386/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2009 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2010 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.