387/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 18 písm. c) až g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 21. septembra 2010 č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Opatrenie ustanovuje rozsah, periodicitu, spôsob a termín uverejňovania informácií, ktoré sú povinné uverejňovať banky a pobočky zahraničných bánk, spôsob uverejňovania opravy, rozsah informácií za konsolidovaný celok a za významnú dcérsku spoločnosť, ako aj to, čo sa rozumie podstatným odchýlením uverejnených informácií od skutočnosti a významnou dcérskou spoločnosťou.
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe k opatreniu.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. januára 2007 č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 41/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 9/2007 (oznámenie č. 421/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.