37/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.02.2010 do 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
ZÁKON
z 20. januára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z. a zákona č. 557/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
7.
V § 6 písm. e) a f) sa slová „Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“.
18.
V § 13 ods. 6 sa slová „zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie“.
26.
V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
28.
V § 35 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
31.
Za § 40g sa vkladá § 40h, ktorý znie:
㤠40h
Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa § 40d ods. 3 až 6, § 40e ods. 3 a § 40f ods. 3 sa upravia dohodou, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 6, 8 až 17, 19 až 25, 27, 29 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Miroslav Číž v. r.

Robert Fico v. r.