378/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. w) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 496/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z., opatrenia č. 328/2009 Z. z. a opatrenia č. 590/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. c) štvrtom bode sa slová „Bratislavská vysoká škola práva“ nahrádzajú slovami „Paneurópska vysoká škola“.
2.
V § 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.
Eugen Jurzyca v. r.