40/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 26. januára 2010 č. 2/2010 o obsahu, členení a spôsobe predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva.
Opatrením sa ustanovuje obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva, vzory výkazov a vysvetlivky na vypracúvanie týchto výkazov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.