393/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2009 bola v Haagu podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o výsadách a imunitách styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pôsobiacich pri Europole.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1678 z 22. októbra 2009.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 11. novembra 2009.
Zmluva nadobudla platnosť 24. decembra 2009 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Táto zmluva sa predbežne vykonávala od 1. októbra 2009 v súlade s článkom 11 ods. 2.
Prezident Slovenskej republiky vyslovil súhlas s predbežným vykonávaním zmluvy 28. septembra 2009.
ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH STYČNÝCH DÔSTOJNÍKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY PÔSOBIACICH PRI EUROPOLE
Slovenská republika a Holandské kráľovstvo (ďalej len „zmluvné strany“),
s odvolaním sa na článok 41 ods. 2 Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole, 26. júl 1995), aby výsady a imunity potrebné na riadne plnenie úloh styčných dôstojníkov pri Europole boli dohodnuté,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
V tejto zmluve:
a)
pojem „styčný dôstojník“ znamená každý príslušník pôsobiaci pri Europole v súlade s článkom 5 Dohovoru o Europole;
b)
pojem „vláda“ znamená vláda Holandského kráľovstva;
c)
pojem „orgány hostiteľského štátu“ znamená štátne, miestne alebo iné orgány Holandského kráľovstva, ktoré sú príslušné v kontexte a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a so zvyklosťami platnými v Holandskom kráľovstve;
d)
pojem „členský štát“ je Slovenská republika;
e)
pojem „archív styčného dôstojníka“ znamená všetky záznamy, korešpondenciu, dokumenty, rukopisy, údaje v počítačoch a na médiách, fotografie, filmy, videozáznamy a zvukové záznamy patriace styčnému dôstojníkovi alebo v jeho vlastníctve a iné podobné materiály, ktoré tvoria podľa jednomyseľného stanoviska členského štátu a vlády súčasť archívu styčného dôstojníka.
Článok 2
Výsady a imunity
(1)
Podľa ustanovení tejto zmluvy styčný dôstojník a jeho rodinní príslušníci, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti a nemajú holandské štátne občianstvo, požívajú v Holandskom kráľovstve a vo vzťahu k Holandskému kráľovstvu rovnaké výsady a imunity, aké prináležia členom diplomatického personálu podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.
(2)
Imunita pre osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na:
i)
žalobu tretej strany v občianskoprávnom konaní o náhradu škody vrátane ublíženia na zdraví alebo smrti vyplývajúcich z dopravnej nehody zavinenej ktoroukoľvek takouto osobou a bez toho, aby bol dotknutý článok 32 Dohovoru o Europole; alebo
ii)
trestnú a občiansku jurisdikciu pri úkonoch vykonaných mimo plnenia ich oficiálnych povinností.
(3)
Záväzky vysielajúcich štátov a ich personálu, ktoré sa vzťahujú podľa Viedenského dohovoru na členov diplomatického personálu, sa vzťahujú na osoby uvedené v odseku 1 tohto článku.
Článok 3
Vstup, pobyt a vycestovanie
(1)
Vláda v prípade potreby uľahčí vstup, pobyt a vycestovanie styčného dôstojníka a jeho rodinných príslušníkov, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti.
(2)
Tento článok nebráni požiadavke riadneho dokázania, že osoby, ktoré majú nárok na zaobchádzanie ustanovené týmto článkom, patria do kategórií uvedených v odseku 1 tohto článku.
(3)
Víza, ktoré sa môžu vyžadovať od osôb uvedených v tomto článku, sa vydajú bez poplatkov a čo najskôr.
Článok 4
Zamestnanie
Rodinní príslušníci styčného dôstojníka bez občianstva jedného z členských štátov EÚ, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, sú vyňatí z povinnosti získať pracovné povolenie počas doby vyslania styčného dôstojníka.
Článok 5
Nedotknuteľnosť archívu
Archívy styčného dôstojníka sú nedotknuteľné, kdekoľvek sa nachádzajú a ktokoľvek ich vlastní.
Článok 6
Osobná ochrana
Orgány hostiteľského štátu, ak o to členský štát požiada, podniknú všetky primerané kroky v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi na zabezpečenie potrebnej bezpečnosti a ochrany styčného dôstojníka, ako aj jeho rodinných príslušníkov, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, ktorých bezpečnosť je z dôvodu vykonávania úloh styčného dôstojníka pri Europole ohrozená.
Článok 7
Prostriedky a imunita v súvislosti s komunikáciou
(1)
Vláda umožní styčnému dôstojníkovi poskytovať oznámenia na všetky služobné účely slobodne a bez potreby získať zvláštne povolenie a toto právo styčného dôstojníka chráni. Styčný dôstojník má právo používať kódy a posielať a prijímať úradnú korešpondenciu a iné úradné správy prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatených schránkach, na ktoré sa vzťahujú rovnaké výsady a imunity ako na diplomatických kuriérov a schránky.
(2)
Styčný dôstojník je pri svojej služobnej komunikácii predmetom rovnakého zaobchádzania, aké bolo schválené Holandským kráľovstvom pre akúkoľvek medzinárodnú organizáciu alebo vládu v otázke prednosti pri komunikácii prostredníctvom pošty, káblov, telegrafu, telexu, rádia, televízie, telefónu, faxu, satelitu alebo inými prostriedkami, pokiaľ je to v súlade s Medzinárodným telekomunikačným dohovorom zo 6. novembra 1982.
Článok 8
Oznamovanie
(1)
Členský štát bezodkladne informuje vládu o mene styčného dôstojníka, jeho príchode a konečnom odchode alebo ukončení jeho vyslania, ako aj o príchode a konečnom odchode jeho rodinných príslušníkov, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, a v prípade potreby o skutočnosti, že osoba prestala tvoriť súčasť domácnosti.
(2)
Vláda vydá pre styčného dôstojníka a jeho rodinných príslušníkov, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, preukazy totožnosti s fotografiou držiteľa. Tento preukaz slúži na identifikáciu držiteľa vo vzťahu k všetkým orgánom hostiteľského štátu.
Článok 9
Riešenie sporov
(1)
Každý spor medzi členským štátom a vládou ohľadom výkladu a uplatňovania tejto zmluvy, ako aj každá otázka, ktorá sa týka styčného dôstojníka alebo vzťahu medzi členským štátom a vládou, ktorá nie je vyriešená priateľskou cestou, sú na žiadosť členského štátu alebo vlády predložené na konečné riešenie pred tribunál s tromi rozhodcami. Každá zmluvná strana nominuje jedného rozhodcu. Tretí, predseda tribunálu, je volený prvými dvoma rozhodcami.
(2)
Ak jedna zo zmluvných strán nenominuje rozhodcu do dvoch mesiacov od podania žiadosti o nomináciu druhou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana môže požiadať predsedu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo v prípade jeho neprítomnosti podpredsedu o takúto nomináciu.
(3)
Ak sa prví dvaja rozhodcovia nedohodnú na treťom do dvoch mesiacov po ich nominácii, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať predsedu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo v prípade jeho neprítomnosti podpredsedu o takúto nomináciu.
(4)
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tribunál určí svoj vlastný postup.
(5)
Tribunál dospeje k rozhodnutiu väčšinou hlasov. Predseda má právo rozhodujúceho hlasu. Rozhodnutie je konečné a záväzné pre strany sporu.
Článok 10
Územná pôsobnosť
V súvislosti s Holandským kráľovstvom sa táto zmluva uplatňuje iba na časť kráľovstva nachádzajúcu sa v Európe.
Článok 11
Nadobudnutie platnosti
(1)
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty (30) deň po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že boli splnené podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
(2)
Táto zmluva sa pred nadobudnutím jej platnosti predbežne vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume jej podpisu.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

Dané v Haagu 30. septembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Oksana Tomová v. r.

Za Holandské kráľovstvo:

Ed Kronenburg v. r.