400/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. septembra 2010 a 24. septembra 2010 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2010.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.