4/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
o stave všetkých zložiek životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, významné biotopy prírodného prostredia, ako sú mokrade, morské pobrežné biotopy a ďalšie biotopy voľne žijúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, ako aj informácie o stave štruktúry krajiny, biologickej diverzity a o geneticky modifikovaných organizmoch,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa nad slovo „znečisťujúcich látok“ umiestňuje odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „poškodzujú alebo môžu poškodiť“ nahrádzajú slovami „ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa za slovo „združenia“ vkladajú slová „organizácie alebo skupiny“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa nad slovo „odpadových vôd“ umiestňuje odkaz 3a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.“.
6.
V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
prevádzkovateľ3b)je podnikateľ, ktorému patrí taký podnik,3c) prípadne taká organizačná zložka podniku,3d) v ktorom je vykonávaná jedna alebo viac činností podľa osobitného predpisu,3e) a to aj v prípadoch, že zmluvou tento podnikateľ niekomu inému prenajal alebo zapožičal jednu alebo viac prevádzok, na ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností podľa osobitného predpisu;3e) prevádzkovateľom je aj právny nástupca prevádzkovateľa, ktorý na základe ustanovení osobitných predpisov3f) vykonáva jednu alebo viac činností podľa osobitného predpisu.3e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3f znejú:
„3b)
Čl. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
3c)
§ 5 Obchodného zákonníka.
3d)
§ 7 Obchodného zákonníka.
3e)
Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
3f)
Napríklad § 22 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
9.
V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby založené alebo zriadené orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu,4) ktoré plnia úlohy verejnej správy vrátane odborných povinností, činností alebo služieb týkajúcich sa životného prostredia,“.
10.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa možnosti“ vypúšťajú.
11.
§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
㤠5
Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne
(1)
Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (ďalej len „národný register znečisťovania“) je databázou založenou na povinnom periodickom oznamovaní údajov. Oznamovaním na účely tohto zákona sa rozumie poskytovanie údajov do národného registra znečisťovania.
(2)
Národný register znečisťovania, ktorý je informačným systémom verejnej správy,5a) obsahuje najmä informácie podľa osobitného predpisu.5b)
§ 6
Vedenie národného registra znečisťovania
(1)
Ministerstvo zhromažďuje údaje do národného registra znečisťovania a spravuje národný register znečisťovania. Ministerstvo môže tieto úlohy vykonávať prostredníctvom poverenej právnickej osoby.
(2)
Údaje v národnom registri znečisťovania vedie ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba tak, aby sa umožnilo vyhľadávanie údajov o uvoľňovaní znečisťujúcich látok a o prenosoch mimo lokality prevádzkarne najmä podľa
a)
prevádzkarne a jej umiestnenia,
b)
činnosti,
c)
prevádzkovateľa,
d)
znečisťujúcej látky alebo odpadu,
e)
zložky životného prostredia, do ktorej sa znečisťujúca látka uvoľňuje,
f)
cieľa prenosu odpadu mimo lokality prevádzkarne, prípadne aj podľa toho, či ide o ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie,
g)
cieľa prenosu znečisťujúcej látky v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne.
(3)
Národný register znečisťovania umožňuje tiež vyhľadávanie informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov5c) v ňom zaradených.
(4)
Národný register znečisťovania je verejne prístupný prostredníctvom internetu.
(5)
Osoby, ktoré oznamujú údaje podľa osobitného predpisu,5d) oznamujú tieto údaje ministerstvu alebo ním poverenej právnickej osobe. Ministerstvo priamo alebo prostredníctvom ním poverenej právnickej osoby koordinuje prenos týchto údajov do národného registra znečisťovania.
(6)
Ministerstvo priamo alebo prostredníctvom ním poverenej právnickej osoby koordinuje prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok.5e)
(7)
Oznámenie do národného registra znečisťovania obsahuje najmä údaje podľa osobitného predpisu.5f) Osoby povinné oznamovať údaje do národného registra znečisťovania oznamujú tieto údaje na oznámení.
(8)
Osobami povinnými oznamovať údaje do národného registra znečisťovania podľa odseku 7 sú
a)
právnická osoba, ktorá je ministerstvom poverená na plnenie úloh zberu, výpočtu alebo odborného odhadu údajov o plošných zdrojoch5c) znečisťovania ovzdušia, vody alebo pôdy alebo je ministerstvom poverená oznamovať do národného registra znečisťovania údaje ňou získané pri výkone štátnej správy podľa osobitného predpisu,5g)
b)
právnická osoba, ktorá je ministerstvom poverená zapracúvaním oznámení prevádzkovateľov podávaných podľa osobitného predpisu5h) do národného registra znečisťovania.
(9)
Osoby podľa odseku 8 a osoby, ktoré oznamujú údaje podľa osobitného predpisu,5f) sú povinné oznamovať údaje za oznamovací rok5i) raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. V osobitných prípadoch v súvislosti s mimoriadnou udalosťou5j) alebo počas krízovej situácie5k) oznamujú tieto osoby údaje aj na žiadosť ministerstva.
(10)
Osoby podľa odseku 8 sú povinné viesť evidenciu a uchovávať údaje potrebné na určenie uvoľňovania znečisťujúcej látky, ako aj na určenie prenosov mimo lokality prevádzkarne vrátane opisu metodiky použitej na určenie uvoľňovania znečisťujúcej látky alebo prenosov mimo lokality prevádzkarne. Povinnosť viesť evidenciu a uchovávať údaje sa vzťahuje aj na oznámenia. Uchovávaním sa rozumie zachovávanie informácií a ich ochrana pred poškodením, znehodnotením alebo stratou. Osoby podľa odseku 8 sú povinné viesť evidenciu a uchovávať údaje po dobu päť rokov nasledujúcich po príslušnom oznamovacom roku.5i)
(11)
Osoby podľa odseku 8 a povinné osoby podľa § 3 sú povinné údaje zhromažďovať. Zhromažďovaním sa rozumie sústreďovanie informácií podľa tohto zákona a ich následné spracovanie do výstupov na potrebu ich šírenia podľa tohto zákona alebo ich využitia pre rozhodovací proces orgánov verejnej správy alebo pre potreby verejnosti.
(12)
Prevádzkovateľ jednej alebo viac činností podľa osobitného predpisu3b) a osoby podľa odseku 8 písm. a) sú povinné používať najlepšie dostupné informácie vrátane údajov z monitoringu, výpočtov a odborných posudkov, pričom zodpovedajú za kvalitu a správnosť údajov uvedených v oznámení podľa odseku 7 a v evidencii podľa odseku 10 pri
a)
určovaní uvoľňovania znečisťujúcej látky,
b)
určovaní prenosov mimo lokality prevádzkarne,
c)
zbere, výpočte alebo odbornom odhade údajov o plošných zdrojoch5c) znečistenia ovzdušia, vody alebo pôdy.
(13)
Údaje získané z oznámení podľa odseku 7 musia byť zapracované do národného registra znečisťovania a zverejnené najneskôr do 15 mesiacov od skončenia prvého oznamovacieho roka podľa osobitného predpisu5e) a následne najneskôr do 12 mesiacov od skončenia každého ďalšieho oznamovacieho roka.5i) Údaje zapracované do národného registra znečisťovania podľa tohto odseku sa musia uchovávať tak, aby bol zabezpečený prístup verejnosti k nim najmenej desať rokov.
(14)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
obsah národného registra znečisťovania a formu umožňujúcu ministerstvu v národnom registri znečisťovania vyhľadávanie údajov používateľskými dopytmi,
b)
podrobnosti o vedení evidencie a uchovávaní údajov,
c)
obsah a vzorovú štruktúru oznámenia a podrobnosti o podmienkach a spôsobe jeho podávania,
d)
kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov5c) do národného registra znečisťovania,
e)
podrobnosti o prenose údajov do európskeho registra znečisťovania,
f)
podrobnosti o zdieľaní údajov medzi osobami podľa odseku 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5k znejú:
„5a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5c)
Čl. 2 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5d)
Zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5e)
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5f)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5g)
Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5h)
§ 20 ods. 3 písm. g) zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5i)
Čl. 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5j)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5k)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
12.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré majú alebo sú pre ne uchovávané, s úmyslom ich aktívne a systematicky na verejnosti šíriť“.
13.
V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „poškodzujú alebo môžu poškodzovať“ nahrádzajú slovami „ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť“.
14.
V § 7 ods. 2 písm. h) sa slovo „znečistenia“ nahrádza slovom „znečisťovania“.
15.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia8) (ďalej len „inšpekcia“) uloží pokutu
a)
od 660 eur do 6 600 eur osobe, ktorá
1.
nedodrží ustanovenú formu, termín alebo obsah oznámenia alebo neoznámi údaje na žiadosť ministerstva podľa § 6 ods. 9,
2.
nevedie evidenciu alebo neuchováva údaje podľa § 6 ods. 10,
3.
oznámi nekvalitné alebo nesprávne údaje alebo nepoužije najlepšie dostupné informácie podľa § 6 ods. 12,
b)
od 990 eur do 9 900 eur povinnej osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 2,
c)
od 9 900 eur do 16 500 eur právnickej osobe poverenej ministerstvom na plnenie úloh ministerstva, ktorá
1.
neskoordinuje prenos údajov do národného registra znečisťovania podľa § 6 ods. 5,
2.
neskoordinuje prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok podľa § 6 ods. 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 10 ods. 5 sa slová „podľa prílohy č. 3“ nahrádzajú slovami „uvedený v prílohe“.
17.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
Ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba uvedie do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona národný register znečisťovania do súladu s osobitným predpisom.5a)“.
18.
Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú. Príloha č. 3 sa označuje ako príloha.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.