399/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
výnos zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
Obsahom materiálu je nová právna úprava študijných programov schválených Akreditačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v priebehu rokov 2008 a 2009.
Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.
Výnos bude uverejnený v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. októbra 2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.