404/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

404
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. októbra 2010,
ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodkové dávky v roku 2011 sa zvyšujú o 1,8 %.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Jozef Mihál v. r.