380/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 2010 bola v Bratislave za Slovenskú republiku podpísaná EFSF Rámcová zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom.
Národná rada Slovenskej republiky s rámcovou zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 39 z 11. augusta 2010.
Prezident Slovenskej republiky rámcovú zmluvu ratifikoval 31. augusta 2010.
Rámcová zmluva nadobudne pre Slovenskú republiku platnosť 30. septembra 2010 v súlade s bodom 1 ods. 3.
K oznámeniu č. 380/2010 Z. z.
EFSF RÁMCOVÁ ZMLUVA medzi BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, ÍRSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, TALIANSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, MALTSKOU REPUBLIKOU, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU, HELÉNSKOU REPUBLIKOU A EURÓPSKYM FINANČNÝM STABILIZAČNÝM NÁSTROJOM EFSF RÁMCOVÁ ZMLUVA („Zmluva“)
sa uzatvára medzi:
(A) Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Helénskou republikou („Členské štáty eurozóny“ alebo „Akcionári EFSF“); a
(B) Európskym finančným stabilizačným nástrojom („EFSF“), spoločnosťou société anonyme založenou v Luxemburgu, s registrovaným sídlom na 3, rue de la Congrégation, L-1352 Luxemburg (R.C.S. Luxembourg B153.414) (Členské štáty eurozóny a EFSF ďalej ako „Zmluvné strany“).
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Keďže:
(1)
9. mája 2010 sa rozhodlo o komplexnom balíku opatrení vrátane (a) rozhodnutia Rady vytvárajúceho Európsky finančný stabilizačný mechanizmus („EFSM“) na základe článku 122(2) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a (b) EFSF s cieľom finančne podporovať Členské štáty eurozóny v ťažkostiach spôsobených výnimočnými udalosťami mimo kontroly takýchto Členských štátov. Očakáva sa, že finančná podpora Členským štátom eurozóny bude poskytnutá EFSF v spojitosti s MMF a s podmienkami podobnými stabilizačným podporným pôžičkám poskytnutým Členskými krajinami eurozóny Helénskej republike.
(2)
EFSF bola založená 7. júna 2010 s cieľom poskytovať počas obmedzeného časového obdobia stabilizačnú podporu Členským štátom eurozóny vo forme zmlúv o pôžičkách („Zmluvy o pôžičke“) a úverov („Úvery“) poskytnutých podľa týchto Zmlúv o pôžičkách v sume 440 miliárd EUR. Dostupnosť takýchto Zmlúv o pôžičke bude podmienená podpísaním Memoranda o porozumení („MoP“) medzi Členským štátom eurozóny, ktorý o takéto Úvery požiada, a Európskou komisiou, konajúcou v mene Členských štátov eurozóny, ohľadom rozpočtovej disciplíny a smerníc hospodárskej politiky, ako aj dodržiavaním podmienok takéhoto MoP. Vo vzťahu ku každej Zmluve o pôžičke bude relevantný prijímajúci Členský štát eurozóny označovaný ako „Dlžník“.
(3)
Rozhodnutím predstaviteľov vlád 16 Členských štátov eurozóny zo 7. júna 2010, konajúcich na základe záverov 27 Členských štátov z 9. mája 2010, bola Komisia poverená vykonaním určitých úloh a právomocí tak, ako to predpokladajú ustanovenia tejto Zmluvy.
(4)
EFSF bude financovať takéto Úvery vydávaním alebo vstupovaním do dlhopisov, poukážok, komerčných cenných papierov, dlhových cenných papierov alebo inými finančnými dohodami („Nástroje financovania“), ktoré sú podporené neodvolateľnými a bezpodmienečnými zárukami (každá z nich ako „Záruka“) Členských štátov eurozóny, ktoré budú vystupovať ako ručitelia vo vzťahu k Nástrojom financovania podľa ustanovení tejto Zmluvy. Ručiteľmi („Ručitelia“) Nástrojov financovania vydanými alebo vstúpenými do EFSF budú všetky Členské štáty eurozóny (s výnimkou takých Členských štátov eurozóny, ktoré sú alebo sa stali Odstupujúcimi ručiteľmi podľa ustanovení článku 2(7) pred vydaním takýchto Nástrojov financovania).
(5)
Všetky Členské štáty eurozóny prijali politické rozhodnutie vydať Záväzok poskytnúť Záruku [ako je definovaný článkom 2(3)] v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
(6)
Členské štáty eurozóny a EFSF podpísali túto Zmluvu, aby ustanovili pravidlá a podmienky, podľa ktorých bude EFSF poskytovať Úvery Členským štátom eurozóny, financovať takéto Úvery vydávaním alebo vstupovaním do Nástrojov financovania, pravidlá a podmienky, podľa ktorých Ručitelia vystavia Záruky na Nástroje financovania vydané alebo vstúpené do EFSF a dojednania medzi nimi v prípade, že Ručiteľ bude musieť na základe Záruky vyplatiť viac, ako je jeho požadovaný podiel záväzkov vo vzťahu k Nástroju financovania alebo k určitým iným záležitostiam súvisiacim s EFSF.
Vzhľadom na uvedené sa Strany dohodli takto:
1.
ÚČINNOSŤ ZMLUVY
(1)
Táto Zmluva (s výnimkou povinnosti Členských štátov eurozóny vydávať Záruky podľa tejto Zmluvy) nadobudne účinnosť a stane sa záväznou pre EFSF a tie Členské štáty eurozóny, ktoré poskytli Potvrdenie Záväzku (popísané nižšie), vtedy, keď aspoň päť (5) Členských štátov eurozóny predstavujúcich aspoň dve tretiny (2/3) celkového objemu Záruk určeného v Dodatku č. 1 („Celkový objem záruk“) poskytnú EFSF písomné potvrdenie vo forme Dodatku č. 3 o tom, že dokončili všetky procesy potrebné podľa ich právneho poriadku na to, aby ich povinnosti podľa tejto Zmluvy nadobudli okamžitú platnosť a účinnosť („Potvrdenie záväzku“).
(2)
Povinnosť Členských štátov eurozóny vydať Záruky podľa tejto Zmluvy nadobudne platnosť a záväznosť pre EFSF a Členské štáty eurozóny, ktoré poskytli Potvrdenie záväzku, až vtedy, keď EFSF dostane Potvrdenia záväzku od Členských štátov eurozóny, ktorých Záväzky poskytnúť Záruku predstavujú spolu aspoň deväťdesiat percent (90 %) Celkového objemu záruk. Každý Členský štát eurozóny, ktorý požiada o stabilizačnú podporu od Členských štátov eurozóny alebo je prijímateľom podobnej finančnej podpory v rámci podobného programu alebo ktorý už je Odstupujúcim ručiteľom, sa nezarátava do výpočtu, či bola táto 90 %-ná hranica Celkového objemu záruk prekročená.
(3)
Táto Zmluva a povinnosť poskytnúť Záruky v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nadobudne účinnosť a stane sa záväznou pre ostatné Členské štáty eurozóny [ktoré neposkytli Potvrdenie záväzku v čase, keď nadobudne účinnosť Zmluva alebo povinnosť poskytnúť Záruky podľa článkov 1(1) alebo 1(2)] vtedy, keď takéto Členské štáty eurozóny poskytnú svoje Potvrdenie záväzku EFSF s kópiou adresovanou Komisii.
2.
 POSKYTNUTIE ÚVEROV, NÁSTROJOV FINANCOVANIA A VYDANIE ZÁRUK
(1)
Členské štáty eurozóny súhlasia, že v prípade, ak Členský štát eurozóny požiada ostatné Členské štáty eurozóny o stabilizačný podporný úver, (i) Komisia (v spolupráci s ECB a MMF) sa týmto oprávňuje vyjednať MoP s relevantným Dlžníkom tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím, ktoré môže prijať Rada v zmysle článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na základe návrhu Komisie a Komisia sa týmto ďalej oprávňuje finalizovať podmienky takéhoto MoP a podpísať takéto MoP s Dlžníkom v mene Členských štátov eurozóny po tom, čo takéto MoP bolo schválené Pracovnou skupinou Eurogroup (okrem prípadu, keď už bolo MoP podpísané Dlžníkom a Komisiou v rámci EFSM a toto MoP už bolo schválené všetkými Členskými štátmi eurozóny; v takomto prípade bude platiť toto MoP za predpokladu, že pokrýva EFSM aj stabilizačnú podporu EFSF); (ii) po schválení relevantného MoP Komisia v spolupráci s ECB navrhne Pracovnej skupine Eurogroup hlavné ustanovenia Zmluvy o pôžičke, ktorá bude ponúknutá Dlžníkovi na základe jej posúdenia trhových podmienok a za predpokladu, že ustanovenia takejto Zmluvy o pôžičke obsahujú finančné ustanovenia v súlade s MoU a že trvanie je kompatibilné s udržateľnosťou dlhu; (iii) po rozhodnutí Pracovnej skupiny Eurogroup EFSF (v spolupráci s Pracovnou skupinou Eurogroup) vyjedná detailné technické ustanovenia Zmluvy o pôžičke, podľa ktorej a v súlade s pravidlami ktorej budú poskytované Úvery relevantnému Dlžníkovi za predpokladu, že takáto Zmluva o pôžičke bude v zásade zodpovedať vzorovej Zmluve o pôžičke schválenej Členskými štátmi eurozóny na účely tejto Zmluvy a že finančné parametre takejto Zmluvy o pôžičke budú založené na finančných ustanoveniach navrhnutých Komisiou, v spolupráci s ECB, a odsúhlasených Pracovnou skupinou Eurogroup a (iv) EFSF vyzbiera, overí a bude držať v bezpečí odkladacie podmienky takýchto Zmlúv o pôžičke a podpísané verzie všetkých dokumentov s tým spojených. Ustanovenia článku 3(2) popisujú základ, na ktorom sa budú robiť rozhodnutia v súvislosti s Úvermi podľa existujúcej Zmluvy o pôžičke. Vzhľadom na to, že EFSF nie je úverovou inštitúciou, Dlžníci vyhlásia a zaručia sa v každej Zmluve o pôžičke, že v ich právnom poriadku nie sú potrebné žiadne regulačné povolenia na to, aby EFSF mohlo poskytnúť Dlžníkovi Úvery, alebo že v ich národnom poriadku existuje výnimka z takéhoto regulačného povolenia. Ručitelia týmto oprávňujú EFSF na podpísanie takýchto Zmlúv o pôžičke s podmienkou predchádzajúceho jednohlasného schválenia všetkými z nich participujúcimi v role Ručiteľa.
(2)
Vo vzťahu ku každej Zmluve o pôžičke a Úverom podľa nej poskytnutým Členské štáty eurozóny súhlasia, že EFSF (po konzultácii s Pracovnou skupinou Eurogroup) je oprávnená štrukturovať a vyjednávať podmienky, za ktorých EFSF vydá alebo vstúpi do Nástrojov financovania na samostatnej báze alebo na základe dlhového programu alebo programov alebo združenia (každý ako „EFSF Program(y)“) na financovanie poskytnutia Úverov Dlžníkom. Pokiaľ to dovolia trhové podmienky a okrem prípadov, keď táto Zmluva ustanovuje inak, takéto Nástroje financovania budú mať v princípe ten istý finančný profil ako súvisiace Úvery, za predpokladu, že (x) z operatívnych dôvodov budú potrebné rozdiely medzi dátumami vydania a dátumami platby na zabezpečenie prevodu prostriedkov a aktiváciu Záruk, a (y) bez ohľadu na záväzky každého Ručiteľa zaplatiť každú sumu úrokov a istiny splatnej, ale nesplatenej pre Nástroje financovania, dosah investorov na EFSF na základe Nástrojov financovania bude obmedzený na majetok EFSF vrátane, najmä, súm, ktoré EFSF získa z Úverov. Úroková sadzba, ktorá sa použije na každý Úver, bude určená na pokrytie nákladov na financovanie vzniknutých EFSF a bude zahŕňať maržu („Marža“) na odmenenie Ručiteľov. Servisný poplatok môže byť použitý na pokrytie prevádzkových nákladov EFSF a akýchkoľvek nákladov a poplatkov priamo súvisiacich s vydaním Nástrojov financovania, ktoré neboli nijak účtované príslušnému Dlžníkovi.
(3)
Vzhľadom na vydané Nástroje financovania a Nástroje financovania, do ktorých sa vstúpilo podľa EFSF Programu alebo na samostatnej báze, každý Ručiteľ vydá neodvolateľnú a bezpodmienečnú Záruku vo forme schválenej Ručiteľmi na účely tejto Zmluvy a vo výške rovnej súčinu (a) percentuálnej sadzby uvedenej pri názve každého Ručiteľa v treťom stĺpci („Kvocient príspevku“) v prílohe č. 2 (tak, ako sa táto percentuálna sadzba upraví z času na čas v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a/alebo zohľadní každý Členský štát eurozóny, ktorý neposkytol Potvrdenie záväzku počas implementačného obdobia podľa článku 1 a oznámi písomne EFSF a Ručiteľom) („Upravený kvocient príspevku“), (b) 120 %, a (c) záväzkov EFSF (vo vzťahu k istine, úrokom alebo iným splatným sumám) vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaním alebo vstúpením do EFSF na základe samostatnej bázy alebo podľa EFSF Programu. Ak EFSF vydá Nástroje financovania na základe EFSF Programu, každý ručiteľ vydá svoju Záruku zaručujúcu všetky Nástroje financovania vydané alebo do ktorých bolo vstúpené podľa tohto Programu. Ponukové listy alebo zmluvná dokumentácia každej emisie alebo zazmluvnenia Nástrojov financovania podľa EFSF Programu potvrdia, ktorí Ručitelia majú Záruky pokrývajúce relevantné Nástroje financovania alebo z neho vyplývajúcu emisiu alebo sériu. EFSF môže od Ručiteľov tiež požadovať, aby vydali Záruky podľa tejto Zmluvy na iné účely, ktoré sa priamo týkajú emisie Nástrojov financovania a ktoré zabezpečujú získanie a udržanie vysokého ratingu pre Nástroje financovania vydané EFSF a účinného financovania EFSF. O vydaní Záruky na takéto iné účely spojené s EFSF Programom alebo samostatnou emisiou alebo vstúpením do Nástrojov financovania rozhodnú jednohlasne Ručitelia. Žiadny Ručiteľ nebude mať povinnosť vydať Záruky, ktoré by viedli k tomu, že by bol Zárukami vystavený záväzkom vyšším ako jeho celkový Záväzok poskytnúť Záruku (jeho „Záväzok poskytnúť záruku“) uvedený pri jeho názve v prílohe č. 1. Na účely tejto Zmluvy Ručiteľove „Vystavenie záväzkom zárukami“ sa rovná súčtu (i) výšok Záruk vydaných, ale neaktivovaných a (ii) súm, ktoré na základe Záruk vyplatil na základe tejto Zmluvy a neboli mu preplatené. Podobne ak nepoužitá Záruka vyprší alebo ak je suma vyplatená na základe Záruky preplatená, týmto sa zníži Vystavenie záväzkom zárukami a obnoví sa schopnosť Ručiteľa vydávať Záruky podľa tejto Zmluvy.
(4)
(a)
Záruky neodvolateľne a bezpodmienečne zaručujú včasné vyplatenie plánovaných platieb úrokov a istiny splatných z Nástrojov financovania vydaných EFSF. V prípade EFSF Programov Ručitelia vydajú Záruky, ktoré budú garantovať všetky série Nástrojov financovania vydaných z času na čas podľa relevantného EFSF Programu. Ponukové listy a/alebo zmluvná dokumentácia každej série potvrdia, ktoré Záruky kryjú danú sériu, a najmä, či sa Ručiteľ v danom EFSF Programe následne stal Odstupujúcim ručiteľom a už viac negarantuje ďalšie emisie alebo série podľa takéhoto EFSF Programu.
(b)
Záruky môžu byť vydané správcovi dlhopisov alebo inému predstaviteľovi vlastníkov dlhopisov alebo veriteľov („Predstaviteľ vlastníkov dlhopisov“), ktorý bude oprávnený uplatňovať v mene vlastníkov Nástrojov financovania nároky podľa Záruk, aby sa tým zjednodušilo riadenie uplatňovania nárokov na základe Záruk. Detailné pravidlá a podmienky každej emisie Nástrojov financovania a s nimi spojených Záruk budú dohodnuté EFSF s podmienkou schválenia Ručiteľmi a budú popísané v relevantných ponukových listoch (ako ich definuje článok 4(1) tak, ako sa na ne vzťahuje) a v príslušnej zmluvnej dokumentácii.
(5)
Ručiteľ bude mať povinnosť vydať Záruku na základe tejto Zmluvy, len ak:
(a)
sa vydáva vo vzťahu k Nástrojom financovania vydaným alebo do ktorých sa vstúpilo na základe EFSF Programu alebo na samostatnej báze a tieto Nástroje financovania financujú poskytnutie Úveru (Úverov) schválených v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanov EFSF, alebo sú vydané na také iné blízko prepojené účely, aké povoľuje článok 2(3);
(b)
Záruka sa vydáva na umožnenie financovania podľa Zmlúv o pôžičke uzavretých najneskôr 30. júna 2013 (vrátane financovania Úverov poskytnutých na základe existujúcej Zmluvy o pôžičke po tomto dátume a akýchkoľvek s nimi spojených dlhopisov alebo dlhových cenných papierov) a Záruka je v každom prípade vydaná najneskôr 30. júna 2013;
(c)
Záruka je vo forme schválenej Členskými štátmi eurozóny na účely tejto Zmluvy a EFSF Programu;
(d)
záväzky vyplývajúce pre Ručiteľa z takejto Záruky nepresahujú sumu v súlade s ustanoveniami článku 2(3); a
(e)
je vyjadrená v eurách alebo v takej inej mene, akú schvália na účely tejto Zmluvy Ručitelia.
(6)
Záväzok poskytnúť záruku každého Ručiteľa je neodvolateľný, pevný a záväzný. Každý Ručiteľ bude mať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy povinnosť vydať Záruky do výšky svojho Záväzku poskytnúť záruky na sumy, ktoré budú určené EFSF na účel sprostredkovania emisie alebo vstúpenia do Nástrojov financovania podľa relevantného EFSF Programu alebo samostatných Nástrojov financovania, v každom prípade v súlade so stratégiou financovania EFSF.
(7)
V prípade, ak sa Členský štát eurozóny dostane do takých finančných problémov, že požiada o stabilizačný podporný úver EFSF, môže písomnou požiadavkou spolu s podpornými materiálmi uspokojivými pre ostatných Ručiteľov požiadať ostatných Ručiteľov (s kópiou pre Komisiu a predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup), aby súhlasili, že takýto Ručiteľ sa nebude ďalej zúčastňovať vydávania Záruk pre akékoľvek ďalšie dlhové emisie EFSF. Rozhodnutie Členských štátov eurozóny ohľadom takejto žiadosti bude prijaté najneskôr, keď sa bude rozhodovať o uzatvorení akýchkoľvek ďalších Zmlúv o pôžičke alebo poskytnutí akýchkoľvek ďalších Úverov.
(8)
Každému Dlžníkovi bude vopred účtovaný servisný poplatok („Servisný poplatok“) vypočítaný ako 50 bázických bodov z celej sumy istiny každého Úveru a bude odrátaný od hotovostnej sumy, ktorá sa Dlžníkovi vyplatí v rámci každého takého Úveru. Navyše sa od hotovostnej sumy, ktorá sa Dlžníkovi v rámci takého Úveru vyplatí, odpočíta aj čistá súčasná hodnota (vypočítaná na základe vnútornej miery výnosnosti Nástroja financovania, ktorý financuje daný Úver (alebo takej zmiešanej vnútornej miery výnosnosti, aká sa považuje za vhodnú v prípade diverzifikovanej finančnej stratégie) „Diskontná sadzba“) očakávanej Marže pre každý Úver až do doby jeho plánovanej splatnosti. Servisný poplatok a čistá súčasná hodnota očakávanej Marže spolu s takými ďalšími sumami, o ktorých zadržaní na účely tvorby dodatočnej hotovostnej rezervy rozhodne EFSF, budú odrátané od hotovostnej sumy poskytnutej Dlžníkovi v spojitosti s každým Úverom (tak, že v dátum platby („Dátum platby“) Dlžník dostane len čistú sumu („Čistá splatná suma“), čím sa ale nezníži hodnota istiny daného Úveru, ktorú musí Dlžník splatiť a na ktorú sa počíta úrok v danom Úvere. Tieto zadržané sumy sa zadržia na vytvorenie hotovostnej rezervy, ktorá sa použije ako mechanizmus na zlepšenie kreditu alebo inak tak, ako to určuje článok 5. „Hotovostná rezerva“ zahŕňa tieto zadržané čiastky spolu so všetkými úrokmi a ziskami z investovania týchto čiastok. Hotovostná rezerva bude investovaná v súlade s investičnými pravidlami schválenými Správnou radou EFSF.
(9)
Ak po splatení všetkých Úverov poskytnutých na základe Zmlúv o pôžičke a všetkých Nástrojov financovania vydaných alebo vstúpených do EFSF zostanú čiastky v Hotovostnej rezerve (vrátane čiastok predstavujúcich úroky alebo investičné zisky z investovania Hotovostnej rezervy), tieto čiastky sa vyplatia Ručiteľom ako odmena za vydanie ich Záruk. EFSF bude spravovať účtovné knihy a iné záznamy ohľadom sumy Servisných poplatkov a očakávaných Marží zadržaných pre každú Zmluvu o pôžičke a o sumách všetkých Záruk poskytnutých Ručiteľmi. Tieto účtovné knihy a záznamy umožnia EFSF vypočítať odmenu prináležiacu každému Ručiteľovi vo vzťahu k Zárukám, ktoré vydal podľa tejto Zmluvy, a ktorá sa vyplatí pro rata každému Ručiteľovi s ohľadom na jeho účasť na všetkých Zárukách vydaných podľa tejto Zmluvy.
(10)
Členské štáty eurozóny, ktoré sú potenciálnymi Dlžníkmi, môžu požiadať a uzavrieť Zmluvy o pôžičke v období začínajúcom nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a končiacom 30. júna 2013 (za predpokladu, že Úvery je možné vyplácať aj po tomto dátume, ale len na základe Zmluvy uzatvorenej pred týmto dátumom).
(11)
Po podpise tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodnú na forme (i) Záruk, (ii) Zmlúv o pôžičke, (iii) dokumentácii pre Nástroje financovania, (iv) zabezpečenia ohľadom menovania Predstaviteľov majiteľov dlhopisov, (v) zmluvách o sprostredkovaní a upísaní Nástrojov financovania a (vi) akejkoľvek plnomocenskej alebo service level dohody s EIB alebo inou agentúrou, inštitúciou alebo osobou.
3.
PRÍPRAVA A SCHVÁLENIE ÚVEROVÉHO ČERPANIA
(1)
Komisia v spolupráci s ECB predloží správu analyzujúcu dodržiavanie relevantných zmluvných podmienok zo strany Dlžníka stanovených v Memorande o porozumení a v rozhodnutí Rady (ak existuje) Pracovnej skupine Eurogroup pred každým čerpaním Úveru podľa Zmluvy o pôžičke. Ručitelia zhodnotia dodržiavanie týchto zmluvných podmienok a jednomyseľne rozhodnú o povolení čerpať daný Úver. Prvý Úver, ktorý má byť k dispozícii Dlžníkovi v rámci Zmluvy o pôžičke, sa uvoľní po podpísaní Memoranda o porozumení a nebude predmetom tejto správy.
(2)
Na základe žiadosti o finančné prostriedky („Žiadosť o finančné prostriedky“) zo strany Dlžníka v súlade s podmienkami príslušnej Zmluvy o pôžičke a požiadania o Úver uvedených nižšie Ručitelia (inak ako v prípade prvého Úveru) berú do úvahy správu Komisie, pokiaľ ide o dodržiavanie Memoranda o porozumení a príslušného rozhodnutia Rady (ak existuje) zo strany Dlžníka. Pokiaľ ide jednomyseľné rozhodnutie Ručiteľov, že Dlžník splnil podmienky čerpania podľa Zmluvy o pôžičke a že sú spokojní s plnením zmluvných podmienok MoP, predseda Pracovnej skupiny Eurogroup písomne požiada EFSF o predloženie návrhu podrobných pravidiel Úveru, ktoré odporúča predložiť Dlžníkovi, vrátane parametrov Zmluvy o pôžičke, MoP, berúc do úvahy udržateľnosť dlhu a situáciu na trhu, čo sa týka emitovania dlhopisov. Návrh EFSF stanoví objem, ktorý je EFSF oprávnený dať k dispozícii formou Úveru v rámci Zmluvy o pôžičke, a za akých podmienok vrátane tých, pokiaľ ide o objem Úveru, čistý objem čerpania, termín, splátkový kalendár a úrokovú mieru (vrátane Marže) vo vzťahu k pravidlám tohto Úveru. Ak Pracovná skupina Eurogroup súhlasí s návrhom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup, požiada EFSF, aby komunikovala oznam o súhlase („Oznam o súhlase“) Dlžníkovi potvrdzujúci podmienky Úveru.
(3)
Najneskôr po podpise Zmluvy o pôžičke EFSF začne proces emitovania alebo vstupovania do Nástrojov financovania v rámci Programu(ov) EFSF alebo inak a v nevyhnutnom rozsahu a požiada Ručiteľov o vydanie Záruk v súlade s článkom 2 tak, aby EFSF disponoval dostatočnými finančnými zdrojmi, ak by došlo k čerpaniam v rámci príslušného Úveru.
(4)
Ak je to možné a pred doručením akéhokoľvek Oznamu o súhlase predseda Pracovnej skupiny Eurogroup oznámi Komisii a EFSF, či niektorý z Ručiteľov oznámil, že okolnosti uvedené v článku 2(7) a rozhodnutie Členských štátov eurozóny sa k tomuto vzťahujú. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup oznámi rozhodnutia Ručiteľov EFSF, Komisii a Členským štátom eurozóny najviac 30 pracovných dní pred tým, ako dôjde k čomukoľvek ohľadne alebo vstupu do Nástrojov financovania.
(5)
V daný dátum čerpania EFSF sprístupní úver, a to tak, že dá k dispozícii čistý objem čerpania prostredníctvom účtov EFSF a príslušného Dlžníka otvorených na účely Zmluvy o pôžičke s ECB.
4.
EMITOVANIE ALEBO VSTUPOVANIE DO NÁSTROJOV FINANCOVANIA
(1)
V súlade so svojou finančnou stratégiou EFSF emituje alebo vstupuje do Nástrojov financovania, na ktoré sú poskytnuté Záruky, na samostatnej báze alebo zriadia jeden alebo viac EFSF programov na účely emitovania Nástrojov financovania, na ktoré sú poskytnuté Záruky, ktoré financujú realizáciu úverov v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. EFSF vystaví prospekt emitenta („Prospekt emitenta”) pre každý EFSF program, každý so samostatným stanovením emitovania Nástrojov financovania v súlade so záverečnými ustanoveniami („Záverečné ustanovenia”) stanovujúcimi podrobné finančné podmienky pre každú emisiu. Alternatívne EFSF môže zaviesť informačné obežníky („Informačné obežníky“) na účely emitovania Nástrojov financovania (ktoré nemajú byť prospektmi na účely Smernice o prospekte č. 2003/71/EC). Akékoľvek Prospekty emitenta, Záverečné ustanovenia, Prospekty, Informačné brožúry alebo súvisiace materiály vzťahujúce sa k alokácii alebo spojeniu Nástrojov financovania sa označujú ako „Ponukové listy“. Taktiež vstúpi do príslušnej zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa takýchto Nástrojov financovania.
(2)
EFSF vypracuje štandardné zmluvné podmienky pre Nástroje financovania emitované alebo do ktorých vstúpil EFSF. Tieto zahŕňajú ustanovenia pre výzvu pre vystavenie Záruk buď zo strany EFSF, ak predpokladá nedostatok pred plánovaným dátumom platby, alebo zo strany zástupcu držiteľa cenných papierov (ak EFSF zlyhá pri realizácii plánovanej platby úrokov alebo istiny v prípade finančného nástroja v dobe splatnosti). Štandardné zmluvné podmienky objasňujú, že neexistuje žiadne skrátenie durácie Nástrojov financovania v prípade, že úver(y) financované prostredníctvom týchto Nástrojov financovania sú skracované alebo predčasné splatené z akéhokoľvek dôvodu.
(3)
V súvislosti s rozvrhnutím a rokovaním otázok vo vzťahu k Nástrojom financovania na samostatnej báze alebo k EFSF Programu(om) EFSF môže:
(a)
dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s manažujúcimi bankami, hlavnými manažérmi a bookrunners;
(b)
dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s ratingovými agentúrami a poradcami ratingových agentúr a zabezpečovať pre nich údaje a dokumentáciu a prezentovať ich podľa potreby na zabezpečenie potrebných ratingov;
(c)
dohovárať sa, spolupracovať a rokovať s platobnými agentmi, registračnými agentmi, zástupcami držiteľov cenných papierov, advokátmi a ďalšími odbornými poradcami;
(d)
dohovárať sa, spolupracovať a rokovať so spoločnými depozitármi, zúčtovacími centrami, akými sú Euroclear a/alebo Clearstream pre zúčtovanie Nástrojov financovania;
(e)
zúčastniť sa na prezentáciách investora na road show, aby pomohli pri umiestňovaní alebo spájaní Nástrojov financovania na základe EFSF programu(ov);
(f)
vyjednávať, vykonávať a podpísať všetky právne dokumenty týkajúce sa Nástrojov financovania a prípadné EFSF Program(y); a
(g)
všeobecne vykonať ďalšie také kroky, ktoré sú potrebné pre úspešné rozvrhnutie a implementáciu EFSF Programu(ov) a emitovanie alebo vstúpenie do Nástrojov financovania.
(4)
EFSF financuje úvery prostredníctvom emitovania alebo vstupovania do Nástrojov financovania podľa podmienok na trhu a podmienok ustanovených v tomto článku 4, na báze viazaného financovania tak, aby finančné nástroje financujúce úver mali v podstate rovnaký finančný profil čo sa týka objemu, času emisie, meny, profilu splácania, konečnej splatnosti a úrokového základu za predpokladu, že v primeranom rozsahu dátumy plánovaných platieb pre úvery sú aspoň štrnásť (14) pracovných dní pred dátumami plánovaných platieb podľa Nástrojov financovania na spracovanie platieb.
(5)
Ak nie je, vzhľadom na situáciu na trhu alebo objemu Nástrojov financovania emitovaných alebo vstúpených do EFSF podľa EFSF Programu(ov), možné alebo realizovateľné emitovať alebo vstupovať do Nástrojov financovania na báze viazaného financovania, EFSF môže požadovať od ručiteľov schválenie niektorých výnimiek, ak ide o také financovanie, ktoré nie je viazané na ním realizované úvery, najmä pokiaľ ide o (a) menu Nástrojov financovania, (b) načasovanie emisie alebo vstúpenia do Nástrojov financovania, (c) úrokovú mieru a/alebo (d) splatnosť a profil splácania emitovaných alebo do vstúpených Nástrojov financovania (vrátane možnosti emitovania krátkodobých dlhových nástrojov, komerčné cenné papiere alebo iné formy finančnej spolupráce podporené ručiteľmi) a (e) možnosť predčasného splatenia Úverov podľa existujúcej Zmluvy o pôžičke. Ručitelia, konajúci samostatne, môžu povoliť EFSF, aby využil mieru finančnej voľnosti, a špecifikujú, v akých parametroch a obmedzeniach môže EFSF prijať samostatnú finančnú stratégiu („Diverzifikovaná finančná stratégia“).
(6)
Vzhľadom na to, že Diverzifikovaná finančná stratégia vyžaduje riadenie transformácie a základných rizík, v prípade, že je Diverzifikovaná finančná stratégia vo vzťahu k EFSF schválená, EFSF môže poveriť riadením takýchto finančných aktivít, riadením aktivít súvisiacich aktív a pasív a dojednaním akejkoľvek súvisiacej meny, úrokovej sadzby alebo splatnosti neviazaných zabezpečovacích nástrojov jednu alebo viacero agentúr pre riadenie dlhu Členského štátu eurozóny alebo inú alebo iné agentúry alebo inštitúcie schválené jednomyseľne Ručiteľmi, ktoré majú nárok byť kompenzované úrokovou sadzbou bežnou v obchodnom styku pre poskytovanie takýchto služieb, ktorej výplata tvorí pre EFSF prevádzkové náklady.
5.
ÚVEROVÉ POSILNENIE, LIKVIDITA A POKLADNICA
(1)
Úverové posilnenie pre EFSF musí obsahovať nasledovné prvky:
(a)
Záruky a najmä skutočnosť, že účasť každého Ručiteľa pri vydávaní Záruk sa vykoná na základe upraveného percentuálneho kvocientu príspevku a že Záruka vydaná každým Ručiteľom predstavuje 120 % z jeho upraveného percentuálneho kvocientu príspevku čiastok pre príslušný Nástroj financovania;
(b)
peňažná rezerva pôsobí ako hotovostná zásoba. Peňažná rezerva sa investuje predtým, ako dôjde k jej použitiu, do vysokokvalitných likvidných dlhových nástrojov. Po splatení všetkých úverov realizovaných EFSF a Nástrojov financovania emitovaných EFSF sa zostatok peňažnej rezervy použije v prvom rade na vrátenie akýchkoľvek čiastok zaplatených ručiteľmi, ktoré neboli splatené z výnosov príslušných pôvodných Dlžníkov a v druhom rade sa poukážu ručiteľom ako protihodnota poskytnutých záruk podľa tejto zmluvy, ako je uvedené v článku 2(9); a
(c)
iné úverové posilňovacie mechanizmy schválené podľa tohto článku 5.
(2)
V prípade, že dôjde k oneskoreniu platieb alebo platobnej neschopnosti Dlžníka a v tejto súvislosti k nedostatku finančných prostriedkov na úhradu plánovaných platieb úrokov alebo istiny za finančný nástroj emitovaný EFSF, EFSF:
(a)
po prvé, vypočíta nárok ma princípe pro rata pari passu na Ručiteľov, ktorí majú zaručiť takýto finančný nástroj do výšky 120 % z ich upraveného percentuálneho kvocientu príspevku z nesplatenej dlžnej sumy;
(b)
po druhé, ak kroky uskutočnené v článku 5(2) plne nepokryjú nedostatok finančných prostriedkov, uvoľní sumu z peňažnej rezervy na pokrytie tohto nedostatku finančných prostriedkov; a
(c)
po tretie, podnikne také kroky, aké budú možné v prípade schválenia mechanizmu dodatočného úverového posilnenia podľa článku 5(3).
(3)
Členské štáty eurozóny môžu na základe jednomyseľného rozhodnutia schváliť a prijať také mechanizmy úverového posilnenia, ktoré považujú za vhodné alebo, prípadne, modifikovať existujúci mechanizmus úverového posilnenia s cieľom zvýšiť alebo udržať bonitu Nástrojov financovania emitovaných EFSF alebo zazmluvnených EFSF alebo zvýšiť efektívnosť financovania zo strany EFSF. Takéto iné opatrenia úverového posilnenia môžu zahŕňať, okrem iných metód, poskytovanie podriadených úverov, odkladacie zmluvy, úverové linky na zabezpečenie likvidity alebo zádržné mechanizmy alebo emitovanie podriadených poukážok zo strany EFSF.
(4)
Ak sa Ručiteľovi nepodarí zrealizovať platbu, ktorá je oprávnená a splatná v zmysle Záruky a ako dôsledok realizuje EFSF výber peňažnej rezervy na pokrytie nedostatku finančných zdrojov v zmysle článku 5(2)(b), potom takýto Ručiteľ uhradí príslušnú sumu EFSF na prvú písomnú výzvu spolu s úrokom z danej sumy vo výške úrokovej sadzby 1M Euribor + 500 bázických bodov počítanej od dátumu vybratia peňažnej rezervy do dátumu poukázania príslušnej sumy spolu s úrokom zo strany Ručiteľa na účet EFSF. EFSF použije poukázanú čiastku (spolu s príslušným úrokom) na doplnenie peňažnej rezervy.
(5)
S cieľom zabezpečiť dostupnosť a primeranú likviditu na financovanie potrieb EFSF:
(a)
každý Členský štát eurozóny zabezpečí, že EFSF bude spôsobilý na dosiahnutie limitu protistrany pre riadenie hotovostných operácií agentúry pre riadenie dlhu príslušného Členského štátu eurozóny; a
(b)
každý Členský štát eurozóny spolupracuje, aby pomohol EFSF zabezpečiť, že jeho finančný nástroj je v súlade s platnými kritériami oprávnenosti zabezpečovať operácie v eurách.
(6)
V záujme minimalizácie nevynúteného znášania nákladov v prípade diverzifikovanej finančnej stratégie EFSF je oprávnený realizovať vklady a iné umiestnenia, ktoré v súlade s investičnou stratégiou dohodnutou Správnou radou EFSF minimalizujú riziko nezodpovedného financovania alebo nevynúteného znášania nákladov.
6.
NÁROKY V RÁMCI ZÁRUKY
(1)
Ak sa EFSF dozvie, že nedostal plánovanú platbu v plnej výške v zmysle úveru a tento deficit bude viesť k nedostatku voľných finančných prostriedkov na realizovanie plánovaných platieb istiny a úroku príslušného finančného nástroja emitovaného EFSF alebo plánovanej platby splatnej priamo zo strany EFSF akéhokoľvek iného nástroja alebo zmluvy, ktorá ťaží zo Záruky vystavenej v zmysle tejto Zmluvy, táto skutočnosť musí byť okamžite oznámená predsedovi Pracovnej skupiny Eurogroup, Komisii a každému Ručiteľovi a musí informovať každého Ručiteľa o svojom podiele na deficite v zmysle podmienok tejto Zmluvy a príslušnej Záruky a musí písomne požiadať každého Ručiteľa poukázať EFSF svoj podiel na deficite ku dňu („Dátum úhrady záruky“), ktorý aspoň dva (2) pracovné dni pred plánovaným dátumom platby príslušných čiastok zo strany EFSF („Žiadosť EFSF o realizáciu záruky“).
(2)
Každý Ručiteľ poukáže EFSF (alebo, ak tak ustanovuje príslušná dokumentácia, platobnému agentovi príslušného finančného nástroja) svoj podiel na čiastke voľných finančných zdrojov požadovanej v Žiadosti EFSF o realizáciu záruky schválenej EFSF k Dátumu úhrady záruky.
(3)
V prípade, že EFSF nezaplatí plánovanú platbu investorovi alebo plánovanú platbu istiny v deň, keď je daná čiastka oprávnená a splatná vo vzťahu k finančnému nástroju emitovanému EFSF, je zástupca držiteľa cenných papierov oprávnený písomne požiadať („Žiadosť zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky“) Ručiteľov (v kópii EFSF) zaplatiť nesplatenú čiastku takejto plánovanej platby úrokov a/alebo takejto plánovanej platby istiny. Podobne, v prípade nesplatenia plánovanej platby vo vzťahu ku akémukoľvek inému nástroju alebo k akejkoľvek inej zmluve uzavretej medzi EFSF a protistranou („Protistrana“), ktorá ťaží zo Záruky vydanej v zmysle tejto Zmluvy (ktorá bola vydaná na účel úzko prepojený s emitovaním finančného nástroja podľa článku 2(3)) zo strany EFSF, príslušná Protistrana je oprávnená písomne požadovať („Žiadosť o realizáciu záruky zo strany Protistrany“) od Ručiteľov (v kópii na EFSF) nesplatenú čiastku takejto pravidelnej platby. V prípade potvrdenia Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky alebo Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany Ručiteľmi alebo EFSF každý Ručiteľ, v súlade s podmienkami jeho Záruky, uvoľní z voľných finančných zdrojov svoj podiel na čiastke riadne požadovaný v tejto Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky alebo prípadne v Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany. Podrobný platobný postup na účely koordinácie platieb podľa Záruk je uvedený v dokumentácii pre emitovanie Nástrojov financovania a príslušných Záruk.
(4)
V prípade, že výpadok príjmov v súvislosti s Úverom vzniká ako dôsledok Žiadosti EFSF o realizáciu záruky a Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky (alebo Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany), príslušní Ručitelia sú povinní realizovať jednu platbu v zmysle príslušných záruk bez dvojitého započítania.
(5)
Strany uznávajú a súhlasia, že každý Ručiteľ je oprávnený realizovať platbu v zmysle akejkoľvek Žiadosti EFSF o realizáciu záruky, Žiadosti zástupcu držiteľa cenných papierov o realizáciu záruky alebo Žiadosti o realizáciu záruky zo strany Protistrany, ktorá sa zdá byť platná na videnie bez akéhokoľvek odkazu na EFSF alebo inú Stranu alebo na akékoľvek vyšetrovanie alebo prieskum. EFSF neodvolateľne oprávňuje každého Ručiteľa vyhovieť akejkoľvek Žiadosti o záruku.
(6)
EFSF a každá z iných Strán uznávajú a súhlasia, že každý Ručiteľ:
(i)
nie je povinný vykonať akékoľvek vyšetrovanie alebo hľadať akékoľvek potvrdenie pred platbou pohľadávky;
(ii)
to sa netýka:
(1)
zákonnosti pohľadávky alebo akejkoľvek podstatnej transakcie alebo akéhokoľvek impulzu, obrany alebo protinároku, ktorý môže byť k dispozícii všetkým osobám;
(2)
každej zmeny základných dokumentov; alebo
(3)
akejkoľvek neúčinnosti, nezákonnosti alebo neplatnosti akéhokoľvek dokumentu alebo cenného papiera.
(7)
EFSF je povinný uhradiť každému Ručiteľovi vo vzťahu k akémukoľvek nároku zaplatenému v zmysle záruky a odškodní každého ručiteľa vzhľadom na vzniknuté škody alebo záväzky Ručiteľa vo vzťahu k Záruke. Povinnosť uhradiť záväzky zo strany EFSF je podmienená veľkosťou finančných zdrojov skutočne prijatých od pôvodných Dlžníkov vzhľadom na úvery, ktoré viedli k nedostatku finančných prostriedkov.
(8)
Okrem povinnosti úhrady záväzkov zo strany EFSF v zmysle článku 6(5), ak Ručiteľ realizuje platbu v zmysle svojej záruky, EFSF pridelí a presunie príslušnému Ručiteľovi časť nárokov a úrokov vzhľadom na príslušný Úver zodpovedajúci deficitu v platbách realizovaných Dlžníkom a súvisiacej platbe realizovanej Ručiteľom tak, aby umožnili spoluprácu pri riadení úveru a prístup ku všetkým Ručiteľom na základe princípu pari passu.
(9)
Všetci Ručitelia sú hodnotení medzi sebou rovnako a pari passu, a to najmä pokiaľ ide o náhradu čiastok vyplatených podľa ich Záruk za predpokladu, že ak Ručiteľ dlhuje čiastky EFSF podľa článku 7(1), čiastky získané od pôvodných Dlžníkov, ktoré by boli inak splatné od EFSF takémuto Ručiteľovi, sa použijú na splatenie dlžnej čiastky podľa článku 5(4) alebo na splatenie čiastok splatných ostatným Ručiteľom v zmysle článku 7(1) podľa dôležitosti uplatnenej na uspokojenie takéhoto Ručiteľa.
7.
PRÍSPEVKY MEDZI RUČITEĽMI
(1)
(a)
Ak sú na Ručiteľa kladené nároky a požiadavky z akejkoľvek Záruky, ktorú vydal, alebo vzniknú náklady, straty, výdavky alebo záväzky v súvislosti s ňou (ďalej len „Záručné záväzky“) a celkový objem Záručných záväzkov, ktoré poskytol alebo mu vznikli, presiahne jeho Požadovaný podiel za poskytnutú Záruku, potom má nárok byť odškodnený a dostane príspevok na základe prvej písomnej požiadavky od ostatných Ručiteľov, pokiaľ ide o takéto Záručné záväzky, kde každý Ručiteľ nakoniec nesie iba svoj Požadovaný podiel týchto celkových Záručných záväzkov, za predpokladu, že ak celkové Záručné záväzky akéhokoľvek Ručiteľa v súvislosti s akoukoľvek Zárukou nie sú znížené na jeho Požadovaný podiel do troch (3) pracovných dní, ostatní Ručitelia (okrem Odstupujúcich ručiteľov) odškodnia takéhoto Ručiteľa v takej čiastke, že prekročenie Požadovaného podielu je prerozdelené medzi Ručiteľov (okrem Odstupujúcich ručiteľov) pomerne. Požadovaný podiel je zhodný s Percentom nastaveného kvocientu príspevkov platného pre konkrétnu Záruku. Akákoľvek platba odškodnenia alebo príspevku od jedného Ručiteľa druhému podľa článku 7 je úročená ako 1M (jednomesačný) EURIBOR plus 500 bázických bodov a počíta sa od dátumu požiadavky na takúto platbu do dátumu prijatia platby takýmto Ručiteľom.
(b)
Ustanovenia tohto článku 7 sa primerane (mutatis mutandis) použijú, ak Členský štát eurozóny vydá akékoľvek Záruky podľa Upraveného percentuálneho kvocientu príspevku, ktoré presiahnu objem, za ktorý by sa mal zaručiť pri dosiahnutí 100 % Celkového objemu záruk za predpokladu, že výraz „Ručiteľ“ zahŕňa akékoľvek Členské štáty eurozóny, ktoré ešte neposkytli svoje potvrdenie záväzkov pred tým, než EFSF vydal alebo vstúpil do relevantných Nástrojov financovania.
(2)
Povinnosti každého Ručiteľa platiť príspevky a platby odškodnenia podľa tohto článku sú pokračujúce záväzky, ktoré sa predlžujú až ku konečným zostatkom dlžných čiastok bez ohľadu na priebežné platby alebo plnenia úplne alebo čiastočne.
(3)
Povinnosti odškodnenia a príspevku akéhokoľvek Ručiteľa podľa tohto článku nie sú dotknuté konaním, opomenutím, záležitosťou alebo vecou, ktoré by, nebyť tohto článku, znížili, odňali alebo poškodili jeho akékoľvek povinnosti podľa tohto článku bez obmedzenia a bez ohľadu na to, či je toto známe jemu alebo inej osobe vrátane:
(i)
akéhokoľvek času, úľav, udelenia súhlasu alebo urovnania s akoukoľvek osobou;
(ii)
vzdania sa akejkoľvek osoby za podmienok akéhokoľvek urovnania alebo dohody;
(iii)
prijímania, zmien, kompromisu, výmeny, obnovenia, vzdania sa, odmietnutia alebo opomenutia vynútiteľnosti, prijímania alebo vymáhania akýchkoľvek práv, alebo zabezpečenia majetku, akejkoľvek osoby; akéhokoľvek nepredloženia alebo nedodržiavania všetkých formalít alebo iných požiadaviek, pokiaľ ide o akýkoľvek dokument alebo akúkoľvek nemožnosť realizovať plnú výšku akéhokoľvek cenného papiera;
(iv)
akejkoľvek neschopnosti alebo nedostatku kompetencie, autority alebo právnej subjektivity alebo zániku alebo zmeny členov alebo postavenia akejkoľvek osoby;
(v)
akejkoľvek zmeny (hoci aj zásadnej) alebo výmeny akejkoľvek Zmluvy o pôžičke, Úveru alebo akéhokoľvek dokumentu alebo cenného papiera;
(vi)
akejkoľvek neúčinnosti, nezákonnosti alebo neplatnosti akéhokoľvek záväzku akejkoľvek osoby na základe akéhokoľvek dokumentu alebo cenného papiera, alebo
(vii)
akéhokoľvek konkurzného alebo podobného konania.
8.
VÝPOČTY A ÚPRAVA ZÁRUK
(1)
Zmluvné strany sa dohodli, že EFSF môže poveriť EIB (alebo inú agentúru, inštitúciu, inštitúciu EÚ alebo finančnú inštitúciu, ak to jednomyseľne schvália Ručitelia) úlohou vypracovávať výpočty na účely tejto Zmluvy, každej Zmluvy o pôžičke, financovania EFSF emitovaním alebo vstupom do Nástrojov financovania (alebo inak) a Záruk. Ak EIB (alebo iná agentúra, inštitúcia, inštitúcia EÚ alebo finančná inštitúcia) prijme toto poverenie, vypočítava úrokovú sadzbu pre každý Úver v súlade s podmienkami príslušnej Zmluvy o pôžičke, vypočítava sumy splatné každý deň platby úrokov a oznamuje ich príslušným dlžníkom a EFSF a vypracováva všetky ďalšie výpočty a oznámenia, ktoré sú potrebné na účely tejto Zmluvy, Záruk a Nástrojov financovania.
(2)
V prípade, že Ručiteľ prekonáva vážne finančné problémy a požiada podporný stabilizačný úver alebo profituje z finančnej podpory v rámci podobného programu, môže tento – „Odstupujúci ručiteľ“ požiadať druhých Ručiteľov o pozastavenie svojho záväzku poskytnúť ďalšie Záruky podľa tejto Zmluvy. Zostávajúci Ručitelia, ktorí sa stretnú prostredníctvom Pracovnej skupiny Eurogroup a konajú jednomyseľne, môžu rozhodnúť o prijatí tejto žiadosti a v tomto prípade sa nemôže od Odstupujúceho ručiteľa požadovať, aby poskytoval svoju Záruku, pokiaľ ide o ďalšie emitovanie alebo vstup do Nástrojov financovania zo strany EFSF a akýchkoľvek ďalších Záruk, ktoré majú byť poskytnuté na základe tejto Zmluvy, budú vydané zostávajúcimi Ručiteľmi a Upravený percentuálny kvocient príspevku pre poskytovanie ďalších Záruk sa upraví zodpovedajúcim spôsobom. Tieto úpravy nemajú vplyv na zodpovednosť Odstupujúceho ručiteľa v rámci existujúcich Záruk. Je dohodnuté a odsúhlasené, že Helénska republika sa považuje za Odstupujúceho ručiteľa s účinnosťou od vstupu tejto Zmluvy do platnosti.
9.
PORUŠENIE POVINNOSTÍ PODĽA ZMLUVY O PÔŽIČKE A DODATKOV A/ALEBO ÚĽAV
(1)
Ak sa EFSF dozvie o porušení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke, bezodkladne informuje ručiteľov (prostredníctvom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup), Komisiu a ECB o tejto situácii a navrhne ďalší postup. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup koordinuje stanoviská Ručiteľov a informuje EFSF, Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. EFSF následne vykoná rozhodnutie v súlade s príslušnou Zmluvou o pôžičke.
(2)
Ak sa EFSF dozvie o situácii, keď môžu byť potrebné nevyhnutné dodatky, reštrukturalizácie a/alebo úľavy týkajúce sa akýchkoľvek Úverov poskytnutých podľa Zmluvy o pôžičke, informuje o tejto situácii Ručiteľov prostredníctvom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup, Komisiu a ECB a navrhne ďalší postup. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup koordinuje stanoviská Ručiteľov a informuje EFSF, Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. EFSF následne vykoná rozhodnutie a podľa pokynov Ručiteľov vyrokuje a podpíše príslušný dodatok, reštrukturalizáciu alebo úľavu alebo novú zmluvu o pôžičke s príslušným Dlžníkom alebo akékoľvek iné potrebné opatrenia.
(3)
V iných prípadoch ako uvedených v článkoch 9 (1) a 9 (2), ak sa EFSF dozvie o situácii, keď je potrebné, aby Ručitelia vyjadrili svoj názor alebo prijali opatrenia vo vzťahu k Zmluve o pôžičke, informuje o tom Ručiteľov prostredníctvom predsedu Pracovnej skupiny Eurogroup o tejto situácii a navrhne ďalší postup. Predseda Pracovnej skupiny Eurogroup koordinuje stanoviská ručiteľov a informuje EFSF, Komisiu a ECB o prijatom rozhodnutí. EFSF následne vykoná rozhodnutie v súlade s príslušnou Zmluvou o pôžičke.
(4)
V prípade, že sa Členské štáty eurozóny dohodnú na zmene akéhokoľvek MoP uzavretého s Dlžníkom, Komisia je oprávnená podpísať dodatok(tky) takéhoto MoP v mene Členských štátov eurozóny.
10.
EFSF, ROZHODNUTIA MEDZI RUČITEĽMI, ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY A RIADENIE
(1)
Správna rada EFSF je zložená z takého počtu členov, aký je počet akcionárov EFSF. Každý akcionár EFSF je oprávnený navrhnúť vymenovanie jednej osoby za člena Správnej rady EFSF a ostatní akcionári EFSF sa týmto neodvolateľne zaväzujú, že na príslušných valných zhromaždeniach použijú svoje hlasy Akcionárov EFSF na schválenie osoby navrhovanej týmto Členským štátom eurozóny za člena správnej rady. Obdobne použijú hlasy Akcionárov EFSF aj v prípade odvolávania člena Správnej rady EFSF, ak to požaduje Členský štát eurozóny, ktorý ho navrhol na vymenovanie.
(2)
Každý Akcionár EFSF občas navrhne na vymenovanie do Správnej rady EFSF svojho zástupcu v Pracovnej skupine Eurogroup (alebo náhradníka zástupcu v tejto skupine). Komisia a ECB sú oprávnené vymenovať pozorovateľa, ktorý sa môže zúčastňovať zasadnutí Správnej rady a vyjadrovať svoje názory, i keď bez možnosti hlasovať. Správna rada môže povoliť aj iným inštitúciám Európskej únie vymenovať takýchto pozorovateľov.
(3)
V prípade voľného miesta člena správnej rady každý Členský štát eurozóny zabezpečí, že ním navrhnutý člen Správnej rady schváli ako náhradného člena správnej rady osobu navrhovanú na vymenovanie príslušným Členským štátom eurozóny, ktorý nemá vymenovaného člena Správnej rady.
(4)
Členské štáty eurozóny berú na vedomie a súhlasia, že v prípade hlasovania Správnej rady EFSF každý člen Správnej rady, ktorý bol navrhnutý na vymenovanie Členským štátom eurozóny má vážený počet z celkového počtu hlasov, ktorý korešponduje s počtom akcií, ktoré jeho nominujúci Členský štát eurozóny drží na emitovanom základnom kapitáli EFSF.
(5)
Ručitelia sa dohodli, že nasledujúce záležitosti ovplyvňujúce ich postavenie a záväzky ako ručiteľov si vyžadujú ich jednomyseľné schválenie:
(a)
rozhodnutia vo vzťahu k povoleniu Zmluvy o pôžičke Členskému štátu eurozóny zahŕňajú schválenie príslušného Memoranda o porozumení a Zmluvy o pôžičke;
(b)
rozhodnutia o čerpaní Úverov v rámci existujúcej Zmluvy o pôžičke, najmä o tom, či sú splnené podmienečné kritériá pre čerpanie na základe správy Komisie;
(c)
akejkoľvek zmeny tejto Zmluvy vrátane, pokiaľ ide o dobu, za ktorú je možné povoliť Zmluvu o pôžičke;
(d)
akejkoľvek zmeny týchto podmienok v rámci akejkoľvek Zmluvy o pôžičke: celková istina Zmluvy o pôžičke, obdobie dostupnosti, profil splácania alebo úroková sadzba všetkých nesplatených Úverov;
(e)
podmienok EFSF Programu, rozsahu programu a schválenia všetkých ponukových materiálov;
(f)
akéhokoľvek rozhodnutia o povolení pre existujúceho Ručiteľa prestať vydávať ďalšie Záruky;
(g)
podstatných zmien v štruktúre úverového posilnenia;
(h)
stratégie financovania jednotlivých EFSF Programov a akéhokoľvek rozhodnutia povoliť Diverzifikovanú stratégiu financovania (vrátane spôsobu alokácie ich prevádzkových nákladov a nákladov financovania Nástrojov financovania k Úverom a Zmluvám o pôžičke zo strany EFSF, ak je prijatá Diverzifikovaná finančná stratégia); alebo
(i)
akéhokoľvek navýšenia celkovej sumy záruk, ktoré môžu byť vydané v rámci tejto Zmluvy.
Na účely článku 10(5) a všetkých ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vyžadujú jednomyseľné rozhodnutie Ručiteľov, jednomyseľnosť znamená pozitívne alebo negatívne hlasovanie všetkých tých Ručiteľov, ktorí sú prítomní a zúčastňujú sa (pozitívnym alebo negatívnym hlasovaním) príslušného rozhodnutia (odhliadnuc od všetkých zdržaní sa hlasovania alebo neprítomností) za predpokladu, že každý Ručiteľ, ktorý nevydáva ďalšie Záruky (najmä Odstupujúci ručitelia), nie je oprávnený hlasovať za žiadne rozhodnutie ohľadne tvorenia novej Zmluvy o pôžičke, nového úveru alebo emitovania Nástrojov financovania, za ktoré neručí, za predpokladu, že vykonáva svoje právo hlasovať vo vzťahu k Úverom alebo finančným nástrojom, za ktoré ručí, a ktoré nezaniká. Podmienkou platnosti každého takého hlasovania je prítomnosť väčšiny Ručiteľov, ktorí sú oprávnení hlasovať a ktorí zastupujú nie menej než 2/3 všetkých vydaných záručných záväzkov.
(6)
Ručitelia súhlasia, že všetky skutočnosti, ktoré nie sú vyhradené na jednomyseľné rozhodnutie Ručiteľov podľa článku 10(5) (vyššie) alebo jednomyseľné rozhodnutie akcionárov EFSF podľa článku 10(7) (nižšie) a najmä nasledujúce skutočnosti ovplyvňujúce ich postavenie a záväzky ako Ručiteľov, sa rozhodnú väčšinou Ručiteľov (s výnimkou Odstupujúcich ručiteľov), (i) ktorých Záväzky poskytnúť záruku predstavujú 2/3 z Celkového objemu záruk (v prípade, že nebola vydaná žiadna Záruka) alebo (ii) ak bola Záruka vydaná, 2/3 z celkovej maximálnej menovitej hodnoty Záruk, ktoré boli vydané a zostanú nesplatené, za predpokladu, že pri výpočte uspokojenia tohto limitu menovitá hodnota Záruk Ručiteľa, ktorý odstúpil od záväzku alebo ktorý nesplatil Záruku, nebude braná do úvahy („2/3 väčšina“):
(a)
všetky rozhodnutia vo vzťahu k existujúcej Zmluve o pôžičke alebo Úverom, ktoré nie sú osobitne vyhradené jednomyseľnosťou podľa článku 10(5) vrátane rozhodnutí o porušení, úľavách, reštrukturalizácii, či o vyhlásení bankrotu vo vzťahu k Zmluvám o pôžičke alebo Úverom;
(b)
emitovanie v rámci existujúceho EFEF Programu (ktorého program bol schválený Ručiteľmi jednomyseľne);
(c)
bežné skutočnosti vo vzťahu k emitovaniu dlhu (vrátane vymenovania manažérov, hlavných manažérov, ratingových agentov, správcov atď.);
(d)
podrobné vykonávanie schválenej Diverzifikovanej finančnej stratégie;
(e)
podrobné vykonávanie akéhokoľvek dodatočného úverového posilnenia podľa článku 10(5);
Výhrada k článku 10(5) vzťahujúca sa k Členským krajinám eurozóny, ktoré nebudú viac vydávať Záruky a/alebo sú Odstupujúcimi ručiteľmi, sa uplatní na hlasovania k rozhodnutiam v rámci tohto článku 10(6).
(7)
Nasledujúce obchodné otázky týkajúce sa EFSF vyžadujú jednohlasné rozhodnutie prijaté všetkými Členskými štátmi eurozóny:
– zvýšenie autorizovaného a/alebo emitovaného a splateného akciového kapitálu;
– zvýšenie rozsahu záväzkov na upísanie akciového kapitálu;
– zníženie akciového kapitálu;
– dividendy;
– zamestnanie generálneho riaditeľa EFSF;
– schválenie účtov;
– predĺženie trvania spoločnosti;
– likvidácia;
– zmena stanov;
– akékoľvek iné otázky vyslovene neupravené v stanovách alebo v tejto Zmluve.
(8)
Ručitelia alebo Členské štáty eurozóny (prípadne) prijmú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú Ručiteľov a EFSF, predpokladané v článkoch 10 (5), (6) a (7) na zasadnutiach v rámci Eurogroup s možnosťou preniesť právomoc rozhodovania na Pracovnú skupinu Eurogroup. Všetky ich rozhodnutia musia byť písomne oznámené EFSF predsedom Pracovnej skupiny Eurogroup. Pre takéto rozhodovanie Komisia poskytne podrobné údaje vzťahujúce sa konkrétne k MoP a k podmienkam v Zmluvách o úvere, ako aj k iným politickým záležitostiam. EFSF poskytne údaje vzťahujúce sa konkrétne k implementácii Zmlúv o úvere, k emitovaniu alebo k vstupu do finančných nástrojov a k svojim všeobecným obchodným záležitostiam.
(9)
Každý Členský štát eurozóny sa zaväzuje ostatným Členským štátom eurozóny, že bude hlasovať ako akcionár EFSF v súlade s rozhodnutiami prijatými požadovanou väčšinou Ručiteľov alebo Členských štátov eurozóny (prípadne) v rámci týchto zasadnutí Eurogroup a že zabezpečí, aby člen správnej rady, ktorý bol ním navrhnutý na vymenovanie do Správnej rady EFSF, konal v súlade s týmito rozhodnutiami.
(10)
Členské štáty eurozóny musia rozhodnúť jednohlasne o akomkoľvek rozhodnutí o schválení MoP vzťahujúcom sa na Zmluvu o úvere a Dlžníka, ako aj akejkoľvek navrhovanej zmene MoP.
(11)
Členské štáty eurozóny môžu, v rozsahu prípustnom podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov, poskytnúť odškodnenie pre osoby nimi navrhované na vymenovanie za člena Správnej rady EFSF.
(12)
V prípade, že sa Členské štáty eurozóny jednohlasne rozhodnú zvýšiť emitovaný splatený kapitál EFSF, každý Členský štát eurozóny bude povinný upísať a splatiť všetky percentá na toto zvýšenie splateného kapitálu rovnajúce sa jeho percentám podľa kvocientu príspevku na takéto zvýšenia splateného kapitálu najneskôr do dátumu určeného EFSF.
(13)
Oblasti spadajúce pod rozhodnutia Členských štátov eurozóny alebo Ručiteľov uvedené v tejto Zmluve budú rozhodnuté, akonáhle to bude možné a potrebné. V dohľadnom čase by mal byť prijatý Organizačný poriadok, ktorý stanoví lehoty potrebné na prijatie rozhodnutí podľa tejto Zmluvy.
11.
PODMIENKY A LIKVIDÁCIA EFSF
(1)
Táto Zmluva zostane v plnej platnosti a účinnosti tak dlho, pokiaľ nebudú vysporiadané čiastky podľa akejkoľvek Zmluvy o úvere alebo z Nástrojov financovania emitovaných EFSF podľa Programu EFSF, alebo z náhrad súm splatných pre Ručiteľov.
(2)
Členské štáty eurozóny sa zaväzujú, že zlikvidujú EFSF v súlade so stanovami v najbližšom možnom termíne po 30. júni 2013, v ktorom už nebudú voči Členským štátom eurozóny existovať žiadne nesplatené Úvery a všetky Nástroje financovania emitované EFSF a akékoľvek úhrady náhrad splatných Ručiteľom budú splatené v plnej výške.
(3)
V prípade, že pri likvidácií EFSF budú existovať jej zostávajúce záväzky, Členské štáty eurozóny sa na poslednom valnom zhromaždení akcionárov dohodnú, na akom základe budú tieto rozdelené medzi Členské štáty eurozóny.
(4)
V prípade, že pri likvidácii EFSF bude zaznamenaný prebytok, tento bude prerozdelený medzi jej akcionárov na pro rata báze podľa ich účasti na akciovom kapitále EFSF.
Predtým, ako sa rozhodne, či existuje takýto prebytok:
(a)
kreditný zostatok Hotovostnej rezervy bude vyplatený Ručiteľom, tak ako je uvedené v článku 2(9); a
(b)
akýkoľvek prevádzkový zisk alebo prebytok získaný EFSF, ktorý vyplýva z vydávania jeho Nástrojov financovania garantovaných Ručiteľmi, bude Ručiteľom vyplatený ako dodatočná odmena podľa ich príslušného Upraveného percentuálneho kvocientu príspevkov.
12.
VYMENOVANIE EIB, ECB, OUTSOURCING A POVERENIE
(1)
EFSF môže poveriť EIB (alebo iné také agentúry, inštitúcie, inštitúcie EÚ, finančné inštitúcie alebo iné osoby jednohlasne schválené Členskými štátmi eurozóny) na účel:
(a)
manažovania príjmu prostriedkov od investorov po vydaní dlhopisov alebo cenných papierov na základe EFSF Programu, manažovania prevodu týchto prostriedkov Dlžníkom vo forme Úverov a príjem prostriedkov od Dlžníkov a použitie takýchto prostriedkov na plánované splátky úrokov a istiny na základe spomínaných dlhopisov a cenných papierov, a v prípade platby na základe Záruky, manažovania prostriedkov získaných od Dlžníkov a distribúcie splátok Ručiteľom;
(b)
správy pokladnice EFSF najmä vrátane Hotovostnej rezervy a akýchkoľvek prostriedkov získaných ako skoré splátky alebo prednostné splatenie Úverov do použitia takýchto prostriedkov na splatenie Nástrojov financovania;
(c)
takej ďalšej príbuznej správy hotovosti a pokladnice, akou môže EFSF poveriť EIB z času na čas;
(d)
poskytnutia právnych služieb, účtovníckych služieb, služieb v oblasti ľudských zdrojov, správy zariadení, služieb v oblasti obstarávania, vnútorného auditu a takých ďalších služieb, ktoré bude potrebné externe zabezpečovať alebo ktoré budú vyžadovať logistickú podporu.
Tieto poverenia sa vykonajú prostredníctvom Zmluvy o úrovni služieb medzi EFSF a EIB (alebo inou relevantnou agentúrou alebo inštitúciou).
(2)
EFSF môže zazmluvniť ECB, aby konala ako jej platobný agent. EFSF môže poveriť ECB (alebo inú agentúru, inštitúciu, inštitúciu EÚ, finančnú inštitúciu alebo iné osoby schválené jednohlasne Ručiteľmi) správou jej bankových účtov a účtov cenných papierov.
(3)
EFSF bude, v prípade prijatia Diverzifikovanej stratégie financovania a len po jednohlasnom schválení Ručiteľov (okrem Vystupujúcich ručiteľov), oprávnená delegovať úlohy správy majetku a záväzkov a iné aktivity a úlohy popísané v článku 4(6) jednej alebo viacerým agentúram na správu dlhu Členských štátov eurozóny alebo iným takým agentúram, inštitúciám, inštitúciám EÚ alebo finančným inštitúciám, ktoré jednohlasne schvália Ručitelia.
(4)
EFSF bude oprávnená delegovať a/alebo externe zabezpečovať za podmienok platných v bežnom obchodnom styku akejkoľvek agentúre, inštitúcii, inštitúcii EÚ, finančnej inštitúcii alebo inej osobe také ďalšie úlohy, aké pokladá za vhodné správna rada pre efektívne vykonávanie úloh EFSF.
13.
ADMINISTRATÍVNE DOLOŽKY
(1)
Prevádzkové náklady a v hotovosti preplácané výdavky EFSF bude platiť EFSF zo svojich všeobecných tržieb (výnosov) a zdrojov. Poplatky a náklady priamo spojené s financovaním môžu byť spätne vyúčtované relevantným Dlžníkom (ak je to vhodné).
(2)
Po začlenení sa do EFSF tento prevezme plnú zodpovednosť za všetky náklady a výdavky vzniknuté pri prístupe a začlenení. Navyše prevezme plnú zodpovednosť a povinnosť (vrátane záväzkov zodpovednosti za škody) vyplývajúce zo zmlúv a dohôd uzavretých v jeho mene a v jeho prospech (či už držiteľom akcií, alebo treťou stranou) pred jeho prístupom.
(3)
EFSF podá hlásenie Členským štátom eurozóny a Komisii o nevybavených nárokoch a záväzkoch vyplývajúcich z dohôd umožňujúcich poskytnutie pôžičky. EFSF vydáva Nástroje financovania a Záruky štvrťročne.
(4)
EFSF podá správu Ručiteľom a požiada o inštrukcie predsedu „Eurogroup Working Group“ ohľadom neuhradených záväzkov a pohľadávok alebo akýchkoľvek iných záležitostí, ktoré môžu vyplynúť z tejto Zmluvy alebo v spojitosti s akoukoľvek Zárukou.
(5)
Strany nesmú pripísať alebo preniesť žiadne zo svojich práv alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predošlého písomného súhlasu všetkých ostatných strán tejto Zmluvy.
(6)
(a)
Členské štáty eurozóny týmto súhlasia, že akcie EFSF, ktorých sú vlastníkmi, nesmú byť prevedené žiadnym akcionárom EFSF po dobu 10 (desať) rokov od dátumu získania týchto akcií relevantným akcionárom EFSF, ak k takémuto prevodu nedajú jednohlasný súhlas všetci akcionári EFSF. Takéto obmedzenia neplatia (i) pre prípad úvodného prevodu jediným zakladajúcim akcionárom (ak taký bude) ostatným Členským štátom eurozóny a (ii) pre prípad proporcionálnych prevodov každým akcionárom EFSF na akýkoľvek nový Členský štát eurozóny, ktorý prijme euro za svoju menu po založení Spoločnosti.
(b)
V prípade, že Členský štát eurozóny si praje disponovať týmito podielmi v EFSF po vypršaní zablokovania kapitálu v článku 6.4 podľa článkov o Pridružovaní sa k EFSF, tento musí ponúknuť takéto podiely na predaj iným držiteľom podielov EFSF na pomernom základe (pro rata) ich podielov v EFSF. Všetky podiely, ktoré nebudú kúpené držiteľom podielu, ktorému sú ponúkané, môžu byť ponúknuté ktorémukoľvek akcionárovi a získané ktorýmkoľvek akcionárom EFSF. Ak si žiaden akcionár EFSF neželá kúpiť takéto podiely, potom v rozsahu, v akom má podiely k dispozícii na tento účel, EFSF môže získať takéto podiely za ich trhovú cenu.
(7)
V prípade, že sa Členským štátom eurozóny stane nová krajina, zmluvné strany týmto dovolia takémuto novému členovi eurozóny stať sa akcionárom EFSF získaním a prenosom podielov od iných akcionárov EFSF tak, že ich celkové percento podielov v EFSF bude zodpovedať ich príspevkovému kľúču a že budú dodržané podmienky tejto Zmluvy. Zmluvné strany musia vyjednávať v dobrej viere, na základe čoho nový pristupujúci Členský štát eurozóny pristúpi k tejto Zmluve.
(8)
V prípade, že sa niektorý Členský štát eurozóny stane členom EFSF, tento musí urýchlene na základe výkonu a uvedenia tejto Zmluvy do platnosti previesť podiely na iné Členské štáty eurozóny tak, aby ich príslušné percentuálne podiely akcií v EFSF zodpovedali ich príslušným kontribučným kľúčom.
(9)
Pojmy:
– „Pracovný deň“ znamená deň, v ktorý je otvorený „Target 2“ (názov platobného systému) na uhradenie platieb v eurách.
– „Target 2“ znamená platobný systém „Trans-European Automated Real – Time Gross Settlement Express Transfer“, ktorý používa jednotnú spoločnú platformu a ktorá bola uvedená do činnosti 19. novembra 2007.
14.
OZNAMOVANIE
Všetky oznámenia vo vzťahu k tejto Zmluve treba právoplatne odovzdať písomne zaslaním na adresy a podrobné kontakty, ktoré budú uvedené v operačných inštrukciách, ktoré prijmú Zmluvné strany na účely tejto Zmluvy.
15.
ĎALŠIE USTANOVENIA
(1)
V prípade, ak by jedno alebo viacero ustanovení tejto Zmluvy bolo alebo stalo sa v plnom rozsahu alebo sčasti neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným v akomkoľvek ohľade podľa akéhokoľvek použitého právneho poriadku, platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení tejto Zmluvy nebude tým dotknutá alebo zhoršená. Ustanovenia, ktoré sú v plnom rozsahu alebo sčasti neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s duchom a účelom tejto Zmluvy.
(2)
Úvodné ustanovenia tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
(3)
Každá zo zmluvných strán sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne vzdáva akejkoľvek imunity, na ktorú je alebo môže byť oprávnená v súvislosti so sebou alebo svojimi aktívami, zo súdnych konaní v súvislosti s touto Zmluvou vrátane, bez obmedzenia, imunity zo žaloby, rozsudku alebo akýchkoľvek súdnych nariadení, zo zatknutia, z väzby, zo súdnych príkazov pred vydaním rozsudkov a z každej formy exekúcie a výkonu voči ich aktívam v rozsahu, ktorý nie je zakázaný záväzným právom.
(4)
Osoba, ktorá nie je stranou tejto Zmluvy, nemá žiadne práva podľa zákona o kontraktoch z roku 1999 (Práva tretích strán) vymáhať alebo poberať výhody na základe akejkoľvek podmienky z tejto Zmluvy.
(5)
Táto Zmluva môže byť písomne pozmenená zmluvnými stranami.
16.
ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ
(1)
Táto Zmluva a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré z nej vyplývajú alebo v súvislosti s ňou existujú, sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom.
(2)
Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Zmluvy bude urovnaný priateľsky. Ak to nebude možné, Členské štáty eurozóny súhlasia v prípade výlučného sporu medzi nimi, že spor bude podriadený výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie. V prípade sporu medzi jedným alebo viacerými Členskými štátmi eurozóny a EFSF zmluvné strany súhlasia, že spor bude podriadený výlučnej právomoci súdom Luxemburského veľkovojvodstva.
17.
VYKONÁVANIE ZMLUVY
Táto zmluva môže byť vykonávaná v akomkoľvek počte protistrán podpísanou jednou alebo viacerými zmluvnými stranami. Protistrany navzájom tvoria neoddeliteľnú súčasť originálnej Zmluvy a podpis protistrán má rovnaký účinok ako podpisy protistrán, ktoré sú na jednotlivých kópiách Zmluvy.
EFSF je oprávnená ihneď po podpise tejto Zmluvy poskytnúť vyhotovené kópie Zmluvy každej zmluvnej strane.
18.
PRÍLOHY
Prílohy k tejto Zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
1.
List ručiteľov s ich príslušnými Ručiteľskými prísľubmi.
2.
Kvocient príspevku.
3.
Vzor Potvrdenia prísľubu.
Za každý Členský štát eurozóny
Zastúpený osobou splnomocnenou na podpis:
[Dátum]
Za EFSF
Európsky finančný stabilizačný nástroj
Zastúpený svojím jediným členom správnej rady:
[Dátum]
PRÍLOHA 1
ZOZNAM RUČITEĽOV S ICH PRÍSLUŠNÝMI RUČITEĽSKÝMI PRÍSĽUBMI
Krajina Ručiteľské prísľuby EUR (mil.)
Belgické kráľovstvo 15,292.18
Spolková republika Nemecko 119,390.07
Írska republika 7,002.40
Španielske kráľovstvo 52,352.51
Francúzska republika 89,657.45
Talianska republika 78,784.72
Cyperská republika 863.09
Luxemburské veľkovojvodstvo 1,101.39
Maltská republika 398.44
Holandské kráľovstvo 25,143.58
Rakúska republika 12,241.43
Portugalská republika 11,035.38
Slovinská republika 2,072.92
Slovenská republika 4,371.54
Fínska republika 7,905.20
Helénska republika 12,387.70
Celkom Ručiteľské prísľuby 440,000.00
PRÍLOHA 2
KVOCIENT PRÍSPEVKU
Členský štát Kvocient upísania
kapitálu ECB %
Kvocient príspevku
Belgické kráľovstvo 2.4256 3,475494866853410 %
Spolková republika Nemecko 18.9373 27,134106588911300 %
Írska republika 1.1107 1,591454546757130 %
Španielske kráľovstvo 8.3040 11,898297070560200 %
Francúzska republika 14.2212 20,376693436879900 %
Talianska republika 12.4966 17,905618879089900 %
Cyperská republika 0.1369 0,196155692312101 %
Luxemburské veľkovojvodstvo 0.1747 0,250317015682425 %
Maltská republika 0.0632 0,090555440132394 %
Holandské kráľovstvo 3.9882 5,714449467342010 %
Rakúska republika 1.9417 2,782143957358700 %
Portugalská republika 1.7504 2,508041810249100 %
Slovinská republika 0.3288 0,471117542967267 %
Slovenská republika 0.6934 0,993530730819656 %
Fínska republika 1.2539 1,796637126297610 %
Helenská republika 1.9649 2,815385827787050 %
Súčet 67.8266 100,000000000000000 %
PRÍLOHA 3
VZOR POTVRDENIA ZÁVÄZKU
[Hlavička príslušného orgánu Členského štátu eurozóny]
Odoslané faxom a následne doporučenou poštou:
European Financial Stability Facility
[•]
Fax: [•]
Kópia pre:
[•]
[•]
Fax: [•]
Vec: Európsky finančný stabilizačný nástroj („EFSF“) Potvrdenie záväzku
Vážení páni,
odvolávame sa na EFSF Rámcovú zmluvu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a EFSF (ďalej len „strany“) podpísanú dňa [?]
Týmto Vám oznamujeme, že podľa našich vnútroštátnych právnych predpisov sme riadne oprávnení byť viazaní vyššie uvedenou Zmluvou a to s účinnosťou od [dátum].
S pozdravom
[Názov Členského štátu eurozóny]
[•]                                                 [•]