402/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), j) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 uvádzacia veta znie:
„Osoba podľa osobitného predpisu1a) podnikajúca vo výrobe pohonných látok (ďalej len „výrobca“) a osoba podľa osobitného predpisu1b) podnikajúca v predaji pohonných látok (ďalej len „predajca“) sú povinní uvádzať na trh biopalivá alebo iné obnoviteľné palivá ako“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
§ 19 a § 19a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 19, 19a, 20, 25, 29 a § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca a predajca sú povinní do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka predložiť ministerstvu písomnú informáciu o druhu a množstve pohonných látok a pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie uvedených do daňového voľného obehu3) alebo prepravených na daňové územie v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely z iného členského štátu Európskej únie, alebo dovezených z tretích štátov po ich prepustení do voľného obehu.4)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 482/2009 Z. z.
4)
Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4).“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Rozsah poskytovania informácií podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 2.“.
4.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa slovo „5,75 %“ nahrádza slovom „3,7 %“.
5.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
6.
Za prílohu č. 1 sa vkladá nová príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 246/2006 Z. z.
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ VÝROBCOM A PREDAJCOM
MOTOROVÝCH PALÍV
   
  uvedených do daňového
voľného obehu Slovenskej
republiky
za x. štvťrok 2010       hustota
 
č. p.

v tis. kg
v tis.
litroch

v kg/m3
Názov motorového paliva        
a) biopalivá – biozložky        
    z toho:  1. FAME (MERO) v kvalite STN EN 14 214 1   X 882,0
                  2. Etylterc-butyléter (ETBE) 2   X 744,0
b) zmesové motorové palivo – z toho:        
    1.  motorová nafta s prímesou biopaliva v kvalite STN EN 590 3 X X  
    2.  automobilový benzín s prímesou biopaliva (ETBE) v kvalite STN EN 228 4 X X  
c) podiel jednotlivých zložiek v motorovom palive z celkového sortimentu        
     z toho:  1.  motorová nafta bez biozložky 5      
                        FAME (MERO) 6      
                        obsah MERO v hmotnostných % / obsah MERO
                        v objemových %
7      
                 2.  automobilový benzín bez biozložky 8      
                      ETBE 9      
                      obsah ETBE v hmotnostných % / obsah ETBE
                      v objemových %
10      
d) energetický podiel jednotlivých zložiek v motorových palivách        
     energetický obsah motorovej nafty (v GJ) 11      
     energetický obsah MERO (v GJ) 12      
     energetický obsah automobilových benzínov (v GJ) 13      
     energetický obsah ETBE (v GJ) 14      
     energetický obsah obnoviteľnej zložky v ETBE (v GJ); 37 % 15      
e) celkový energetický obsah biozložiek vo všetkých motorových palivách 16      
Dolné výhrevnosti biozložiek a fosílnych motorových palív (LHV) LHV LHV
motorové palivo GJ / 1 000 kg GJ / 1 000 litrov
motorová nafta 43,0 36,0
FAME 37,0 33,0
automobilový benzín 43,0 32,0
ETBE (etylterc-butyléter) 36,0 27,0
X – povinný údaj pri vyplňovaní tabuľky“.
Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako príloha č. 3.
7.
Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.
Iveta Radičová v. r.