379/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. vydalo
opatrenie zo 16. septembra 2010 č. MŠSR-6265/2010-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.
Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.