370/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Poľnohospodárskej dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou, dojednanej výmenou nót (Bern 10. júna 1992) (oznámenie č. 224/1995 Z. z.) sa skončila 20. mája 2004.