405/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 13. októbra 2010 č. MF/021352/2010-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 2010 č. MF/10054/2010-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.
Tento výnos určuje pre rôzne skupiny klientov výšku denných limitov zostatkov finančných prostriedkov v pokladnici. Každá skupina klientov má ustanovené dva záväzné denné limity zostatkov hotovosti, a to limit finančných prostriedkov v mene euro a limit finančných prostriedkov v cudzej mene. Tento limit nemožno prekročiť s výnimkou dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 tohto výnosu, ktoré oprávňujú klienta ponechať si v pokladnici vyššiu finančnú sumu, aká mu je stanovená v § 2 ods. 1. Ak má klient finančné prostriedky v hotovosti vedené vo viacerých pokladniciach, limit finančných prostriedkov uvedený v § 2 ods. 1 tohto výnosu sa vzťahuje na všetky pokladnice spolu. Ak má klient vnútorné organizačné jednotky, zostatky finančných prostriedkov v hotovosti týchto vnútorných organizačných jednotiek sa započítavajú do denného limitu zostatku tohto klienta.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.