formy ischemickej choroby srdca s dobrou výkonnosťou obehovej
 sústavy, stav po netransmurálnom infarkte myokardu.
A alebo C
I30-I52 Iné choroby srdca  
  a) chronické, liečbou neovplyvniteľné stavy alebo stavy so sklonom k častým
 prejavom dekompenzácie, so známkami poruchy činnosti obehovej sústavy,
 kardiomyopatie NYHA III – IV,
D
b) stavy po liečbe, s ľahkým poškodením alebo bez známok poškodenia funkcie
 obehovej sústavy do dvoch rokov po skončení liečby, kardiomyopatie NYHA
 I – II; prolaps mitrálnej chlopne s klinickými znakmi poruchy obehu,
C
c) stavy po skončení liečby najskôr po dvoch rokoch, bez známok poškodenia
 obehovej sústavy,
A alebo C
d) prolaps mitrálnej chlopne, hemodynamicky nevýznamný, benígne poruchy
 rytmu vždy po kardiologickom vyšetrení.
A
I60-I69 Cievne choroby mozgu  
  a) stavy po skončení liečby so zjavnými poruchami duševnej alebo telesnej
 funkcie,
D
b) stavy len s nezávažnými poruchami funkcie centrálnej nervovej sústavy
 alebo bez poruchy funkcie.
C
I70-I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc  
  a) stavy so známkami závažnejšej poruchy funkcie orgánov, D
b) stavy s miernymi známkami poruchy funkcie, bez trofických zmien, C
c) stavy bez známok poruchy funkcie. A alebo C
I80-I89
okrem
I83-I84
Choroby žíl, lymfatických ciev a uzlín nezatriedených inde  
  a) stavy so známkami väčšej poruchy funkcie orgánov, D
b) stavy liečbou ovplyvniteľné, len s ľahkou poruchou funkcie orgánov, C
c) dobre zhojené stavy bez trvalých porúch funkcie. A
I83 Kŕčové žily – varixy dolných končatín  
  a) rozsiahle stavy s ťažkými prejavmi žilnej nedostatočnosti, s opuchmi
 a poruchami trofiky na dolných končatinách po neúspešnej liečbe,
D
b) stavy s ľahšími známkami žilnej nedostatočnosti, s miernymi poruchami
 trofiky dolných končatín po liečbe,
C alebo D
c) rozsiahle, aj drobné žilky, bez známok nedostatočnosti, bez porúch trofiky
 a bez ťažkostí po fyzickom zaťažení, stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl
 dolných končatín, bez známok nedostatočnosti aj po fyzickej záťaži.
A alebo C
I84 Hemoroidy  
  a) s poruchou trofiky, tvorbou vredov, častým ťažkým krvácaním po
 neúspešnej liečbe,
C alebo D
b) nerozsiahle, nezápalové formy, bez porúch trofiky, nekrvácajúce, A alebo C
c) stavy po úspešnej operačnej alebo konzervatívnej liečbe. A
I85-I86 Kŕčové žily pažeráka – ezofageálne varixy.
Kŕčové žily v iných lokalizáciách
 
  a) výrazné kŕčové povrazce semenovodu sťažujúce chôdzu; kŕčové žily
 pažeráka s krvácaním aj bez krvácania,
D
b) väčšie kŕčové povrazce semenovodu nespôsobujúce ťažkosti, A alebo C
c) kŕčové žily ostatných miest, A alebo C
d) stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl ostatných miest, A alebo C
e) stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl semenovodu. A alebo C
I95-I99 Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy  
  a) zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie liečbou neovplyvniteľné, D
b) stavy s ľahkou alebo občasnou poruchou funkcie, A alebo C
c) stavy ľahkého charakteru bez poruchy funkcie. A
X. Choroby dýchacej sústavy  
J00-J22 Akútne infekcie horných dýchacích ciest, chrípka a zápal pľúc a iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
J31-J39 Iné choroby horných dýchacích ciest  
  a) chronický zápal hrtana s trvalým chrapotom a nezrozumiteľnou rečou;
 chronická atrofická nádcha, ozéna s trvalou tvorbou zapáchajúcich krúst
 alebo hnisavé formy často recidivujúce; stavy po neúspešnom operačnom
 výkone na vedľajších nosových dutinách, chronická hypertrofická nádcha
 s trvalou poruchou priechodnosti nosa; stavy po neúspešnej liečbe;
 chronická atrofická nádcha bez tvorby zapáchajúcich krúst,
D
b) vybočenie nosovej priehradky, nosové polypy, spôsobujúce značné zníženie
 priechodnosti nosa, chronický zápal hrtana ľahšieho stupňa s chrapotom
 a zrozumiteľnou rečou,
C alebo D
c) stavy po úspešnom radikálnom výkone na vedľajších nosových dutinách,
 dobre zhojenom,
A alebo C
d) chronická jednoduchá nádcha, bez trvalej poruchy priechodnosti nosa;
 ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné; jednostranná porucha
 priechodnosti nosa neobmedzujúca dýchanie.
A
J30 Vazomotorická a alergická nádcha  
  a) formy často recidivujúce, alergologicky dokázané, po neúspešnej
 alergologickej liečbe, s recidivujúcimi zápalovými zmenami na dolných
 dýchacích cestách, či s funkčným postihnutím alebo bez funkčného postihnutia
 dolných dýchacích ciest, s poruchou priechodnosti nosa,
C alebo D
b) formy dobre reagujúce na alergologickú liečbu, s občasnými klinickými
 prejavmi, bez postihnutia dolných dýchacích ciest a bez poruchy
 priechodnosti nosa,
A alebo C
c) formy po úspešnom alergologickom liečení najmenej dva roky po vyradení
 z evidencie alergologickej poradne.
A
J40-J47
okrem
J45-J46
Chronické choroby dolných dýchacích ciest  
  a) ťažké formy s častými exacerbáciami, so známkami obštrukcie dýchacích
 ciest alebo pľúcneho emfyzému, alebo iných funkčných zmien, alebo
 s druhotným postihnutím srdca,
D
b) ľahšie formy často exacerbujúce, s hlienohnisavou expektoráciou, so
 známkami ľahkej alebo prechodnej obštrukcie dýchacích ciest,
C alebo D
c) ľahké formy s hlienovitou expektoráciou, zriedka excerbujúce, bez známok
 obštrukcie dýchacích ciest.
A alebo C
J45-J46 Astma a astmatický stav  
  a) ťažké formy s častými záchvatmi, s dokázanou alergiou, liečbou málo
 ovplyvniteľné, so známkami druhotného postihnutia kardiorespiračného
 ústrojenstva,
D
b) stredne ťažké formy so zriedkavými záchvatmi alebo s pridruženým ochorením
 priedušiek, alebo s dokázanými známkami ľahšej obštrukcie,
C alebo D
c) ľahšie formy vyše dvoch rokov bez klinických prejavov a bez známok
 obštrukcie.
A alebo C
J47 Rozšírenie priedušiek (bronchiektázie)  
  a) rozsiahle, s bohatou sekréciou alebo s podstatne obmedzenou funkciou
 dýchacieho ústrojenstva,
D
b) malého rozsahu, s nepatrnou sekréciou, s mierne obmedzenou funkciou
 dýchacieho ústrojenstva; stavy po úspešnej resekcii pľúc pre bronchiektázie,
 bez väe?ieho obmedzenia funkcie dýchacieho ústrojenstva.
C alebo D
J60-J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi  
  a) závažné formy jemne uzlíčkovité až uzlové na rádiograme, s podstatne
 zníženou funkciou kardiorespiračného ústrojenstva,
D
b) ľahké formy s retikulárnou kresbou na rádiograme, bez význačnejšieho
 obmedzenia funkcie kardiorespiračného ústrojenstva,
A alebo C
c) drobné pohrudničné zrasty bez ťažkostí zistené len na rádiograme,
 neznižujúce funkciu ústrojenstva.
A
J80-J99 Iné choroby dýchacej sústavy  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné alebo zhojené, s trvalými vážnymi
 poruchami funkcie kardiorespiračného ústrojenstva, rozsiahle zrasty
 pohrudnice,
D
b) ľahké formy a stavy len s miernymi poruchami kardiorespiračného
 ústrojenstva, ohraničené zrasty pohrudnice,
C alebo D
c) stavy po dobre zhojených ochoreniach, s dobrou funkčnou výkonnosťou
 kardiorespiračného ústrojenstva pri zaťažení, drobné zrasty pohrudnice
 nespôsobujúce žiadne ťažkosti.
A
XI. Choroby tráviacej sústavy  
K00-K14 Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí  
  a) úplná strata zubov nenahraditeľná protézou; anomália znemožňujúca
 normálne rozomieľanie potravy pri porušenej reči a zlej výžive,
 neoperovateľné chronické slinné píšťaly s bohatou sekréciou,
D
b) ľahšia anomália po skončení liečby, väčšia strata zubov nenahraditeľná
 protézou, pri dostatočnej výžive vysoká kazovosť zubov, zdĺhavé slinné
 píšťaly s miernou sekréciou,
C alebo D
c) ľahšia anomália po skončení liečby, protézou nahraditeľná strata zubov; ostatné
 stavy po skončení liečby bez poruchy funkcie alebo len s ľahkou poruchou funkcie.
A alebo C
K20-K31
okrem
K25-K28
Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika  
  a) s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu
 vyžadujúcou dlhodobú liečbu, veľké poruchy funkcie tráviacej sústavy po
 neúspešnej liečbe a pri zlom celkovom stave,
D
b) stavy s ľahko obmedzenou priechodnosťou pažeráka, po skončení liečby, pri
 dostatočnej výžive a pri dobrom celkovom stave; ostatné funkčne nezávažné
 stavy,
A alebo C
c) stavy vyliečené bez následkov. A
K25-K28 Žalúdkový a dvanástnikový vred, peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie a gastrojejunálny vred  
  a) operované formy pri stálych funkčných poruchách, opakované recidívy
 v posledných troch rokoch, konzervatívne liečené aj operované formy,
 zhojené s výraznou deformáciou, opakované dyspeptické ťažkosti
 s poruchou výživy,
C alebo D
b) akútna forma – primoulcerácia, C
c) anatomicky a funkčne dobre zhojené formy, kde neprišlo najmenej
 v posledných troch rokoch k recidíve vredu.
A alebo C
K35-K38 Choroby červovitého prívesku  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
K40-K67 Prietrže brušnej dutiny. Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva. Iné choroby čriev a pobrušnice  
  a) chronické stavy liečbou neovplyvniteľné; rozsiahle prietrže recidivujúce aj
 po operáciách alebo neoperovateľné,
C alebo D
b) ľahké stavy len s občasnými poruchami funkcie; brušné prietrže menšieho
 rozsahu, bez funkčných porúch, operačne odstrániteľné,
A alebo C
c) stavy bez porúch funkcie; rozšírené slabinové kanály, mäkká slabina, jazvy
 po úspešných operáciách slabinových a brušných prietrží.
A
K70-K77 Choroby pečene  
  a) chronická progredujúca forma s laboratórnymi alebo morfologickými
 známkami výraznej aktivity zápalu – chronická agresívna hepatitída; rýchle
 progredujúca forma s laboratórnymi známkami výraznej aktivity zápalu
 alebo s výraznejšími známkami portálnej hypertenzie,
D
b) chronická porucha funkcie pečeňového parenchýmu s morfologickým
 defektom,
C alebo D
c) pomaly progredujúca forma s miernymi laboratórnymi známkami aktivity
 zápalu alebo s ľahkými známkami portálnej hypertenzie,
C alebo D
d) stacionárna forma s ľahkými laboratórnymi alebo morfologickými
 známkami aktivity zápalu; chronická perzistujúca hepatitída s poruchou
 funkcie pečeňového parenchýmu, bez morfologického defektu alebo bez
 poruchy funkcie pečeňového parenchýmu, ale s väčším morfologickým
 defektom,
C
e) stacionárne stavy bez morfologických alebo laboratórnych známok aktivity
 zápalu počas dvojročnej dispenzarizácie,
A alebo C
f) ostatné ľahké a nezávažné poruchy pri negatívnom funkčnom alebo
 morfologickom náleze; následné stavy po infekčnom zápale pečene
 a infekčnej mononukleóze.
A
K80-K93 Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy a iné choroby tráviacej sústavy  
  a) ťažké stavy, progredujúce stavy, s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov, C alebo D
b) bez väčšej poruchy funkcie postihnutých orgánov po neúspešnej liečbe,
 stavy vyžadujúce dlhodobé režimové opatrenia,
A alebo C
c) stavy bez poruchy funkcie alebo po úspešnej operácii. A
XII. Choroby kože a podkožného tkaniva  
L00-L08 Infekcia kože a podkožného tkaniva  
  a) stavy po skončenom liečení s rozsiahlymi ťažkými zmenami kože, so
 závažnou poruchou funkcie postihnutých častí tela, pri zlom celkovom
 stave, ťažké formy vzdorujúce liečeniu, často recidivujúce, zvlášť
 postihujúce exponované miesta,
C alebo D
b) stavy po skončení liečby s menšími zmenami kože, mimo exponovaných
 miest.
A
L10-L59 Iné ochorenia kože a podkožného tkaniva  
  a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečbe vzdorujúce alebo často
 recidivujúce formy,
D
b) aj nerozsiahle, ale liečbe vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,
 lokalizované na exponovaných miestach alebo vyvolávajúce poruchy
 funkcie postihnutých častí tela,
C alebo D
c) nerozsiahle, zriedka recidivujúce formy, bez porúch trofiky, len s miernou
 poruchou funkcie postihnutých častí tela, ak nie sú na exponovaných
 miestach; nezávažné, pomalé alebo recidivujúce ochorenia na exponovaných
 miestach,
C
d) nerozsiahle formy, ak nie sú na exponovaných miestach a ak neporušujú
 funkciu postihnutých častí tela ani trofiku kože.
A alebo C
L60-L75 Choroby kožných adnexov  
  a) stavy s rozsiahlymi, ťažkými zmenami kože, so závažnou poruchou funkcie
 postihnutých častí tela, pri zlom celkovom stave,
D
b) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce, zvlášť postihujúce
 exponované miesta alebo vzbudzujúce odpor,
C alebo D
c) stavy po skončení liečby, s menšími zmenami kože, bez poruchy funkcie
 postihnutých častí tela.
A
L80-L99 Iné choroby kože a podkožného tkaniva  
  a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečbe vzdorujúce alebo často
 recidivujúce formy,
D
b) aj nerozsiahle, ale liečbe vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,
 lokalizované na exponovaných miestach alebo vyvolávajúce poruchu funkcie
 postihnutých častí tela; ohraničené formy lupus erythematosus,
C alebo D
c) nerozsiahle, len zriedka recidivujúce formy okrem lupus erythematosus, ak
 sú bez porúch trofiky, len s miernou poruchou funkcie postihnutých častí
 tela, ak nie sú na exponovaných miestach; nezávažné, pomalé alebo
 recidivujúce ochorenia na exponovaných miestach,
C
d) nerozsiahle ochorenia, ak nie sú na exponovaných miestach a neporušujú
 funkciu postihnutých častí tela ani trofiku kože.
A alebo C
XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva  
M00-M25 Infekčné artropatie, zápalové polyartropatie a artrózy. Iné poruchy kĺbov  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, D
b) formy s pomalou progresiou a dostatočnou funkčnou výkonnosťou
 postihnutých častí tela, po neúspešnej liečbe; trvalá deformácia končatín
 obmedzujúca ich funkčnosť,
C alebo D
c) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, s miernym obmedzením funkcie, C
d) stavy po úspešných operáciách alebo liečbe, pri dobrej funkčnej výkonnosti
 postihnutých častí tela, nepatrné deformity kostry bez funkčných zmien.
A alebo C
M30-M36 Systémové ochorenia spojivového tkaniva  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, D
b) ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej
 výkonnosti postihnutých častí tela, po neúspechu liečby,
C alebo D
c) ľahšie formy, po úspešnej liečbe v remisii. C
M40-M43
okrem
M-42
Deformujúce dorzopatie  
  a) ťažké zakrivenie, ktoré značne obmedzuje pohyblivosť chrbtice alebo
 spôsobuje závažné poruchy vnútorných orgánov,
D
b) ľahšie, trvalé zakrivenie, ktoré obmedzuje pohyblivosť chrbtice alebo
 spôsobuje ľahšie nervové poruchy alebo poruchy vnútorných orgánov.
C alebo D
M45-M79 Spondylopatie a iné dorzopatie. Ochorenia svalov. Choroby synoviálnej membrány a šliach. Iné choroby mäkkého tkaniva  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, D
b) ľahšie, nevýrazné formy, pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej
 výkonnosti postihnutých častí tela, pri neúspešnej liečbe,
C
c) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné; stavy po úspešných operáciách a liečbe. A alebo C
M80-M99
a M42
Poruchy hustoty a štruktúry kostí. Iné osteopatie. Chondropatie. Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s poruchami funkcie, D
b) zdĺhavé formy často recidivujúce aj po operačnej liečbe; ľahké formy zápalu
 kostnej drene; morbus Scheuermann s postihnutím stavcov – klinové stavce,
 gibbus, Schmorlove uzly; morbus Perthes s deformovanou hlavicou,
 s atrofickými zmenami acetabula a hlavice,
C alebo D
c) zdĺhavé formy občas recidivujúce, s menšou poruchou funkcie postihnutých
 orgánov, po operaenej lieebe s dobrou funkciou; zápal kostnej drene
 prekonaný v detstve, zhojený bez následkov a posledných pä? rokov bez
 recidívy; morbus Scheuermann s postihnutím ojedinelých stavcov, so
 zní?ením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien chrbtice
 a bez gibbu; morbus Perthes lieeený v detstve, bez atrofických zmien, len
 s miernym obmedzením funkcie; morbus Osgood ? Schlatter pri výraznom
 rádiologickom a klinickom náleze,
A alebo C
d) ľahké formy len zriedka recidivujúce, s miernou poruchou alebo bez
 poruchy funkcie postihnutých orgánov,
A alebo C
e) formy s nepatrným postihnutím skeletu, bez funkčných porúch. A
XIV. Choroby močovej a pohlavnej sústavy  
N00-N19 Glomerulárne choroby. Tubulointersticiálne choroby obličiek. Zlyhanie obličiek  
  a) ťažké formy s poruchami funkcie obličiek a stavy s patologickým obsahom
 v moči,
C alebo D
b) stavy po zápalovom ochorení obličiek pri ich normálnej funkcii do troch
 rokov od skončenia liečby,
c) klinicky zhojené ochorenia s trvale negatívnym nálezom v moči, pri dobrom
 celkovom stave, najskôr po troch rokoch od skončenia liečby,
A alebo C


A alebo C
N20-N23 Urolitiáza  
  a) s častými záchvatmi a závažnými poruchami funkcie po neúspešnej liečbe;
 operačné odstránenie obličky pre už uvedené ochorenie,
D
b) so zriedkavými záchvatmi a s miernou poruchou funkcie močového
 ústrojenstva po odstránení kamienka z obličky,
C
c) pri ojedinelých záchvatoch, ak nie je porušená funkcia močového
 ústrojenstva; po odstránení kamienka z močovodu s ojedinelými záchvatmi,
A alebo C
d) stavy po odstránení kamienka z močovodu, bez poruchy funkcie. A
N25-N29 Iné choroby obličiek a močovodov  
  a) ťažké formy pri poruchách funkcie a pri celkove zlom stave po neúspešnej
 liečbe; operačné odstránenie obličky,
D
b) ľahké formy do troch rokov po skončení liečby, s poruchou funkcie pri
 celkove dobrom stave,
C alebo D
c) klinicky vyhojené formy bez poruchy funkcie pri celkove dobrom stave,
 najskôr tri roky po prekonanom ochorení.
A alebo C
N30-N39 Iné choroby močovej sústavy  
  a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, D
b) často recidivujúce alebo chronické fokálne cystitídy, C alebo D
c) stavy len s občasnými ľahkými poruchami funkcie pri celkove dobrom stave, A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov. A
N40-N51 Choroby mužských pohlavných orgánov  
  a) ťažké stavy, liečbe vzdorujúce stavy, sťažujúce chôdzu, spojené s ťažkosťami
 pri moeení; hydrokély ve3kých rozmerov, neoperované alebo neoperovate3né
 formy,
D
b) chronické stavy s občasnými ťažkosťami a menej závažnými poruchami
 funkcie postihnutých orgánov,
C alebo D
c) ostatné formy a následné stavy. A alebo C
N60-N99 Choroby prsníkov. Zápalové choroby ženských panvových orgánov. Nezápalové choroby ženských pohlavných ústrojov. Iné choroby močovopohlavných ústrojov  
  a) ťažké recidivujúce formy s poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným
 nálezom,
C alebo D
b) ľahké nerecidivujúce formy len s miernymi poruchami funkcie, A alebo C
c) ľahké formy bez funkčných porúch postihnutých orgánov. A
XV. Ťarchavosť, pôrod a popôrodie  
O00-O99
okrem
O95-O97
Komplikácie v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
XVI. Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde  
P00-P96 Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
XVII. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie  
Q00-Q99
okrem
Q50-Q64
Vrodené chyby  
  a) ťažké chyby alebo stavy po ich operácii, so závažnými poruchami funkcie;
 stavy po operácii vrodených vývojových chýb srdca a veľkých ciev, aj
 s dobrou funkciou,
D
b) menej závažné chyby alebo stavy po ich operácii s poruchami funkcie;
 vrodené vývojové chyby srdca a veľkých ciev a pri dobrej funkcii obehového
 ústrojenstva,
C alebo D
c) nezávažné chyby alebo stavy po ich operácii bez porúch funkcie a pri
 dobrom celkovom stave,
A alebo C
d) rázštep podnebia a pery chirurgicky upravené bez výraznej deformácie
 a poruchy reči,
A alebo C
e) vrodené vykĺbenie bedrového kĺbu vyliečené v detstve bez následkov;
 rázštep podnebia a pery bez výraznej deformácie a poruchy reči.
A
Q50-Q64 Vrodené chyby genitálnych orgánov
Vrodené chyby močovej sústavy
 
  a) ťažké chyby alebo stavy po ich operácii so závažnými poruchami funkcie;
 vrodená agenéza obličiek; iné vývojové chyby močových ciest, ktoré
 spôsobujú neschopnosť zachovávať telesnú čistotu; vyústenie močovej rúry
 v zadnej polovici penisu alebo na hrádzi; rázštep močového mechúra, menej
 závažné chyby alebo stavy po ich operácii s poruchami funkcie; vývojová
 anomália obličiek so známkami rozšírenia dutého systému a znížením
 funkcie obličky,
D
b) vývojová anomália obličiek bez rozšírenia dutého systému pri normálnej
 funkcii obličky, bez opakovaných infektov,
C
c) nezávažné chyby a stavy po ich operácii bez poruchy funkcie a pri celkove
 dobrom stave; jednostranne alebo obojstranne retinované testis v brušnej
 dutine alebo v slabinovom kanáli aj s prietržou, ak nespôsobuje ťažkosti pri
 chôdzi,
A
d) vyústenie močovej rúry blízko žaluďa, nezávažné chyby a stavy, zhojené bez
 následkov, stav po operačnom riešení retencie testis.
A
XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde  
R00-R99
okrem
R70-R82
Príznaky  
  a) závažné, liečbou neovplyvniteľné formy spojené s ťažkou poruchou funkcie
 organizmu,
b) menej závažné, liečbou ovplyvniteľné formy len s ľahšou poruchou funkcie
 organizmu,
c) nezávažné, liečbou ovplyvniteľné formy len s malou poruchou alebo bez
 poruchy funkcie organizmu,
d) nezávažné stavy bez poruchy funkcie organizmu.
D


C


A alebo C


A
R70-R79 Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy  
  a) patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia
 nálezu; opakovane zistené patologické nálezy vyžadujúce časté odborné
 kontroly a zdravotné opatrenia,
C alebo D
b) ojedinelý patologický nález bez známok poškodenia cieľového orgánu, stav
 dlhodobo stacionárny, prípadne v súvislosti s vekom alebo s iným
 nezávažným chorobným stavom, pri celkovo dobrom stave,
A alebo C
c) stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovo dobrom stave. A
R80-R82 Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy  
  a) proteinúria bez preukázanej poruchy funkcie obličiek, ktorá však vyžaduje
 časté odborné kontroly,
A alebo C
b) ojedinelý nález bielkoviny v moči bez známok poškodenia obličiek vždy po
 ústavnom vyšetrení,
A alebo C
c) hematúria, C
d) glykozúria; iný patologický obsah v moči. C
XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin  
S00-S19 Poranenia hlavy a poranenia krku  
  a) stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi poruchami centrálnej
 nervovej sústavy alebo hybnosti chrbtice; trvalé zohavenie; traumatická
 enukleácia oboch očí alebo jedného oka pri zrakovej ostrosti pod 0,33 po
 korekcii,
D
b) stavy po dobre zhojených zlomeninách s trvale obmedzenou hybnosťou
 chrbtice, s miernymi poruchami centrálneho nervového systému, bez
 nápadnejšieho zohavenia; enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti
 druhého oka 0,33 – 1,0 po korekcii,
C alebo D
c) stavy po dobre zhojených zlomeninách s nezávažnými poruchami
 centrálneho nervového systému alebo ľahko obmedzujúce pohyblivosť,
 poúrazové defekty lebečnej kosti bez nápadnejšieho zohavenia,
C
d) stavy zhojené bez následkov. A
Vykĺbenie čeľuste  
a) ťažké recidivujúce formy a stavy so sťaženým prijímaním potravy, D
b) ľahké, zriedka recidivujúce formy, ale zle reponovateľné, C alebo D
c) stavy s ojedinelými recidívami ľahko reponovateľné, A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov. A
S20-S39 Poranenia hrudníka, poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy  
  a) stavy s ťažkým, trvalým obmedzením pohybu, so závažnými poruchami
 vnútorných orgánov,
D
b) stavy so zreteľným obmedzením pohybu a s nezávažnými poruchami
 vnútorných orgánov; stavy s ťažkou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie,
C alebo D
c) stavy po dobrom zhojení s ľahkým obmedzením funkcie, A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov. A
S40-S69 Poranenia pleca a ramena. Poranenia lakťa a predlaktia. Poranenia zápästia a ruky  
  a) stavy s ťažkou poruchou funkcie, ktoré spôsobujú úplnú alebo skoro úplnú
 nepoužiteľnosť zranenej končatiny,
C alebo D
b) stavy spôsobujúce obmedzenie funkčnej schopnosti končatiny, C alebo D
c) stavy po správnom zhojení len s miernou poruchou funkcie zranenej
 končatiny,
C alebo D
d) stavy zhojené bez následkov. A
  Otvorená rana prstov ruky  
  Stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, skrivením alebo stuhnutím, alebo inou deformáciou  
  a) palca a ukazováka pravej alebo ľavej ruky alebo troch prstov a viacerých
 prstov jednej ruky alebo štyroch prstov a viacerých prstov na oboch rukách,
D
b) dvoch prstov na jednej ruke okrem palca a ukazováka pravej ruky, u ľaváka
 ľavej ruky, ak nie je výkonnosť a úchopová schopnosť ruky podstatne znížená,
C alebo D
c) nechtových článkov palca alebo ukazováka jednej ruky a viac ako jedného
 prsta na oboch rukách, ak je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť
 ruky nie je zní?ená,
A alebo C
d) nechtových článkov jedného prsta alebo dvoch prstov okrem palca, bez
 obmedzenia hybnosti ruky.
A
  Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia palca ruky  
  a) strata palcov oboch rúk, strata palca a dvoch prstov alebo viacerých prstov jednej ruky, D
b) strata palca jednej ruky, strata palca a jedného ďalšieho prsta tejto ruky, ak
 nie je podstatne znížená výkonnosť,
C alebo D
c) strata nechtového článku palca alebo nechtového článku palca a nechtového
 článku ukazováka jednej ruky, ak neznižuje výkon ruky.
A alebo C
  Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia iných prstov  
  a) strata troch alebo viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov oboch
 rúk spolu okrem palca,
D
b) strata dvoch prstov jednej ruky, strata jedného prsta na jednej ruke alebo
 obidvoch rukách okrem palca, strata nechtových článkov na viac ako dvoch
 prstoch jednej ruky aj s prípadnou stratou nechtov nechtového článku
 jedného prsta či viacerých prstov druhej ruky okrem palca, ak výkonnosť
 ruky nie je podstatne znížená,
C alebo D
c) strata nechtového článku jedného prsta alebo dvoch prstov okrem palca so
 zníženou výkonnosťou alebo bez zníženej výkonnosti ruky.
A alebo C
  Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia ramena alebo ruky  
  Obojstranná alebo jednostranná. D
S70-S99 Poranenie bedra a stehna. Poranenie kolena a predkolenia. Poranenia členkového kĺbu a nohy  
  a) stavy s ťažkou poruchou funkcie, ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť zranenej
 končatiny, závažné habituálne luxácie, pakĺby a pod.,
D
b) stavy zhojené so závažnejšou poruchou funkcie končatiny, C alebo D
c) stavy zhojené len s miernou poruchou funkcie končatiny, A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov. A
  Otvorená rana prstov nohy  
  a) stavy s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrastom
 jednotlivých prstov alebo niekoľkých prstov, ak prekážajú pri chôdzi a stoji
 alebo sťažuje chôdzu a státie,
D
b) ako v písmene a), ak neprekáža pri dlhšom pochode a pri dlhšom stoji, A alebo C
c) stavy zhojené bez následkov. A
  Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia prsta nohy alebo prstov nohy  
  a) strata dvoch a viacerých prstov na jednej nohe alebo na oboch nohách spolu, D
b) strata jedného prsta na jednej nohe alebo na oboch nohách spolu, strata
 nechtového článku niekoľkých prstov jednej nohy alebo oboch nôh spolu,
 strata nechtového článku palca jednej nohy alebo oboch nôh spolu,
A alebo C
c) strata nechtového článku na jednom prste alebo na dvoch prstoch okrem
 palca jednej nohy alebo oboch nôh spolu.
A
  Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia chodidla alebo dolnej končatiny nad členkom D
T00-T14 Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela. Poranenia neurčenej časti trupu, končatiny alebo časti tela  
  a) stavy s ťažkým obmedzením pohybov a s trvalými závažnými poruchami
 vnútorných orgánov,
D
b) stavy so zreteľným obmedzením pohybov a s nezávažnými poruchami
 vnútorných orgánov,
C alebo D
c) stavy po správnom zhojení s ľahkým obmedzením funkcie, stavy zhojené bez
 následkov.
A alebo C
T15-T19 Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
T20-T35 Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia. Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány. Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela. Omrzliny  
  a) stavy s ťažkým zohavením a s ťažkou poruchou funkcie postihnutých
 orgánov a častí tela,
D
b) stavy len s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov a častí
 tela a bez nápadnejšieho zohavenia,
C
c) stavy zhojené bez následkov. A
T36-T65 Otravy liečivami, liekmi a biologickými látkami. Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstva  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
T66-T88 Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin. Niektoré včasné komplikácie úrazu. Komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde  
  a) stavy s ťažkými zohaveniami alebo s ťažkou poruchou funkcie orgánov alebo
 častí tela,
D
b) stavy zhojené len s nezávažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov
 alebo častí tela bez nápadnejšieho zohavenia,
C
c) stavy s miernou poruchou funkcie bez nápadnejšieho zohavenia, A alebo C
d) stavy zhojené bez následkov. A
T90-T98 Neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
Z22 Osoby s potenciálne ohrozeným zdravím vo vzťahu k prenosným ochoreniam  
  a) stavy vzdorujúce liečbe, trvalý vylučovateľ choroboplodných zárodkov, C alebo D
b) vyliečené stavy. A
XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.  
XXI. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a kontakt so zdravotnými službami  
  Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú uvádzané v príslušných kapitolách pod ich štatistickými značkami.