376/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie upravuje organizačnú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na opätovné zriadenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zákonom č. 372/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.