371/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Peruánska republika s platnosťou od 30. septembra 2010 pristupuje k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a zároveň určuje orgán podľa článku 6 dohovoru.
Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z. a oznámenie č. 77/2010 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 371/2010 Z. z.
DOPLNENIE
Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961
(stav k 1. februáru 2006)
v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z., č. 314/2007 Z. z., č. 501/2007 Z. z., č. 252/2008 Z. z., č. 16/2009 Z. z., č. 331/2009 a č. 77/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Peruánska republika
Ministerstvo zahraničných vecí Peruánskej republiky – Generálne riaditeľstvo konzulárnej politiky“.