388/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 21. septembra 2010 č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
Opatrenie ustanovuje rozsah, periodicitu, spôsob a termín uverejňovania informácií, ktoré sú povinní uverejňovať obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, a rozsah informácií uverejňovaných za konsolidovaný celok.
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe k opatreniu.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 421/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.