395/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

395
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami (Praha 9. decembra 1966) (oznámenie č. 15/1968 Zb.) sa skončila 31. decembra 2007.