391/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. septembra 2010 bola vo Vinogradove podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Maďarskej republiky, Ministerstvom obrany Rumunska, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spoločnom cvičení „Blonde Avalanche 2010“.
Dohoda nadobudla platnosť 24. septembra 2010 v súlade s článkom XIX ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.