372/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
ZÁKON
zo 7. septembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z. a zákona č. 37/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písmeno d) znie:
„d)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,“.
2.
V § 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená k) až m).
3.
Nadpis pod § 9 znie:
„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
4.
V § 9 ods. 1 a 2 sa slová „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
5.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená l) až u).
Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno l).
6.
V § 11 sa písmená f) a g) označujú ako písmená e) a f).
7.
§ 16 znie:
㤠16
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane
a)
ochrany prírody a krajiny,
b)
vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu,
c)
ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
d)
ekologických aspektov územného plánovania,
e)
odpadového hospodárstva,
f)
posudzovania vplyvov na životné prostredie,
g)
zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
h)
geologického výskumu a prieskumu,
i)
ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
j)
geneticky modifikovaných organizmov.“.
8.
Za § 40h sa vkladá § 40i, ktorý znie:
㤠40i
(1)
Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu, v oblasti ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, geneticky modifikovaných organizmov podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa § 9 a „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa § 16.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(4)
V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 21 až 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.