390/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

390
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
opatrenie z 28. septembra 2010 č. 18/2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.
Opatrenie ustanovuje spôsob výpočtu, metodiku výpočtu, vzor hlásenia, metodiku na jeho vypracúvanie a lehotu na zverejňovanie priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.