400/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. septembra 2010 a 24. septembra 2010 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2010.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.